Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5Сторінка1/28
Дата конвертації17.06.2017
Розмір5,31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
на Днях науки 19 травня 2016 рокуТом 2.

Гуманітарні науки


Бердянськ

2016
УДК 37.01(06)

ББК 74я5
З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 300 с.Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 13 від 28.04.2016 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Жигірь Анатолій Анатолійович – д.екон.н, проф., декан факультету економіки та управління; Казанцева Лариса Іванівна – д.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичного виховання; Макаренко Тамара Петрівна – к.іст.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., декан факультету фізико-математичної та технологічної освіти; Сердюк Алла Михайлівна – к.філол.н., доц., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – д.пед.н., проф., декан факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій.

У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 травня 2016 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми філософських, історичних, філологічних наук, психології та методики їх викладання.© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТ


ФІЛОСОФІЯ, ПРАВО, СОЦІОЛОГІЯ
Бойко Артем. Право людини на свободу віросповідання і світогляду

10

Борідько Аліна. Насильство над дітьми як соціально-філософська проблема……………………………………………………………………….


11

Булах Тетяна. Християнське та романтичне уявлення про любов…..

13

Горба Олеся. Сучасні молодіжні організації в Україні: тенденції, проблеми та механізми участі в політичних процесах………………….


14

Дорохіна Єлизавета. Шлюб та особисті немайнові права та обов’язки подружжя у міжнародному приватному праві………………..


16

Зимовець Вікторія. Незаконне збагачення як вид корупційного правопорушення………………………………………………………………


18

Кононович Андрій. Співвідношення цивільного представництва та комерційного посередництва……………………………………………….


19

Костенко Надія. Вирішення проблеми щастя в творчості українських філософів Г. Сковороди, П. Юркевича……………………………………


21

Лебедєва Анастасія. Географічний детермінізм в сучасній філософії

23

Макаров Ігор. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг……………………………………………………..


25

Маляр Єлизавета. Недійсність правочинів, укладених внаслідок помилки………………………………………………………………………….


26

Маляр Єлизавета. Предметне поле філософії…………………………..

28

Михайленко Денис. Теорія поділу влади Дж. Локка та Ш. Монтеск’є: порівняльний аналіз ………………………………………………………….


29

Нехайчук Іван. Етика сьогодення. моральні виклики сучасного світу

31

Старченко Ольга. Стандарти прав людини і громадянина в Україні та Європейському союзі……………………………………………………..


33

Старченко Ольга. Проблемні питання використання довіреності в Україні……………………………………………………………………………


35

Шкленский Роман. Проблемы социального иждивенчества и реализация права на труд в Республике Беларусь……………………


37

Якуніна Юлія. Спадкування обов’язкової частки у спадщині………….

38

Якуніна Юлія. Вчення Платона про ідеї…………………………………..

40ІСТОРІЯ
Гаман Юлія. Земська освіта Північного Приазов’я…………………….

42

Пігарева Дарина. Особливості розвитку ремісничої освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття……………………………


44МОВА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

Бабій Аліна. Мовні засоби створення експресивності в текстах публіцистичного стилю (на матеріалі промов Президента США Барака Обами)……………………………………………………………………………..47

Бабенко Ксенія. Політична промова як риторичний жанр ………………

48

Барлетова Олена. Граматичні особливості англійських складних речень з підрядними реченнями часу……………………………………….


50

Бурова Ольга. Структурно-семантичні особливості варваризмів у сучасній українській мові……………………………………………………….


52

Васильченко Юлія. Репрезентація страху в мовній картині світу (на матеріалі роману Ф. Достоєвського «Гравець»)…………………………..


54

Вабіщевич Олександра. Структура концепту «жінка» в романі Люко Дашвар «Мати все»…………………………………………………………….


55

Воробйова Аліна. Словообразование наречий в русском языке (на материале басен И.А. Крылова)……………………………………………..


57

Гологуш Валентин. Молодёжный сленг в современном английском языке………………………………………………………………………………


60

Головко Ярослава. Особливості вивчення побудови тексту на уроках стилістики у старших класах…………………………………………………..


61

Гриб Катерина. Автохтонні запозичення в американському варіанті англійської мови………………………………………………………………….


63

Доманська Ольга. Лінгвокраїнознавчий підхід у процесі вивчення іноземної мови…………………………………………………………………..


65

Євтухова Тетяна. Міжкультурна комунікація в контексті полікультурної освіти………………………………………………………….


66

Жидко Катерина. Семантичний потенціал компонентів «багатство» та «бідність» у складі українських фразем……………………………………..


68

Жунусова Катерина. Рольові ігри як засіб підготовки студентів-економістів до міжкультурної іншомовної комунікації…………………….


70

Зайцева Влада. Особливості вивчення тропів на уроках української мови та літератури………………………………………………………………


71

Зайцева Влада. Особливості реалізації функціонально-стильового потенціалу тропів у художній спадщині Михайла Коцюбинського………


73

Капустіна Катерина. Словниковий запас як компонент мовленнєвої компетентності учнів старшої школи…………………………………………


75

Капустинська Тетяна. Особливості формування граматичної компетентності учнів на середньому етапі навчання……………………


76

Козинець Юлія. Особливості становлення лінгвіста у професійно-педагогічній діяльності………………………………………………………….


78

Кононенко Альона. Експлікація цільових відношень в англійській мові

81

Корхова Анжела. Космонімічна лексика як структурна галузь ономастики……………………………………………………………………….


83

Кригін Олексій. Стилістична функціональність мовних одиниць у діалогічному мовленні…………………………………………………………


84

Курусь Ірина. Часові форми групи сontinuous та їх вивчення у шкільному курсі англійської мови……………………………………………..


86

Маєвська Дар'я. Особливості функціонування парцеляції в різножанрових текстах…………………………………………………………


88

Малагон Олена. Особливості вживання абревіатур у сучасній англійській мові…………………………………………………………………..


89

Меркулова Василиса. Особенности перевода страдательного залога с английского языка на русский………………………………………………


91

Николайчук Екатерина. The peculiarities of canadian english…………..

93

Охримук Алина. Интернациональные слова и «ложные друзья переводчика»……………………………………………………………………..


94

Педченко Надія. Лінгвостилістичні засоби портретизації у художньому дискурсі (на матеріалі роману Джейн Остін «Емма»)……


96

Полоус-Левченко Кирило. Типологія умовних відношень у складнопідрядному реченні в англійській мові…………………………….


97

Проценко Юлія. Порівняння в драмах Миколи Костомарова («Сава Чалий», «Переяславська ніч»)……………………………………………….


99

Савчук Олексій. Активні методи навчання: гра……………………………

100

Самойленко Віолетта. Діалетизми у творчості Івана Франка та їх вивчення у школі…………………………………………………………………


102

Серченя Анжелика. Особенности перевода имен собственных и названий………………………………………………………………………….


104

Сулакова Вікторія. Принципи вивчення емоційно-експресивної лексики в школі………………………………………………………………….


105

Сулакова Вікторія. Лексичні засоби вираження емоційного стану людини у драматичних творах Володимира Винниченка………………..


108

Сушич Тетяна. Засоби ігрової діяльності у змісті поняття “риторична гра”………………………………………………………………………………..


110

Семенютіна Ірина. Лінгвістична інтерпретація слів-символів українського фольклору……………………………………………………….


112

Сур Альона. Педагогічні умови формування логічної культури лінгвістів у логосфері ВНЗ…………………………………………………….


113

Тичиніна Валентина. Способи вираження головного члена означено-особових речень у мові ЗМІ…………………………………………………..


116

Тєлькі Тетяна. Фразеологические средства оформления эмоциональной оценки в тексте романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»…………………………………………………………………………….118

Тимофеева Людмила. Особенности определения предикативных наречий в русском языке……………………………………………………….


120

Хоменко Лариса. Особливості походження англійських прізвищ…….

121

Черноконь Інна. Семантико-стилістична характеристика дієслівної синоніміки у творах І. Багряного………………………………………….….


123

Чистова Дарья. Политическая корректность в английском языке……

125

Шубна Вікторія. Структурно-семантична характеристика оказіоналізмів в українській поезії 80-90-х років ХХ століття……………


127

Щиголь Ірина. Мотиваційні чинники вживання евфемізмів у сучасній англійській мові…………………………………………………………………..


129

Юркевич Полина. Американизмы в английском языке…………………

130ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

Боровська Марія. С. Довлатов та емігрантська газета “Новий американець”…………………………………………………………….…….


132

Борідько Аліна. С. Довлатов і американська література……………

133

Васецька Катерина. Жанрові особливості сімейного роману (на прикладі роману Джейн Остін "Емма")……………………………………


135

Горбачёва Алёна. Цветообозначения как составляющие лингвоцветовой картины мира поэтического творчества………………


136

Денисенко Ольга. Художні особливості інтелектуального детективу Е. По……………………………………………………………………………..


138

Дубовик Андрій. Художня інтерпретація легенди про короля Артура в романі Марка Твена «Янкі з коннектикуту при дворі короля Артура»


140

Жунусова Катерина. Гендерна маркованість промов американських політиків…………………………………………………………………………


141

Казакевич Вероника. Проблема гендерных стереотипов…………….

142

Козельська Олександра. Інтерпрецація «міського тексту» А. Дьобліна в німецькому літературознавтсві…………………………..


144

Кумалагова Ольга. Жанрова своєрідність роману П.Акройда "Хоксмур"

146

Муханько Ганна. Поетика роману Ліни Костенко «Берестечко»……

147

Наконечна Євгенія. Жанр поеми у творчості Дж. Байрона…………...

149

Пилипенко Лілія. Мотивна структура однойменних повісті та п’єси «Щира любов» Григорія Квітки Основ’яненка: спільне та відмінне….


151

Перехрест Діана. Пастораль: витоки та історія жанру…………………

152

Попова Євгенія. Поетично-живописний аспект «Міфу Мазепи» у поемі Дж. Байрона…………………………………………………………….


154

Проценко Юлія. Історична основа драм Миколи Костомарова «Сава Чалий», «Переяславська ніч»……………………………………………....


156

Савелова Ілона. Образ кішки у світовій міфології та літературі…….

158

Свешнікова Анастасія. «Міський текст» в німецькому літературознавстві…………………………………………………………….


159

Семенова Вероніка. Своєрідність пригодницького жанру в художній літературі……………………………………………………………………….


161

Стешина Юлія. Гра в готику у контексті романів Айріс Мердок і Джона Фаулза…………………………………………………………………..


163

Стоянова Яна. Композиційна своєрідність детективу закритого типу в романі Агати Крісті «Десять негренят»………………………………….


164

Таран Ольга. Літературна техніка фізіологічного нарису у творчості Євгена Гребінки: «Провинциал в Петербурге»……………………………


166

Четверикова Тетяна. Художні моделі повсякденного буття людини у ліриці Ірини Жиленко………………………………………………………….


167

Чадаєв Олег. Світ фантастики в оповіданні Роберта Шеклі «Запах думки»……………………………………………………………………………


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
stud tez -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка