Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5Сторінка1/36
Дата конвертації03.08.2017
Розмір6,91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
на Днях науки 19 травня 2016 року

Том 3.

Природничі науки

Бердянськ

2016


УДК 37.01(06)

ББК 74я5
З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 392 с.Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 13 від 28.04.2016 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., перший проректор, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Жигірь Анатолій Анатолійович – д.екон.н, проф., декан факультету економіки та управління; Казанцева Лариса Іванівна – д.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичного виховання; Макаренко Тамара Петрівна – к.іст.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., декан факультету фізико-математичної та технологічної освіти; Сердюк Алла Михайлівна – к.філол.н., доц., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – д.пед.н., проф., декан факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій.
У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 травня 2016 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.


© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТ


ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ

Афоніна Анастасія. Факультативні заняття в системі розвивального навчання математики в основній школі………………………………..……..


12

Базна Віталія. Організаційно-методичні аспекти вивчення елементів стохастики в 9-х класах з поглибленим вивченням математики………...


15

Бандуров Сергій. Дослідження екстрострумів в колах з індуктивністю……………………………………………………………………..


16

Беляєв Володимир. Інтегральне перетворення Конторовича-Лебедева……………………………………………………………………….….


18

Бондаренко Вікторія. Люмінесцентні властивості сполук (MgO)x(P2O5)y* легованих марганцем……………………………………….


20

Бондаренко В.В. Умови ефективного використання заохочення і покарання як метод розвитку особистості…………………………………...


21

Горлакова Оксана. Арифметичні задачі як засіб логічного мислення учнів…………………………………………………………………………….….


22

Гутира І.О. Характеристика педагогічних конфліктів та шляхи їх подолання………………………………………………………………………...


24

Каркелан Юрій. Розв’язування задач оптимізації засобами комп’ютерної математики………………………………………………………..


25

Коляка Іван, Валерій Вінділович. Удосконалення технічного обслуговування електрообладнання…………………………………………..


27

Корнієнко Анна. Роль проблемного навчання у формуванні здібностей обдарованих дітей………………………………………………………………..


31

Косогова Анастасія. Дидактичні ігри на уроках математики……………

32

Лавриненко Крістіна. Інтегровані уроки з математики та фізики у компетентнісно орієнтовній системі допрофільної підготовки учнів 8, 9 класів………………………………………………………………………………...34

Лавриненко Крістіна. Інноваційні педагогічні технології у навчанні математики у 5-6 класах…………………………………………………..…….


36

Матяш Марія. Актуальні питання шкільного курсу математики………….

38

Мінакова Вікторія. Актуальні проблеми навчання аналітичної геометрії у педагогічному вищому навчальному закладі……………………………...


39

Мінакова Вікторія. Розвиток пізнавальної активності учнів…………..…

40

Мелай Анастасія. Порівняльна характеристика вимог до підготовки учнів основної школи Польщі та України…………………………………….


42

Мелай Анастасія. Інноваційні технології та методики у шкільній математичній освіті в Білорусії та Узбекистані…………………………….


44

Мягченко Наталя. Пізнавальні ігри як фактор підвищення результативності навчання……………………………………………………


46

Орел Владислав. Дослідження перехідних процесів у колах, що містять активіний опір і ємність…………………………………………………………


48

Ракович Л.Є. Особливості виховання учнів різних вікових груп………..

50

Ребро Максим. Вплив характеру взаємовідносин батьків на ефективність виховання дітей………………………………………………..


51

Ромашко Олена. Використання інноваційних інформаційних технологій у процесі вивчення математики у 7 класі……………………………………...


52

Салій Катерина. Застосування методу скінченних різниць для розв’язування диференціальних рівнянь другого порядку……………..….


54

Талаєва Тетяна. Навчання алгебри з урахуванням та використанням когнітивних стилів учнів……………………………………………………..…..


56

Талаєва Тетяна. Методичні аспекти підготовки учнів 5-6 класів до математичних конкурсів та олімпіад……………………………………..……


58

Тамянова Інна. Методика підготовки учнів 5-6 класів до міжнародного математичного конкурсу “Кенгуру”…………………………………………….


59

Трепачова Тетяна. Деякі аспекти інноваційного педагогічного досвіду математичної освіти в країнах Бенілюксу……………………………………


60

Трепачова Тетяна. Розвиток креативного мислення учнів у процесі навчання математики у 5 класі…………………………………………….…….


62

Чеботар Валентина. Розв’язування диференціальних рівнянь за допомогою методів Рунге-Кутта……………………………………………..…


64

Черемісіна Валерія. Педагогічна культура сучасного вчителя………...

66

Шабодаж Анжеліка. Методи навчання учнів старшої школи……………

67

Шайтанов Максим. Технологічний підхід у навчанні математики………

68

Шайтанов Максим. Хмарні технології у навчанні геометрії в основній школі………………………………………………………………………………….


70

Юрченко Тетяна. Характеристика педагогічних конфліктів та шляхів їх подолання……………………………………………………………………………


72ЕКОНОМІКА
Алєйнікова Н.С. Перспективи розвитку міжнародної економічної діяльності України: пошук альтернатив……………………………….………


75

Баркар Валерія. Стратегічні альянси підприємств…………………..……

76

Барно Павло. Проблеми та перспективи малого підприємництва в Україні……………………………………………………………………………...


78

Барно Павло. Причини та наслідки інфляції в Україні…………………...

79

Бережна Олександра. Антициклічні методи регулювання економіки

81

Бровко Кристина. Пропозиція в умовах досконалої конкуренції…….….

83

Васильєва Мар’яна. Система управління оборотним (робочим) капіталом………………………………………………………………………..…


84

Гринченко Олександра. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств на регіональному рівні…………..


86

Жунусова Катерина. Формування та оцінювання виробничого потенціалу підприємства……………………………………………………..…..


88

Жунусова Катерина. Формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні…………………………………………………………………………….


89

Карпачова Каріна. Проблеми ринку праці в Україні та перспективи його розвитку…………………………………………………………………………….


91

Карпачова Каріна. Платіжний баланс України………………………..……

93

Ковачов Сергій. Аналіз економічних витрат підприємств через несприятливі умови праці…………………………………………………..……


94

Красозова Варвара. Роль індивідуального оподаткування у перерозподілі доходів населення……………………………………….……..


96

Куцарська Дар’я. Транснаціональні корпорації: основні етапи розвитку та регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації…………………….


98

Кучеренко Євгенія. Формування системи управління інвестиційним портфелем підприємства…………………………………………………….….


99

Кучеренко Євгенія. Методологічні аспекти наукових досліджень у сфері фінансово-кредитних відносин…………………………………………………


101

Лавриненко Крістіна. Перехід України на альтернативні джерела енергії……………………………………………………………………………..…


102

Латиш Інна. Безробіття. причини та способи його подолання…………….

104

Литвиненко Ірина. Особливості побудови бізнес-моделей страхових компанії……………………………………………………………………..............


105

Нікіша Марія. Фактори зростання продуктивності праці…………………...

107

Павлик Юлія. Роль і структура Бердянського морського порту…………

108

Панасевич Анастасія. Формування цінової політики на підприємстві

110

Панасевич Анастасія. Методи оцінки реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві……………………………………………………………………….


111

Панасевич Ірина. Шляхи вдосконалення виробництва, підвищення конкурентоспроможності…………………………………………………………..


113

Пеліхова Маргарита. Проблеми інтеграції України до Європейського союзу……………………………………………………………………………….


114

Підгайний Михайло. Вплив власного капіталу на фінансування підприємств………………………………………………………………………..


115

Підгайний М.Ю. Формування прибутку та шляхи його підвищення на підприємстві в умовах суспільно-політичної нестабільності……………….


117

Пінчук Анастасія. Проблеми фінансової діагностики підприємств…….

129

Попова Ангеліна. Сучасний стан використання земельних ресурсів в Україні………………………………………………………………………………


120

Рибалка Тетяна. Основні перешкоди участі банків у розвитку інноваційного потенціалу України……………………………………………..


122

Ротарєв Михайло. Особливості методів оцінки конкурентоспроможності продукції……………………………………………………………………………


124

Ротарєв Михайло. Стратегічне управління підприємством на основі диверсифікації його діяльності………………………………………………….


125

Сова Дар`я. Інноваційна діяльність як засіб подолання кризових ситуацій……………………………………………………………………………..


127

Сова Дар`я. Валютний курс України………………………………………….

129

Старікова Вікторія. Демографічна ситуація та демоекономічне відтворення робочої сили………………………………………………………..


130

Старікова Вікторія. Валовий внутрішній продукт (ВВП)…………………..

132

Степанова Карина. Проблема обліку нематеріальних активів на підприємстві в Україні…………………………………………………………….


134

Степанова Карина. Фіскальна політика в Україні………………………….

135

Тельчарова Руслана. Проблеми ціноутворення на підприємстві……….

137

Тельчарова Руслана. Тіньова економіка в Україні…………………………

138

Ткаченко Олена. Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві………………………………………………………………………...


140

Токмань Олександр. Вдосконалення методів оцінки кризового стану підприємства………………………………………………………………………


142

Токмань Олександр. Аналіз інфляційних процесів в Україні……………...

143

Уварова Вероніка. Форми державного регулювання економіки…………

145

Четверикова Олена. Зміна рівня валового внутрішнього продукту в Україні………………………………………………………………………………


146

Шуба Ганна. Екологізація економіки: проблеми та пропозиції…………..

148

Яковлєва Анастасія. Проблеми економічної безпеки України та шляхи їх вирішення……………………………………………………………………….


150

Яковлєва Анастасія. Сучасні тенденції та проблеми управління персоналом в організації виробництва……………………………………….


151

Яцун Ірина. Проблеми інноваційного розвитку Запорізької області…….

153МЕНЕДЖМЕНТ
Бачурський Олександр. Ефективне лідерство……………………………..

155

Бачурський Олександр. Особливості фіскальної політики України…….

156

Бачурський Олександр. Аналіз готельного бізнесу міста Бердянськ…..

158

Герасименко Ельвіра. Управління корпоративною культурою організації…………………………………………………………………………


160

Дончева Олена. Маркетинг як інструмент управління туристичною фірмою………………………………………………………………………………


161

Дончева Олена. Вплив малого та середнього бізнесу на наповнення місцевого бюджету……………………………………………………………….


163

Дуленко Володимир. Інформаційні технології в менеджменті…………..

165

Дуленко Володимир. Управління персоналом туристичного підприємства………………………………………………………………………


167

Дуленко Володимир. Проблеми нерівномірного розвитку регіонів України………………………………………………………………………………


168

Д’яченко Олена. Вплив малого та середнього бізнесу на наповнення місцевого бюджету……………………………………………………………….


170

Дончева Олена. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації…………………………………………………………………………


172

Єрьоменко Карина. Особливості управління персоналом на підприємствах індустрії гостинності…………………………………………..


173

Єрмаковська Л. В. Удосконалення обліку екологічних витрат підприємства………………………………………………………………………..


175

Кальницька Юлія. Вдосконалення конкурентної стратегії готельного підприємства ………………………………………………………………………


180

Кашина Еліна. Аналіз програмних продуктів управління готельними комплексами……………………………………………………………………….


182

Кривенцова Уляна. Аналіз проблем технології бронювання місць в готельних комплексах……………………………………………………………..


184

Куранда Анастасія. Додаткові готельні послуги як показник якості та культури обслуговування……………………………………………………….


185

Межуєва Юлія. Удосконалення рекламної діяльності підприємства…..

187

Мельникова Ганна. Удосконалення системи управління санаторно-курортного закладу……………………………………………………………….


189

Палік Надія. Управління розвитком організації ……………………………...

190

Плавский Егор. Совершенствование маркетинговой деятельности ЧТУП «На колёсах» в сети интернет………………………………………….


192

Ставицька Аліна. Особливості функціонування міжнародних готельних мереж……………………………………………………………………………….


194

Сюткіна Анастасія. Менеджмент якості в Україні…………………………

195

Хотько Владимир. Базовые стратегии повышения конкурентоспособности предпритий…………………………………………..


197

Шевела Юлія. Удосконалення управління якістю готельних послуг……

199

Щербина Катерина. Національні особливості корпоративних культур…

201ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ТА ФІНАНСИ

Барат Альона. Формування раціональної структури джерел фінансування підприємницких структур………………………………………


203

Барно Павло. Інформаційна складова формування систем логістики підприємств торгівлі……………………………………………………………..


204

Гужва Карина. Методичні підходи до визначення поняття фінансового стану підприємства……………………………………………………………….


206

Дядик Анастасія. Податкова політика україни в контексті створення умов для економічного зростання……………………………………………..


208

Дядик Анастасія. Фінансові аспекти банкрутства і ліквідації підприємства……………………………………………………………………….


209

Козубович Людмила. Децентралізація як основа формування місцевих бюджетів……………………………………………………………………………


211

Макарова Анастасія. Вплив держпвного боргу на економічну безпеку України………………………………………………………………………………


213

Маслюк Вікторія. Система штучного інтелекту в управлінні фірмою…..

214

Нєєндак Олег. Фінансова звітність банку та оцінка його діяльності……

216

Панасевич Ірина. Шляхи вдосконалення управління підприємством….

218

Симоненко Дмитро. Застосування теорії ігор для прийняття стратегічних управлінських рішень……………………………………………...


219

Чернов Анатолій. Математичне моделювання економічних криз………

221

Черніков Андрій. Оптимізація структури капіталу та його вплив на фінансовий стан підприємства…………………………………………………


222

Чуплий Григорій. Дослідження сучасних моделей інвестиційного попиту………………………………………………………………………………


224ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В ОСВІТІ

Бакарджиєв Дмитро. Використання соціальних мереж в навчальних цілях…………………………………………………………………………………


227

Бєляк Анастасія. Засоби для діагностики несправностей системного блока комп’ютера……………………………………………………………….


229

Близнюк Дмитро. Розробка програмного забезпечення для учнів 10-го класу з дисципліни ІКТ……………………………………………………………


231

Васильєв Віталій. Організація відмовостійких дискових підсистем технології Raid…………………………………………………………………….


233

Величинська Маргарита. Проблеми та перспективи реалізації компетентнісного підходу в освітніх установах………………………………


234

Венецький Дмитро. Інформаційна модель програмного засобу зі структурування навчального плану…………………………………………….


236

Венецький Дмитро. Структура та принципи роботи автоматизованих пошукових систем………………………………………………………………..


237

Воробйов П., Оніпко В., Сидоренко П. Визначення рівня професійної спрямованості студентів факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій…………………………………………………………………………..239

Голубєв Сергій. Аналіз використання інтернет-технологій у навчальному процесі ВНЗ………………………………………………………


241

Григор’ян Юлія. Комп’ютеризовані засоби оцінювання сформованості професійної компетентності інженера-педагога…………………………….


243

Гришин Максим. Розробка і впровадження блогу вчителя «Захисту вітчизни» засобами сервісу BLOGGER……………………………………….


245

Губська Олена. Комп'ютерні технології в енергосбереженні…………….

247

Димова Ірина. Організація проведення та оцінювання педагогічної практики студентів засобами LMS MOODLE…………………………………


248

Загребельна Катерина. Сайт вчителя «англійської мови» як засіб комунікації в освітньому середовищі………………………………………….


250

Зіненко Сергій. Проектування моделі бази даних для інформаційної системи з розробки стандартів ВНЗ…………………………………………….


252

Каленик Микола. Розробка медіа-версії виконання лабораторної роботи засобами VIRTUALBOX…………………………………………………


253

Коляка Іван. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу…

255

Кравченко Артур. Місце LINUX на терені операційних систем, або LINUX проти WINDOWS…………………………………………………………


256

Куликова Яна. Тенденції розвитку дистанційних освітніх технологій….

258

Локтєв Олександр. Проектування бази даних для інформаційної системи «Формування білетів для державного іспиту»……………………..


260

Локтєв Олександр. Розробка і проектування сайту «XYZ» в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів………………..…….


261

Медведенко Валентина. Специфіка використання інформаційно-пошукових систем у інтернеті……………………………………………………


263

Мєзенцев Данило. Альтернативна енергетика в Україні……………….

265

Москаленко Максим. Теоретичний аналіз сучасних пошукових систем

267

Отреп’єва Юлія. Проектування функціональної моделі системи з формування білетів до державного іспиту……………………………………


269

Отреп’єва Юлія. Технологія та стратегія інформаційного пошуку……..

271

Перехрест Олександра. Використання віртуальної комп'ютерної лабораторії на основі технології хмарних обчислень……………………..


272

Полтавець Сергій. Використання спеціалізованого програмного забезпечення в процесі професійної підготовки студентів у сфері здоров'я людини…………………………………………………………………274

Ревка Михайло. Енергія морських хвиль…………………………………….

275

Салікова Христина. Порівняльний аналіз популярних серед студентів БДПУ операційних систем……………………………………………………….


276

Светенко Дар’я. Адаптація студентів першокурсників до умов ВНЗ……

279

Салікова Кристина, Медеденко Валентина. Проектування комп'ютеризованої системи з організації та оцінювання переддипломної практики…………………………………………………………………………….281

Серебряньский Юрій. Стан і перспективи розвитку сонячної энергетики

282

Сєроштан Олексій. Проблеми атомної енергетики та шляхи їх вирішення…………………………………………………………………………..


284

Смагін Дмитро. Активізація пізнавальної діяльності студентів, під час вивчення мов та технологій програмування…………………………………..


285

Стоєв Микита. Захист документів і товарів за допомогою електронно цифрового підпису………………………………………………………………..


287

Тронін Руслан. Розробка функціональної моделі процесу проектування структурно-логічної схеми навчання…………………………………………..


289

Фурса Олександр. Проектування функціональної моделі інформаційної системи з розробки стандартів ВНЗ…………………………………………..


291

Чемширов Ігор. Розробка та впровадження сайту за тематикою «Ідеї та пропозиції» БДПУ…………………………………………………………………


292БІОЛОГІЯ. ЕКОЛОГІЯ. БЖД. ЗДОРОВ’Я. СПОРТ. РЕАБІЛІТАЦІЯ.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Алєксова Тетяна. Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді в період навчання у ВНЗ……………………………….


294

Арішака Юлія. Вплив депривації сну на психофізичний стан людини…..

295

Атаманюк Сергій. Методичні особливості розвитку швидкісно-силових здібностей засобами футболу на уроках фізичної культури з учнями
8-9-х класів………………………………………………………………………...297

Бідна Анастасія. Психологічне здоров’я дітей дошкільного віку…………

299

Богоденко Костянтин, Карпов Максим. Інформаційні технології у фізичному вихованні та сучасному спорті…………………………………..


300

Бойко Анастасія. Фізіологічні механізми слуху…………………………….

302

Бєлов Сергій. Методичні аспекти побудови уроків фізичної культури з «футболу» з використанням мультимедійних навчальних засобів………


304

Віватенко Вікторія. Методика проведення занять фізичної культури з дітьми 5-6 років з елементами футболу………………………………………


306

Вiзенков Дмитро. Методика розвитку витривалості на уроках фізичної культури у дітей середнього шкільного віку……………………………………


307

Вовк Анастасія. Виробнича гімнастика, як засіб відновлення фізичної активності під час трудової діяльності…………………………………………


309

Герченова Альона. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів різних спеціальностей………………………………………………


311

Григоренко Дар’я. Рухливі ігри як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості учнів 7-8 років………………………………………………..


313

Даценко Аліна. Вплив занять плаванням на стан здоров’я студентської молоді……………………………………………………………………………….


314

Задубровська Луанна. Фізична реабілітація після хірургічної корекції вроджених вад серця…………………………………………………………..


316

Кіосєва Юлія. Визначення впливу рухливих ігор на розвиток швидкісно-силових здібностей учнів 3-4 класів…………………………………………


318

Коляка Іван. Застосування комп’ютерних технологій в цивільном захисті

319

Кюрчева Юлія. Формування валеологічних знань у майбутніх учителів

321

Литвин Світлана. Кваліметричні вимірювання у фізичному вихованні та спорті……………………………………………………………………………….


323

Літус Ілля. Проведення уроків фізичноі культури засобами силової спрямованості в старших класах………………………………………………


324

Логозинський Антон. Компоненти професійної майстерності вчителя фізичної культури………………………………………………………………….


326

Маслова Юлія. Аеробіка як один із шляхів інтенсифікації навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури в старших класах…….


328

Маслова Юлія. Фізична реабілітація при бронхіальній астмі……………

329

Мацапура Олександра. Методична компетентність як складова професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури………….


331

Мащенков Спартак. Динаміка змін розвитку гнучкості під впливом занять аеробікою з учнями середнього шкільного віку……………………


332

Мітяєва Анастасія. Кількісна характеристика взаємодії вегетативних функцій як спосіб оцінки регуляторно-адаптивних можливостей організму…………………………………………………………………………..334

Мягченко Наталя. Методичні підходи до валеологічної підготовки сучасного вчителя………………………………………………………………..


335

Небаба Максим. Педагогічні умови формування мотивації студентів до фізичного виховання…………………………………………………………….


337

Нехайчук Іван. Екологічна оцінка поводження з твердими побутовими відходами у м. Бердянськ……………………………………………………….


339

Новік Аліна. Вплив фізкультхвилинок на емоційний стан дітей молодшого шкільного віку……………………………………………………….


341

Пархоменко Ірина. Розвиток вдосконалення спритності т швидкості учнів 4-х класв засобами ігор і легкої атлетики…………………………….


342

Подлубная Євгенія. Методичні особливості розвитку спритності засобами баскетболу на уроках фізичної культури з учнями 5-6-х класів


344

Полтавець Сергій. Глутамат натрію та його вплив на здоров’я…………

346

Попівщая Вікторія. Особливості організації занять з фізичного виховання для студентів СМГ………………………………………………….


347

Сидоренко Юлія. Формування здоров’язбережувальної компетентності в учнів молодшого шкільного віку………………………………………………


349

Семенов Володимир. Методичні особливості виховання силової витривалості на уроках фізичної культури у учнів 10-11 класів…………


351

Тимофєєв Анатолій. Динаміка розвитку спритності студенток і курсу економічних спеціальностей під впливом занять аеробного характеру


352

Чеботарьов Георгій. Сучасний підхід до оцінювання учнів на уроках фізичної культури………………………………………………………………..


354

Хавалджи Федір. Методичні засади фізичної підготовки студентів засобами гандболу………………………………………………………………..


355

Федальченко Андрій. Особливості організації та проведення занять з плавання у відкритих водоймищах під час літнього відпочинку дітей…..


357

Фещенко Олена. Особливості методики розвитку спритності засобами волейболу на уроках фізичної культури з учнями 5-6 класу……………..


359

Щербакова Альона. Експрес-методи оцінки морфофункціонального стану студентської молоді в процесі фізичного виховання………………..


361

Юрок Альбіна. Організація процесу фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі з цілеспрямованим використанням елементів футболу…………………………………………………………………363

Юрченко Інна. Гендерне виховання як основа гендерної соціалізації дітей та молоді……………………………………………………………………...


364ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Варваровська Наталя. Удосконалення процесу підготовки вчителя технологій засобами мультімедіа…………………………………………….


367

Василенко Ганна. Використання комп’ютерного моделювання в технологічній освіті………………………………………………………………


368

Василенко Ганна. Електронний навчальний посібник – допомога сучасному вчителю………………………………………………………………


370

Герасименко Роман. Використання мультимедійних презентацій при вивченні технічних дисциплін…………………………………………………..


372

Головко Антон. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні технічних дисциплін……………………………………………..


373

Ковачов Сергій. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання на уроках трудового навчання……………


375

Лук’янчиков Андрій, Марков Дмитро, Шелухін Сергій. Роль дисциплини “історія науки і техніки” в професійній підготовці майбутніх вчителів технологій……………………………………………………………….376

Музичка Наталія. Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення технології писанкарства в 6 класі…………..


378

Олійник Тетяна. Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів

379

Ришко Дмитро. Використання програмування в навчальній діяльності

380

Рудь Дмитро. Конструкторська діяльність учнів на уроках трудового навчання……………………………………………………………………………


382

Рябуха Максим. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі старшої школи…………………………………………………………..


384

Сичова Діана. Удосконалення самостійної роботи майбутніх учителів технологій засобами macromedia flash……………………………………….


385

Хлудєєв Сергій. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання……………………………………………………………….


387

Худолєєва Ірина. Національне виховання учнів на уроках трудового навчання……………………………………………………………………………


388

Шайтанов Євген. 3D–принтери – новий засіб тривимірного моделювання……………………………………………………………………..


390

ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ
Анастасія Афоніна,

студентка 5 курсу факультету фізико-

математичної і технологічної освіти

Наук. керівник: Г. В. Лиходєєва,

к. пед. н., доцент (БДПУ)
ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Кардинальні зміни, що відбуваються в суспільній свідомості й пов’язані з інформаційно-технологічним етапом розвитку суспільства, процесами демократизації, гуманізації, міжнародної інтеграції, потребують приділити особливу увагу гармонійному розвитку творчої особистості, вихованню освіченої людини, яка має яскраву індивідуальність, може приймати зважені рішення за складних умов сучасності, усвідомлювати глобальні проблеми людства та національні проблеми і намагатися прийняти посильну участь у їх вирішенні.

Саме тому всі розвинені країни світу в останнє десятиріччя здійснюють реформування освітніх систем, основною метою якого є підвищення інтелектуального потенціалу нації, формування творчої особистості. При цьому освіту розглядають як розвивальний і виховний процес, один із ефективних способів розвитку особистості.

Проблемам розвивальної освіти, реалізації відповідної функції навчання присвячені роботи Л. С. Виготського, В. В. Давидова, О. К. Дусавицького, Д. Б. Ельконіна, В. В. Рєпкіна, І. С. Якіманської, Л. В. Занкова, В. О. Сухомлинського та ін.

Вченими розглядалися проблеми розвивального навчання, розвивалися шляхи та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхнього продуктивного, творчого мислення. При цьому активна пізнавальна діяльність розглядається не тільки як засіб набуття знань та умінь, але й як важливе джерело розумового розвитку школярів.

Розвивальне навчання – це спосіб організації процесу навчання, в якому основний акцент робиться на потенційні можливості дитини. Метою цього є формування в учнів навичок самостійного пошуку знань і, отже, виховання такої якості, як незалежність, яке можна застосувати і в навколишній дійсності [1]. Розвивальне навчання розкриває триєдиність навчальних, виховних та розвивальних цілей навчально-виховного процесу, створює умови формування гармонійно розвиненої особистості – майбутнього громадянина українського суспільства.

Л. С. Виготський вважав, що дитина з допомогою дорослого може виконувати не будь-які дії, а лише ті, до яких вона вже певною мірою готова. „Що дитина вміє сьогодні у співробітництві, вона зуміє завтра самостійно... Тільки те навчання у дитячому віці добре, яке забігає наперед розвитку і веде розвиток за собою. Але вчити дитину можливо лише того, чого вона вже здатна вчитися. Можливості навчання визначаються зоною її найближчого розвитку”. Тому педагогіка „повинна орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день дитячого розвитку” [2].

Сучасні педагоги, науковці виділяють два напрями навчання, що веде за собою розвиток: теорію розвивального навчання (Н. О. Менчинська, Г. С. Костюк, Л. В. Занков та ін.); теорію навчальної діяльності – учіння (О. М. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна, Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов, В. Г. Рєпкін та ін.)

Основна ідея, на яку спирається розвивальне навчання, криється у тому, що знання дітей діляться на три види. Один із них – це те, про що учні не мають уявлення. Другий вид – знання, які вже є у дітей. А остання частина знаходиться в проміжку між ними. Це і є “зона найближчого розвитку”, про яку говорив Л. С. Виготський. Іншими словами, це розбіжність між тим, що дитина вміє, і тим, чого він може досягти.

Реалізація актуальних завдань розвивального навчання полягає в тому, що вчитель не лише застосовує різноманітні методи, організаційні форми та засоби навчання на уроці, а й систематично знайомить учнів зі способами виконання тих чи інших видів пізнавальної діяльності. Управління та самоуправління навчально-пізнавальною діяльністю можливе лише за умови сформованості в учнів загальних і специфічних для математики прийомів розумової діяльності, а через них − і раціональних прийомів навчальної роботи.

Готуючись до уроку, вчитель повинен не лише чітко сформулювати мету та завдання уроку, а й ретельно відібрати навчальний матеріал, беручи до уваги вимоги диференційованого навчання, виділити в ньому "одиниці засвоєння", продумати форми та засоби подачі, програмувати шляхи та засоби активної навчально-пізнавальної діяльності учнів, тобто ті розумові й практичні дії та прийоми навчальної роботи, за допомогою яких школярів засвоюватимуть запланований матеріал. При цьому важливо врахувати, якими знаннями, прийомами розумової діяльності учні вже володіють, а які з них слід сформувати на даному етапі навчання. Важливо брати до уваги закономірності сприйняття, мислення, пам'яті, вікові та індивідуальні особливості учнів на різних етапах навчання.

Методисти та педагоги кінцеву мету розвивального навчання бачать «у забезпеченні кожному учню умов щодо їхнього розвитку як суб’єктів учіння, здатних до самозмінювання» [3, c.6]

Факультативні заняття впроваджено в шкільну практику як форму диференційованого навчання. За освітніми завданнями виділяють такі види факультативів: з поглибленого вивчення навчальних предметів (позапрограмове поглиблення знань); з вивчення додаткових дисциплін; з вивчення додаткової дисципліни з одержанням спеціальності; міжпредметні факультативи. Кожен із цих видів може поділятися залежно від дидактичної мети на теоретичні, практичні, комбіновані.

Теоретичні факультативи організовують для поглибленого вивчення окремих тем, розділів, висвітлення складних теоретичних проблем, узагальнення й систематизації знань. Структура теоретичних факультативів передбачає обґрунтування актуальності теми, теоретичного й практичного значення питань, що розглядаються, створення проблемних ситуацій. Розкриття проблеми здійснюють у формі викладу матеріалу вчителем, виступів учнів з рефератами, доповідями. Теоретичні факультативні заняття проводять у формі лекцій, семінарських занять, науково-теоретичних конференцій.

Практичні факультативні заняття проводять для формування пошукових навичок і вмінь у процесі розв'язування технічних задач. Структура практичних факультативів передбачає постановку завдань, обґрунтування їх актуальності, практичного значення; розв'язування задач та конкретизацію результатів роботи; обговорення результатів, підбиття підсумків заняття.

Комбіновані факультативні заняття проводять у формі науково-практичних конференцій, комбінованих, лекційно-практичних, семінарсько-практичних, практичних уроків. їх структура залежить від дидактичних завдань і допускає різноманітне поєднання компонентів. На початку заняття учні самостійно розкривають опрацьовані теоретичні питання, потім індивідуально виконують дослідження. Під час обговорення результатів роботи учні підбивають підсумки заняття загалом.

Факультативи є однією з гнучких форм більш повного відображення в шкільній освіті сучасних досягнень науки, техніки, культури й обліку місцевих особливостей кожної школи, що дозволяє вносити істотні доповнення в зміст освіти, трудової і технічної підготовки учнів без зміни навчального плану, програм і підручників основного курсу середньої школи.

Факультативні заняття розширюють розумовий кругозір школярів, розвивають їхні пізнавальні інтереси. Тому факультативні заняття є однією з форм професійної орієнтації, деякою мірою закладають фундамент майбутньої спеціальності. Факультативні заняття установлюють певні зв`язки між загальною освітою і майбутньою спеціальністю молодої людини. Враховуючи те, що учні на факультативних заняттях мають ширші можливості у просуванні в навчанні і стійку зацікавленість до предмету, тут мають переважати методи проблемного навчання. Більше часу можна присвятити самостійній роботі.

Ефективність факультативного заняття значною мірою залежить від ступеня творчого управління вчителем цим процесом; використання проблемного підходу, раціонального поєднання форм і методів навчання; індивідуального підходу, здійснення професійної орієнтації учнів; зв'язку навчання з досягненнями науки та практики.

Важливою проблемою є взаємозв'язок факультативних занять з вивченням обов'язкового курсу, узгодженість у часі і змісті вивчення тих чи інших питань..

ЛІТЕРАТУРА

1. Баханов К.О. Технологія розвивального навчання / К. О. Баханов // Історія в школах України. – 2001. – №1. – С.21-26.

2. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования / Лев Выготский. – М. : АПН РСФСР, 1956. – 431 с.

3. Репкина Н. В. Что такое обучение? Научно-популярный очерк / Н. В. Репкина. – Томск : «Пеленг», 1993. – 64с.
Віталія Базна,

студентка 5 курсу

факультету фізико-математичної

і технологічної освіти

Наук. керівник: О. Б. Красножон,

к.пед.наук, доцент (БДПУ)


ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ

ЕЛЕМЕНТІВ СТОХАСТИКИ В 9-Х КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ

Актуальність. Стохастичні процеси притаманні багатьом галузям людської діяльності, зокрема, економічній. Методи теорії ймовірностей та математичної статистики (стохастики) поряд з іншими стають потужним інструментом дослідження сучасної економіки, вони широко використовуються при вивченні і прогнозуванні економічних явищ і процесів, пов’язаних із зміною форм власності, розгортанням процесів приватизації, формуванням і вдосконаленням ринкових відносин тощо.

Сучасне і, насамперед, майбутнє суспільство для ефективного розвитку і функціонування потребує знань елементів стохастики та теорії ймовірностей, опанування якими розпочинається вже у середніх навчальних закладах та знаходить своє логічне продовження і поглиблення у закладах системи вищої класичної і педагогічної освіти.

Ступінь досліджуваності проблеми. Проблема ймовірнісно-статистичної освіти є актуальною, але не новою в теорії та практиці шкільної математичної освіти. Вона має понад сторічну історію і над її розв’язанням працювали такі дослідники: М. Жалдак, Т. Задорожня [1], Г.Лиходєєва, Г. Михалін, Л. Нічуговська [2], В. Орос [3], В. Швець та інші.

У педагогічній науці є певні передумови для розв’язання зазначеної проблеми. Проте організаційно-методичні аспекти вивчення елементів стохастики в 9-х класах з поглибленим вивченням математики потребують, на нашу думку, подальшого дослідження.

Мета і методи дослідження. Метою нашого дослідження є розкриття потенційних можливостей підвищення рівня ґрунтовної математичної підготовки учнів 9-х класів з поглибленим вивченням математики у процесі вивчення елементів стохастики, розвитку їхніх математичних здібностей на основі прикладної спрямованості і диференціації навчання.

У процесі дослідження нами були використані такі методи: системний і порівняльний аналіз психолого-педагогічної і науково-методичної літератури з проблеми дослідження; порівняння, узагальнення і систематизація науково-теоретичних положень; бесіди з учителями та учнями, експериментальний.

Сутність дослідження. Дослідження полягає в розробці, обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності та доцільності впровадження в навчальний процес запропонованих удосконалень змісту теоретичного матеріалу та системи задач із стохастики, а також окремих компонентів методичної системи навчання елементів стохастики учнів 9-х класів з поглибленим вивченням математики.

Основні висновки. Аналіз даних статистичної обробки результатів педагогічного експерименту дає підстави стверджувати, що упровадження в навчальний процес запропонованих окремих компонентів методичної системи навчання елементів стохастики учнів 9-х класів з поглибленим вивченням математики дозволило підвищити рівень засвоєння навчальної дисципліни, сприяло активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів та розвитку їхніх математичних здібностей.
ЛІТЕРАТУРА


  1. Задорожня Т. М. Використання прикладних задач при вивченні теорії ймовірностей / Т. М. Задорожня // Математика в школі. – 2010. – № 10. – С.35-39.

  2. Нічуговська Л. До вивчення елементів математичної статистики / Л. Нічуговська // Математика в школі. – 2011. – №7 – С.15-19.

  3. Орос В. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в загальноосвітній школі / В. Орос // Математика в школі. – 2012. – №7. – С.33-35.Сергій Бандуров,

студент 4 курсу факультету фізико-

математичної і технологічної освіти.

Наук. керівник: Г.О Шишкін,

доктор педагогічних наук, доцент (БДПУ)
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСТРОСТРУМІВ В КОЛАХ З ІНДУКТИВНІСТЮ

В електричних колах, які містять реактивне навантаження, під час зміни струму або напругі, а також в результаті зміни одного або декількох параметрів виникають перехідні процеси. Дослідження таких процесів має важливе значення при проектуванні електричних пристроїв, які працюють в колах постійного та змінного струмів. Як правило, такі пристрої містять індуктивний опір. При замиканні таких електричних кіл, виникають додаткові струми, які називають екстраструмами.

Причини виникнення та характер зміни екстраструмів в електричному колі постійного струму, що містить індуктивність, достатньо вивчено та описано у наукових працях І.Т. Горбачука, С.М. Старикова, С.І. Козеренко та інших. Але експериментальному дослідженню закономірностей зміни напруги та струму, знаходженню часу їх наростання та спадання приділялось не достатньо уваги.

Нами була запроваджена методика дослідження перехідних процесів, що відбуваються у RL колах за допомогою аналого-цифрового перетворювача та ПК. Схема експериментальної установки зображено на рисунку 1.

Рис. 1. Принципова електрична схема дослідження

Експериментальне дослідження проводилось у три етапи. Вимірювали динаміки зростання та спадання струму в момент розмикання і замикання електричного кола ключем S1. При виконанні кожного з етапів дослідження параметри котушки змінювались, з метою виявлення залежності між величиною індуктивності котушки та часом зростання струму. Залежності величини напруги від часу реєструвались на моніторі ПК за допомогою спеціально зібраного нами аналого-цифрового перетворювача (АЦП) [1, с. 298].

На першому етапі експерименту нами проводилось дослідження котушки з індуктивністю L = 11 Гн (добротністю Q = 4,5), та отримано графічну (рис. 2) залежність струму від часу.
.

Рис. 2. Графік зміни струму в електричному колі

За графіком (рис. 2) визначено, що час наростання струму до напруги U = 3,7 В становить 54·10-2 с; час спадання струму становить 114·10-2 с.

На другому етапі експерименту, змінивши параметри котушки індуктивності (L=0,88 Гн, Q=4) нами було визначено, що час наростання струму до напруги U = 3,7 В, який становить 36·10-2 с; час спадання струму становить 30·10-2 с.

На третьому етапі експерименту, нами було встановлено наступні параметри котушки: L = 3,5 Гн, Q = 7,5. В ході вимірювання було визначено, що час наростання струму до напруги U = 3,7 В, та час спадання напруги однаковий == 9·10-2 с. Основні висновки. Отримані експериментальні дані характеру зростання та спадання струму в колах що містять котушки індуктивності відповідають рівнянням для перехідний процес, які описуються диференціальним рівнянням, складеним за другим законом Кірхгофа

У ході експериментального дослідження було визначено, що при зменшенні індуктивності котушки час спадання та наростання струму стає меншим. Запропонована нами методика дослідження екстраструмів за допомогою ПК дозволяє наочно уявити процесі які відбуваються у колах, що містять індуктивності та виявити їх закономірності.Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
stud tez -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Схожі:

Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка