Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5Сторінка1/31
Дата конвертації25.05.2017
Розмір6,24 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
на Днях науки 15 травня 2014 року


Том 2.

Гуманітарні науки
Бердянськ

2014
УДК 37.01(06)

ББК 74я5
З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 340 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 10 від 24.04.2014 р.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Саєнко Владислав Григорович – д.екон.н, доц., декан факультету економіки та управління; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій.


У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 15 травня 2014 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми філософських, історичних, філологічних наук, психології та методики їх викладання.

© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТ


ІСТОРІЯ

Багров Александр. Положение женщин в Скандиновии эпохи Викингов……………………………………………………………………….


11

Білай Юрій. “Кодекс честі російського офіцерства” та його вплив на політику очильників Білого руху………………………………………..


12

Білай Юрій. Контррозвідка Білого руху в містах південноукраїнського регіону (1918-1920 рр.)…………………………


14

Васильєв Максим. Становлення інституту царської влади в елліністичних державах у ІІІ-ІІ ст.. до н.е. (на прикладах Пергамського та Греко-Бактрійського царств)…………………………..15

Васильєв Максим. Військова операція кримської групи армії УНР під проводом полковника П.Болбочана (квітень 1918 р.)……………..


18

Гордієнко Людмила. Катеринославська вчена архівна комісія – як науковий осередок Півдня України……………………………………….


19

Єрошенко Ольга. Проблеми історії Південної України на сторінках регіональних наукових періодичних видань (1991-2013 рр.)…………


21

Елисеева Екатерина. Правительственная политика в отношении старообрядцев во второй половине XVIII века…………………………


23

Іванова Катерина. Навчальні заклади ІІ пол. ХІХ ст. на півдні України (на матеріалах Журнала Мністерства народної освіти)…….


24

Казаков Геннадій. Житлова ситуація на окупованих територіях Північного Приазов’я: 1941-1943 рр. (на матеріалах усної історії)…..


25

Косторной Кирило. Німецько-австрійська окупація і прихід П.Скоропадського до влади………………………………………………..


27

Кульбак В’ячеслав. Події Другої світової війни на території Північного Приазов’я………………………………………………………..


29

Мальцев Альберт. Роль и значение городов Харьковский губернии в составе Российской империи (по материалам генерального межевания II пол. XVIII в.)………………………………...30

Павліченко Євгеній. Торгівля на півдні України (ост. чв. XVIII-
І пол. ХІХ ст.)…………………………………………………………………


32

Рак Юлана. Ілюзія політики Радянської влади щодо покращення становища населення західноукраїнських земель (вересень 1939 р. – червень 1941 р.)……………………………………………………………34

Савчук Ігор. Історія Півдня України (аграрний розвиток краю) на сторінках Українського Історичного Журналу…………………………...


36

Сагіров Андрій. Еволюція поглядів П.Скоропадського на вирішення аграрного питання……………………………………………...


38

Симоненко Дмитро. Відбудова народного господарства в Українській РСР: особливості початку……………………………………


39

Симоненко Владислав, Рак Юлана. Універсали Центральної Ради – шлях до незалежності України……………………………………


41

Степанюк Євгенія. Вони були у перших лавах ОУН УПА……………

43

Ушаков Олексій. Діяльність органів місцевого самоврядування Української Держави П.Скоропадського на Півдні України…………...


45

Ушаков Олексій. Традиціоналістська модель української державності в світосприйнятті гетьмана П.Скоропадського………….


47

Чернишов Євген, Шунькіна Ольга. Царська спадщина більшовицькій владі: кінець Першої світової війни – 1920 р………….


48

Шунькіна Ольга. НЕП як спроба повернення до капіталізму……….

50

Калініченко Катерина. Дослідник Бердянського краю О.Я.Огульчанський…………………………………………………………..


53ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. КУЛЬТУРОЛОГІЯ. РЕЛІГІЯ. ЕСТЕТИКА. ПРАВО
Алёшина Ксения. Полномочный представитель Президента в федеральных округах……………………………………………………….


56

Бучинська Альона. Поняття юридичної особи публічного права….

57

Богомолова А. Женщина в XXI веке…………………………………….

60

Корбут Юлия. Регистрация рождения ребенка………………………..

62

Корнієнко Катерина. Вплив поп-арту на українські музичні традиції

64

Кошик Олександр. Євангелічно-лютеранська церква в Україні…….

65

Левченко Илья. Политический процесс в России. Специфика русловий 2011-2012 гг………………………………………………………


67

Пивоварова Юлия. Деятельность инспектора ПНД в профилактике детской преступности……………………………………..


69

Прокина Юлия. Совершенствование системы ведения и хранения медицинских карт пациентов хозрасчетной поликлиники ГБУЗ РБ Белорецкой ЦРКБ……………………………………………………………72

Рак Юлана. Людина у сучасній філософії: проблема сенсу існування………………………………………………………………………


73

Рыкова Мария. Гордон Браун: человек и политик…………………….

75

Севостьянова Светлана. Регламентация функционирования и организация работы архива БП ГБУ управление государственного аналитического контроля…………………………………………………..77

Секушина Д. Миграция населения в центральном регионе (на примере г. Москва)………………………………………………………….


79

Силкина Дарья. Роль женщины в современном социуме…………..

85

Смирнова Ирина. Институт главных федеральных инспекторов РФ: место, роль и значение в государственном аппарате управления……….


87

Толкач Татьяна. Государственный суверенитет и национальный суверенитет…………………………………………………………………..


89

Ушаков Олексій. Система культурних цінностей П.П. Скоропадського та її вплив на формування традиціоналістської моделі української державності………………….91

Харченко Денис. Вплив релігії на виникнення та розвиток гладіаторських боїв у Стародавньому Римі……………………………..


93

Хоркина Анастасия. Социальные права человека, личности и гражданина по Конституции РФ…………………………………………..


94

Шунькіна Ольга. Поняття “катарсис” як основна категорія естетики

96

МОВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Афонічкіна Ганна. Способи творення онімів усної народної творчості…..

98

Бавикіна Ганна. Гендерно-маркована лексика в романі “Орландо” В. Вульф……………………………………………………………………….


99

Балабанова Юлія. Типи скорочень у сучасній англійській мові…….

101

Балак Марина. Функционирование лексики моды и одежды в русской языковой картине мира (на материале журнала мод “Бурда” и романа Л.Вайсбергер “Дьявол носит Прада”)………………102

Бальсанка Вита. Вопросы типологии односоставных предложений в русском языке………………………………………………………………


104

Бєлік Ольга. Проблема запозичень у сучасній англійській мові……

106

Біла Юлія. Рольові ігри як один із засобів підготовки студентів-економістів до іншомовної комунікації……………………………………


107

Білоус Ксенія. Функціонування оказіональних неологізмів у творчій практиці Василя Стуса………………………………………………………


108

Белькова Светлана. Изучение жаргонной лексики в школе………..

110

Болотина Алина. Эмотивная фразеологія как предмет лингвистического изучения…………………………………………………


112

Болотина А. Понятие актуализации в лингвистике…………………...

114

Бортник Володимир. Особливості вивчення часових форм дієслова групи Simple у шкільному курсі англійської мови……………


116

Бочарова Юлія. Особливості функціонування дискурсу Інтернет-реклами (на матеріалі англійської мови)…………………………………


117

Васьковець Марина. Способи утворення лексичних одиниць сфери інформаційних технологій в англійській мові…………………..


119

Викторова Юлия. Значение будущего совершенного времени в русском языке (на примере романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”)…………………………………………………………………..121

Волченко Ганна. Фразеологічні одиниці з компонентом-соматизмом у сучасній англійській мові………………………………….


122

Гогунська Карина. Функції евфемізмів у сучасній англійській мові...

124

Горбачёва Алена. Слуховые оценочные значения в повести И.А.Бунина “Господин из Сан-Франциско”………………………………


126

Гребенюк Володимир. Організація педагогічної комунікації при викладанні української мови у вищій школі…………………………….


127

Губа Юлія. Емоції та емотивність з погляду вивчення художнього тексту

129

Давыдова Екатерина. Слово как компонент системы лексических единиц…………………………………………………………………………


131

Діденко Оксана. Граматичне вираження дієслівної категорії часу в ідеостилі М. Ю. Лермонтова………………………………………………


132

Дмитриева Людмила. Лингвостилистические и грамматические способы вербализации эмоций в современном русском языке (на материале произведений Дины Рубиной)……………………………….134

Дубовик Андрій. Гіпербола як прийом створення комічних ефектів у художньому тексті………………………………………………………….


135

Дюжикова Анжела. Способи підвищення ефективності викладання другої іноземної мови у вузі…………………………………


137

Єсипова Альона. Соціолекти в мовленні школярів і студентів……..

138

Забара Татьяна. Глаголица – одна из первых славянских азбук…..

140

Заїченко Даря. Експресивні можливості синонімів у поезії В.Симоненка………………………………………………………………….


142

Зинчук Олександра. Особливості рекламного дискурсу…………….

143

Іванющенко Олена. Розвиток культури мовлення як складової процесу іншомовного спілкування на уроках англійської мови………


145

Калько Крістіна. Особливості вивчення англійських іменників у початковій школі……………………………………………………………...


147

Карачева Нина. Диалектная языковая личность как объект художественного описания в прозе Александра Яшина………………


149

Качор М. Стилистические значения субстантивированных прилагательных русского языка (на материале романа М.Шолохова “Тихий Дон”……………………………………………………151

Киселева Юлия. Фразеологизмы в языке современных СМИ………

152

Кондратьєв Денис. Антонімія в лексико-семантичній системі сучасної української мови………………………………………………….


154

Кондратенко Юлія. Обставинні прислівники місця як засоби вираження локативних відношень………………………………………...


156

Кострикіна Тетяна. Структурно-семантична характеристика образних засобів у творах О.Олеся, П.Тичини, М.Рильського……….


158

Кочетова Тетяна. Класифікація диференційованого навчання…….

159

Бартош Яна. Особливості говору болгар села Зеленівка Приморського району Запорізької області………………………………


161

Кумалагова Ольга. Епітет у художньому тексті: лінгвостилістичні та структурні модифікації…………………………………………………...


162

Куропятник Валерія. Місце територіальних діалектних лексем-синонімів літературних слів у прозі Остапа Вишні……………………..


163

Кутузова Алена. Одоративные оценочные значения в повести А.И.Куприна “Гранатовый браслет”……………………………………….


165

Малигіна Марія. Синоніміка в поезії Ліни Костенко…………………...

167

Моісеєнко Юлія. Формування пізнавальної самостійності школярів

169

Миронець Лілія. Особливості утворення англійських абревіатур в електронному спілкуванні…………………………………………………..


171

Невідімова Анжела. Роль тропів у творенні образної системи народної пісні…………………………………………………………………


173

Онасенко Любов. Роль дискурсивної компетенції у навчанні іноземних мов у вузі…………………………………………………………


175

Подгорняк Олена. Фрагмент діалектної морфології в мові болгар села Софіївка Бердянського району Запорізької області……………..


177

Пилипчук Світлана. Мовні особливості художнього стилю…………

178

Подгорняк Олена. Особливості побудови та використання граматичних конструкцій майбутнього часу та їх вивчення на середньому етапі ЗОШ……………………………………………………...179

Привезенцева Олена. Домашнє читання на уроках англійської мови в загальноосвітній школі……………………………………………..


181

Приземна Ольга. Дієслівна синонімія у прозі Михайла Стельмаха

Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
stud tez -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка