Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5Сторінка1/34
Дата конвертації14.08.2017
Розмір5,79 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
на Днях науки 14 травня 2015 року

Том 1.

Педагогічні науки

Бердянськ

2015
УДК 37.01(06)

ББК 74я5З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. – Том 1. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 318 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 10 від 30.04.2015 р.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Жигірь Анатолій Анатолійович – к.екон.н, доц., декан факультету економіки та управління; Казанцева Лариса Іванівна – д.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичного виховання; Макаренко Тамара Петрівна – к.іст.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., декан факультету фізико-математичної та технологічної освіти; Сердюк Алла Михайлівна – к.філол.н., доц., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., проф., декан факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій.

У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 14 травня 2015 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, дошкільної, початкової, корекційної та професійної освіти, а також управління навчальними закладами.

© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТ


ПЕДАГОГІКА

Капканець Ірина. Специфіка формування життєвої компетентності в молодших школярів…………………………………………………………..


10

Мартиненко Ірина. Робота в гуртках як одна із форм позаурочної діяльності учнів молодшого шкільного віку……………………………….


12

Могильна Марина. Проблема підготовки вчителя початкових класів до формування культури поведінки учнів……………………………….


14

Осмоловська Тетяна. Сучасні вимоги до особистості вчителя початкової школи……………………………………………………………..


16

Пріщенко Анастасія. Психолого-педагогічні засади виховання самостійності в учнів початкової школи у світлі особистісно-орієнтованого виховання……………………………………………………18

Сігаєва Олена. Концептуальні основи підготовки вчителів початкових класів до формування пізнавальної активності учнів…..


20

Сидоренко Юлія. Особливості професійного мовлення вчителя початкової школи………………………………………………………………


24

Харченко Дарина. Вплив мотиваційних факторів на розвиток пізнавальної діяльності учнів початкової школи………………………..


26ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Балашова Ольга. Виховання гуманного ставлення дітей до навколишнього світу…………………………………………………………


29

Богатир Вікторія. Оптимізація рухової активності дітей дошкільного віку в дошкільному закладі…………………………………………………


30

Борова Тетяна. Формування уявлень про фігури в дітей дошкільного віку………………………………………………………………


32

Бугай Ілона. Розвиток діалогічного мовлення в дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури……………………..


34

Гіжа Дарина. Формування допитливості в дітей середнього дошкільного віку………………………………………………………………


36

Давиденко Ольга. Розвиток лідерського потенціалу дітей старшого дошкільного віку в спеціально організованій діяльності………………


38

Дубінська Юлія. Ідеї С. Русової про використання навчально-виховного простору у вихованні працелюбності дошкільників………


40

Кузьміна Оксана. До проблеми морального виховання дітей старшого дошкільного віку засобами народної казки………………….


43

Лукянчук Анастасія. Формування трудових умінь та навичок у дітей дошкільного віку………………………………………………………………


45

Приходько Ніна. Створення предметно-ігрового середовища як умова організації режисерських ігор дітей старшого дошкільного віку


46

Роговець Катерина. Інтелектуальна готовність дитини до навчання в школі…………………………………………………………………………..


48

Слонська Дарія. Вплив ігрової взаємодії на формування позитивних взаємовідносин дітей середнього дошкільного віку……………………


49

Снитко Катерина. Формування здров’язберігаючої поведінки в дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема сьогодення…..


51

Танасова Ольга. Виховання організованості в дошкільному віці……

54

Фоміна Оксана. Виховання співчуття в дошкільному віці………….....

56

Циганкова Богдана. Виховання співчуття в дітей середнього дошкільного віку………………………………………………………….…….


58

Чабан Ангеліна. Виховання дружби в дітей дошкільного віку…….…..

59

Чумак Тетяна. Впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику роботи сучасного дошкільного закладу………………………..


61

Шевченко Ніна. Виховання поваги до інших народів у дітей старшого дошкільного віку……………………………………………………


62ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ ТА КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Березицька Дар’я. Адаптація дитини при переході з початкової до середньої ланки навчання у школі…………………………………………


65

Бугай Ілона. Гедерні відмінності між дітьми старшого дошкільного віку……………………………………………………………………………….


66

Валуйських Юлія. Формування педагогічної культури батьків, які виховують дитину з особливими освітніми потребами…………………


68

Волик Анастасія. Економічна соціалізація особистості………………..

69

Горба Олеся. Виховання в дітей з порушеннями мовлення поваги до праці шляхом ознайомлення їх з трудовою діяльністю дорослих…..


71

Гринченко Олександра. Особливості корекційної роботи при дизартрії в дітей……………………………………………………………….


73

Гринченко Олександра. Проблеми усунення заїкання і виявлення ефективних прийомів його подолання……………………………………


75

Давиденко Ольга. Статус дитини в групі та його вплив на розвиток взаємостосунків з однолітками……………………………………………..


77

Данильченко Яна. Роль ігротерапії в корекції заїкання в дітей……..

79

Калюжна Альона. Підвищення ефективності логопедичних занять з дітьми із ЗНМ прийомами мнемотехніки………………………………….


81

Лисенко Дар'я. Методика розвитку діалогічного мовлення дітей-логопатів дошкільного віку ………………………………………………….


83

Литвиченко Дарина. Подолання мовленнєвих проблем дошкільників засобами рухливих ігор…………………………………….


84

Мицик Ганна. Вплив особистістного прийняття батьками дітей з дитячим церебральним паралічем на стилі її виховання………………


86

Міщенко Марина. Використання логопедичної ритміки для корекції заїкання в дошкільників………………………………………………………


88

Міщенко Марина. Психокорекційна робота при роботі з дітьми з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю………………………….


89

Мусатова Ірина. Розвиток зв’язного монологічного мовлення дітей середнього дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення III рівня засобами мультиплікації……………………………………………..91

Орлова Олена. Вплив порушення фонематичного слуху на розвиток усного мовлення дитини……………………………………………………..


92

Панасенко Ольга. Профілактика професійного вигорання педагогів засобами тілесно-орієнтованої психотерапії……………………………..


94

Пархоменко Надія. Підготовка до письма ліворукої дитини…………..

96

Пустовойт Валерія. Розвиток дрібної моторики на уроках образотворчого мистецтва в дітей із ЗПР…………………………………


98

Смаковська Катерина. Фізична реабілітація дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в системі навчально-оздоровчої роботи школи інтернату………………………………………………………………...100

Суржа Євгенія. Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку мовлення дітей-логопатів…………………………………………………………………


104

Таран Юлія. Адиктивна поведінка молоді як психолого-педагогічна проблема………………………………………………………………………..


105

Черник Анастасія. Казка як інструмент діагностики та корекції в роботі практичного психолога закладу освіти……………………………


107

Шевченко Ніна. Особливості формування самооцінки в дітей дошкільного віку……………………………………………………………….


108

Юргеліс Анастасія. Особливості формування сюжетно-рольової гри у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку..


110

Яцун Ірина. Художня література в розвитку діалогічного мовлення дошкільників із вадами мовлення…………………………………………..


111ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Абрашкін Єгор. Здоров’язберігаюча організація навчально-виховного процесу на уроках математики в початковій школі………..


114

Бєлодєд Марія. Сучасні підходи до формування читацької самостійності учнів початкової школи………………………………………


116

Білозерова Катерина. Особливості методики навчання мультимедіа молодших школярів у початковому курсі інформатики…………………


117

Ведмідь Роман. Використання арт-терапевтичних технік у виховному процесі початкової школи……………………………………..


119

Катасонова Ганна. Аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до художньо-педагогічної діяльності……………….


121

Кошкарьова Дар’я. Гуманістичний потенціал культури в освітньому просторі ВНЗ…………………………………………………………………..


123

Кравченко Наталя. Особливості функціонально-стилістичного підходу до вивчення рідної мови в початковій школі……………………


125

Курусь Тетяна. Українська традиційна лялька як засіб національного виховання молодших школярів…………………………..


126

Курусь Тетяна. Особливості навчання основ алгоритмізації в початковому курсі інформатики…………………………………………….


128

Плінокос Світлана. Освоєння графічних технологій молодшими школярами в початковому курсі інформатики……………………………


130

Полова Олена. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів…


132

Ромащенко Анжеліка. Формування соціально-екологічної відповідальності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки……………………………………………………….134

Федєва Світлана. Критерії готовності майбутніх учителів початкової школи до організації проектної діяльності молодших школярів………


135

Хонда Анастасія. Аналіз особливостей методики навчання інформатики в початковій школі……………………………………………..


137

Цатурова Анна. Розвиток математичного мовлення молодших школярів – основа їхньої успішної навчальної діяльності……………..


139

Чайка Анжела. Диференціація домашніх завдань на уроках математики в початковій школі……………………………………………..


141

Чернишова Ілона. Особливості роботи над проектом “учитель-дослідник початкової школи ХХІ століття”…………………………………


142

Шандрацька Катерина. Використання проектних технологій у початковому курсі інформатики…………………………………………….


144

Шевченко Аліна. Використання образно-стильових рис українського орнаменту в декоративно-прикладному мистецтві……………………..


146ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Андросова Аліна. Специфіка та структура виконавської інтерпретації музичних творів у процесі вокальної підготовки майбутнього вчителя музики……………………………………………….148

Антоненко Анна. Патріотичне виховання учнів дитячих хореографічних колективів засобами українських народних ігор……


149

Артюх Тетяна. Сутність і зміст розвитку виконавської інтерпретації музичних творів у процесі інструментальної підготовки майбутнього вчителя музики………………………………………………………………..152

Богдан Альона. Формування музичного сприймання школярів як проблема музичної педагогіки………………………………………………


154

Вакуменко Ірина. Проблема дослідження народного одягу як складової матеріальної та духовної культури українців……………….


156

Гладушко Дар’я. Вплив інтегрованих уроків на музично-творчий розвиток учнів…………………………………………………………………..


158

Гребенюк Тетяна. Інноваційні форми та методи застосування українського фольклору на уроках музики в початкових класах…….


160

Дем’яненко Наталя. Значення хорової практики в професійній підготовці майбутніх учителів музики………………………………………


162

Єгорова Уляна. Педагогічні умови формування цінісних орієнтацій..

164

Колеснікова Ганна. Фольклор як засіб виховання гармонійної особистості………………………………………………………………………


166

Коріневич Діана. Виявлення творчих здібностей дітей засобами сучасної хореографії…………………………………………………………..


167

Котухова Вікторія. Зміст і структура естетичної культури майбутнього вчителя музики……………………………………………….


170

Крупін Євген. Вивчення музики фламенко в процесі виконавської підготовки класичного гітариста…………………………………………….


173

Кулигіна Марія. Особливості хореографічної інтерпритації українських народних ігор…………………………………………………..


176

Мазалова Любов. Роль музичної казки у вихованні етичної культури молодших школярів…………………………………………………………..


179

Марченко Євгенія. Хореографія як засіб розвитку артистичних здібностей дітей молодшого шкільного віку………………………………


181

Марченко Катерина. Формування творчої особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва…………………………………


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
stud tez -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 icon4 (Педагогічні науки) Бердянськ 2005 (06) ббк 74я5
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: бдпу, 2005. – 210...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Том Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка