Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5Сторінка1/32
Дата конвертації16.05.2017
Розмір6,08 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 23 травня 2013 року

Том 1.

Педагогічні науки

Бердянськ

2013

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. – Том 1. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 332 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 11 від 05.04.2013 р.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Саєнко Владислав Григорович – д.екон.н, доц., декан факультету економіки та управління; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій.


У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 23 травня 2013 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, дошкільної, початкової, корекційної та професійної освіти, а також управління навчальними закладами.
© Бердянський державний педагогічний університет

ЗМІСТ


ПЕДАГОГІКА

Аликулова Айгуль. Формирование у младших школьников нравственных отношений во внеучебное время...............................


11

Бідна Тетяна. Методи навчання в педагогічній спадщині М. Корфа......

12

Бовт Марина. До проблеми формування пізнавальної самостійності учнів 1-2 класів................................................................


14

Буцык Ольга. Обучение сочинению-описанию по картине в 4 классе.....................................................................................................


16

Варваровська Наталя. Вибір педагогічних технологій формування особистості.............................................................................................


17

Ваулин Дмитрий. Научный метод и принципы научного знания.....

19

Волчанская Наталья. История развития валеологических идей в отечественной педагогике....................................................................


22

Вшивцева Марина. Управление краеведческо-исследовательской деятельностью младших школьников как основой их культурного поведения в природе.............................................................................24

Данилова Мария. К вопросу об онтогенезе речевой деятельности при билингвизме....................................................................................


26

Катальникова Мария. Интерактивные методы обучения, как фактор повышения уровня знаний учащихся при изучении опасностей природного характера.......................................................27

Кашенко Марина. Педагогічні умови професійної підготовки вчителя початкових класів....................................................................


30

Козлова Ксения. Использование системы дистанционного образования в средней школе.............................................................


31

Куколева Марія. Проблема професійного самовиховання особистості вчителя..............................................................................


33

Литвин Олександра. Виховання й розвиток творчих здібностей молодшого школяра..............................................................................


34

Лопатюк Катерина. Підготовка вчителів до класного керівництва: історичний аспект..................................................................................


35

Малишева Катерина. Проблема національного виховання в педагогіці................................................................................................


37

Матюшенко Наталія. Сутність національного виховання учнів основної школи......................................................................................


39

Невідімова Анжела. Потреба самовдосконалення як рушійна сила професійного самовиховання майбутнього вчителя.........................


40

Подленчук Ксения. К вопросу о формировании интереса у младших школьников к художественному творчеству в пейзажной живописи гуашевыми красками............................................................42

Романютенко Кристина. Особенности речового развития детей с задержкой психического развития.......................................................


43

Скурська Оксана. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування мовленнєвої компетентності учнів..................


45

Тараненко Анастасія. Разработка школьного електронного журнала...................................................................................................


47

Хохлова Анастасія. Практика в дитячих оздоровчих таборах – важлива ланка професійної підготовки майбутнього педагога...........


48

Шептій Ярослав. Влада авторитету вчителя або авторитет влади?.....

50

Шестова Анна. Воспитание чувства гуманизма у младших школьников на материале стихотворения А.Н. Плещеєва “Птичка” (филологический аспект).......................................................................51

Шищенко Ольга. Специфіка проявления методов поощрения и наказания в истории педагогической мысли........................................


53ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Алексенко Любовь. Индивидуальная траектория саморазвития педагогов ДОУ........................................................................................


55

Бабак Ганна. Вивчення рівня пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку.....................................................................


56

Безштанько Тетяна. Використання мультимедійних технологій у дошкільній освіті.....................................................................................


58

Быкова Анна. О тревожности дошкольников, воспитывающихся в условиях социального приюта..............................................................


60

Бессонова Марія. Засвоєння дітьми дошкільного віку правил поведінки................................................................................................


61

Богинова Наталья. Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия ДОУ и семья.......................................................................................................63

Галіцина Тетяна. Ігрова взаємодія як умова формування позитивних реальних взаємин дітей старшого дошкільного віку........


66

Жикривецкая Катерина. Мнение о креативности..............................

68

Исалдибирова Рената. Проблемы полового воспитания ребенка дошкольного возраста..........................................................................


69

Іващенко Тетяна, Грінь Оксана. Вивчення рівня готовності студентів до впровадження інноваційних технологій.........................


71

Королева Евгения. Формирование культуры здоровья детей старшого дошкольного возраста в условиях инновационной деятельности дошкольного образовательного учреждения..............72

Кузнецова Ольга. Педагогические условия воспитания детей дошкольного возраста на основе полоролевой дифференциации....


76

Лелькина Людмила. Эмоциональное благополучие ребенка как показатель качества развития личности в дошкольном возрасте.....


79

Марченко Олена. Формування уявлень про геометричні фігури у дітей дошкільного віку............................................................................


82

Макаренко Альона. Виховання наполегливості дошкільників у процесі виконання аплікації із тканини.................................................


84

Матюхіна Карина. До проблеми розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку.....................................................................................


86

Межуєва Тетяна. Педагогічні умови розвитку активності дошкільника в режисерських іграх........................................................


87

Назарук Юлія. Особливості засвоєння дітьми старшого дошкільного віку наукових знань про предмети довкілля..................


89

Немчина Ирина. Полоролевое воспитание детей дошкольного возраста средствами изобразительного искусства............................


91

Орлова Галина. Формирование культуры делового общения педагогов в дошкольном образовательном учреждении....................


95

Сазонова Татьяна. Педагогические условия организации маркетинговой службы в дошкольном образовательном учреждении.............................................................................................97

Смирнова Татьяна. Формирование осознанного отношения к гигиене своего тела у детей 4-5 лет в семье........................................


100

Титова Анастасия. Особенности формирования стрессоустойчивости педагогов в условиях образовательного дошкольного учреждения......................................................................104

Товаровська Дарина. Переказ художнього твору як засіб розвитку зв’язного мовлення дитини-дошкільника.............................................


106

Фомина Оксана. Педагогическая поддержка семьи в воспитании здорового ребенка..................................................................................


108

Фурманова Катерина. Гурткові заняття з ритмічної гімнастики як засіб розвитку фізичних якостей дошкільників....................................


112

Чеканенко Катерина. К вопросу о влиянии мультфильмов на мировосприятие ребенка дошкольного возраста................................


114

Шалунц Марина. Индивидуальная траектория развития детей дошкольного возраста..........................................................................


116ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ ТА КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Бакланова Ганна. Дослідження міжособистісних відносин в юнацькому колективі..............................................................................


117

Бикова Ганна. Розвиток словника у дітей дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня..................................


118

Вергун Яна. Особливості граматичної будови мовлення у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення.....................


120

Гринь Оксана. Основні підходи до оцінки поведінкової норми, патології і девіації..................................................................................


122

Звєрькова Ксенія. Причини конфліктів в ігровій діяльності дітей старшого дошкільного віку....................................................................


124

Іващенко Тетяна. Паління в підлітковому віці та шляхи його профілактики.........................................................................................


125

Казакова Тамара. Мовленнєвий розвиток у дітей в умовах родинного виховання............................................................................


127

Коваленко Ілона. Соціально-педагогічні умови адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, до соціокультурного простору.................................................................................................129

Комісаренко Наталія. Арт-терапія як засіб корекції загального недорозвинення мовлення у дітей з порушеннями розвитку.............


131

Константінова Тетяна. Казкотерапія як метод корекційної роботи практичного психолога ДНЗ..................................................................


132

Корнієнко Марія. Особливості формування лексики у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення.........................................


134

Левченко Ольга. Система корекційно-реабілітаційної роботи в умовах родини, яка виховує дитину з ринолалією...............................


135

Лопатіна Даря. Формування комунікативних навичок у дітей з аутизмом.................................................................................................


139

Манойленко Сніжана. Формування суджень у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення..............


140

Поліняк Альона. Навчання та розвиток дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення.......................................


142

Примак Оксана. Логопедична ритміка в системі комплексної корекційної роботи з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення...............................................................................................143

Рибакова Ольга. Особливості розвитку лексичного запасу у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення.....................


145

Руденко Тетяна. Психолого-педагогічні основи організації ігрової діяльності у дітей з аутизмом................................................................


148

Сиса Юлія. Організація роботи соціального педагога з педагогічним колективом в умовах інклюзивної школи......................


152

Старцева Аліна. Ігровий психотренінг як засіб формування особистості дітей із порушеннями мовлення......................................


154

Старцева Аліна. Мультимедійні технології як професійний інструмент учителя-логопеда................................................................


155

Сосновська Альона. Проблема гіперактивності у дітей...................

157

Стоєва Людмила. Діяльність соціального педагога з профорієнтації учнів загальноосвітньої школи...................................


158

Тараско Софія. Корекція мовленнєвого розвитку дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в ігровій діяльності.............


160

Тесля Оксана. Інтелектуальна готовність дитини до навчання в школі.......................................................................................................


163

Усачова Ганна. Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання...........................................................................Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
stud tez -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 icon4 (Педагогічні науки) Бердянськ 2005 (06) ббк 74я5
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: бдпу, 2005. – 210...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка