України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ УкраїнаСторінка1/24
Дата конвертації05.05.2018
Розмір4,36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академіяПріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи

ХVIII Всеукраїнська студентська

науково-практична конференція
03 квітня 2015 року

м. Дніпропетровськ

Україна

УДК 33:336:338.24.021.8

ББК 65.9(4Укр)П 75

Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи : Тези ХVIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (03 квітня 2015 року). – Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. -
270
с.

ISBN 978-966-8203-32-9
Збірник містить тези доповідей, присвячених пріоритетним напрямам розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи, представлених на ХVIII Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції, що відбулася у Дніпропетровській державній фінансовій академії
3 квітня 2015 року.

Матеріали конференції можуть бути корисними студентам, аспірантам, та молдодим вченим.

Оргкомітет

Лисяк Л.В. -

проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор. – голова оргкомітету:

Члени організаційного комітету:

Моїсеєнко О.В. -

провідний фахівець науково-методичного відділу з питань студентської науково-дослідної роботи – заступник голови оргкомітету;

Гетьман О.О. -

керівник студентської науково-дослідної групи кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., доцент;

Давидова М.К. -

керівник студентської науково-дослідної групи кафедри

іноземних мов, ст. викладач;Лебідь І.О. -

керівник студентської науково-дослідної групи кафедри економіки підприємств, к.е.н., доцент;

Маркова Л.Г. -

керівник студентської науково-дослідної групи кафедри оподатування, ст. викладач;

Міщенко Д.А. -

керівник студентської науково-дослідної групи кафедри фінансів, д.н.держ.упр., професор;

Осацька Ю.Є. -

керівник студентської науково-дослідної групи кафедри економічної теорії, к.е.н., доцент;

Пономарьова О.Б. -

керівник студентської науково-дослідної групи кафедри фінансіового та банківського менеджменту, ст. викладач;

Ромащук Л.В. -

керівник студентської науково-дослідної групи кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці, ст. викладач;

Сорока К.О. -

керівник студентської науково-дослідної групи кафедри менеджменту та маркетингу, к.е.н., доцент;

Чечельницька А.В.-

керівник студентської науково-дослідної групи кафедри гуманітарних дисциплін, к.і.н., доцент;

Беркут В.М. -

начальник відділу інформаційних технологій;

Малигіна Л.І. -

начальник редакційно-видавничого відділу

Матеріали опубліковано в авторській редакції


ISBN 978-966-8203-32-9

© Автори, 2015

© ДДФА, 2015


ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ  
Комарова С.К., студентка

Науковий керівник – Бондаревська К.В., к.е.н., доцент

Дніпропетровська державна фінансова академія

svetochka.komarova94@gmail.com


УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ РОБОТОДАВЦІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Соціально-економічні зміни, що відбуваються в країні, ставлять нові завдання, серед яких – залучення соціальних партнерів до вдосконалення змісту освітніх послуг сучасної моделі випускника професійних навчальних закладів з його подальшим працевлаштуванням, стимулювання об’єднань роботодавців з боку держави тощо. Законом України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права гарантії їх діяльності» визначено, що «організації роботодавців, їх об'єднання створюються і діють з метою представництва та захисту прав та законних інтересів роботодавців у економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу» [1].

На регіональному рівні відповідні функції покликана виконувати Дніпропетровська міська організація роботодавців, заснована у вересні 2002 року.

Актуальними завданнями організацій на сьогодні є:  • мінімізація корупційного впливу на діяльність бізнесу;

  • подальше удосконалення Податкового кодексу України;

  • підготовка національного бізнесу до запровадження нових вимог до формування системи професійних кваліфікацій в Україні;

  • сприяння розробці професійних стандартів та системи підтвердження професійних кваліфікацій тощо [2].

Однак у сучасних умовах функції та завдання організації роботодавців потребують своєї актуалізації. Саме тому можна визначити конкретні дії щодо удосконалення їх роботи:

  1. Запровадження звітності перед громадськістю.

Наприклад, об’єднання роботодавців виконає поставлені завдання: забезпечить створення робочих місць, впровадить конкретні заходи щодо зниження безробіття або підвищення витрат на надання соціальних послуг працівникам. Наступним кроком буде оприлюднення цих результатів у засобах масової інформації, мережі Інтернет. Позитивні наслідки від даного нововведення: об’єднання показує, що воно дотримує обіцянки перед суспільством та робітниками, забезпечить увагу інвесторів, що покращить інвестиційний клімат в регіоні. Однак, у разі недотримання обіцянок об’єднання понесе моральні збитки.

  1. Стимулювання об’єднань роботодавців з боку держави (удосконалення нормативно-законодавчої бази, що регулює соціально-трудові відносини; знижки (дотації) підприємству на електроенергію та теплопостачання; зменшення податкового навантаження; кредитні пільги; виділення державних коштів для придбання нового устаткування підприємствам.

Можливими перешкодами можуть виступати наступні фактори:

а) наразі в Україні відбуваються складні процеси, пов’язані із кризовим станом економіки та нестабільністю політичної ситуації.

б) на сучасному етапі досить складно здійснити додаткове державне фінансування відповідних процесів задля виконання поставлених завдань.


  1. Залучення студентів до стажування, проходження практики на підприємствах та установах. В контексті цього завдання доцільним є створення робочої групи. Туди б входили 3-4 робітника по одному з кожного підприємств яке зацікавлене у навчанні студентів. Вони б відвідували ВНЗ, технікуми, училища та залучала студентів до стажування, проведення навчально-ознайомчої практики на профільних підприємствах. Контролюючим та регулюючим органом виступає у такому випадку Дніпропетровська міська організація роботодавців (складає графік відвідувань учбових закладів тощо). Витратами на реалізацію при цьому є: персонал, який буде відвідувати навчальні заклади; роздатковий матеріал.

Для того, щоб втілити цю ідею в життя, потрібні наставники студентам. Пропонується обирати кваліфікованого робітника для того, щоб він виконував дану роль деякий час. Якщо у підприємства є можливість, є доцільним преміювання цього працівника у розмірі
10-20% від основної заробітної плати.

  1. Створення робочих місць для людей з обмеженими можливостями.

При втіленні цієї задачі треба враховувати допустимі витрати на облаштування робочого місця, оскільки не кожну технологічну лінію підприємства може обслуговувати людина з обмеженими можливостями. Але у той же час підприємство: отримує відповідальних працівників, що цінують свою роботу; уникає штрафних санкцій за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів; отримує дотації на створення робочого місця для працівника з інвалідністю, на заробітну плату людини з інвалідністю; формує імідж свого підприємства чи організації як соціально відповідального бізнесу; отримує пільги щодо сплати зборів на соціальне страхування.

Отже, роботодавці є одними з найважливіших учасників соціального діалогу, проте на сьогодні українське законодавство суттєво обмежує їхню участь. Пропонуємо посилити матеріальне та нематеріальне стимулювання даних об’єднань з боку держави, ввести загальнодоступну звітність перед громадськістю, створити робочу групу яка відвідувала ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Пропонуємо також створювати робочі місця для людей з обмеженими можливостями, саме це може бути в руках міських організацій, оскільки вони мають вихід на державну служби з питань інвалідів та ветеранів.Література: 1. Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України [від 22.06.2012 року  5026-VI] // Відомості Верховної Ради України, 2013. – № 22. – C. 216. 2.Офіційний сайт Федерації роботодавців України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fru.net.ua/

Вербицька Л.С., магістрант

Науковий керівник – Роменська К.М., к.е.н., доцент

Дніпропетровська державна фінансова академія

lyuda_verbitska@mail.ru


РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ

У процесі виконання місцевих бюджетів за видатками суттєва роль належить органам Казначейства України, які в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками здійснюють контрольні функції, серед яких забезпечення ефективного використання та цільового спрямування бюджетних коштів. З цією метою органами ДКСУ проводиться моніторинг та контроль за дотриманням бюджетного законодавства. У разі встановлення порушень бюджетного законодавства розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів органами Казначейства України складаються попередження про неналежне виконання ними бюджетного законодавства при взятті та/або реєстрації фінансових зобов’язань, при прийнятті до виконання платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з виконання місцевих бюджетів відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України від 23.08.2012 № 938 [3].

Важливість такого контролю, що упереджає випадки порушення бюджетного законодавства, полягає у запобіганні махінацій з бюджетними коштами та нецільового використання бюджетних коштів. За даними звітів ГУДКСУ у Дніпропетровській області [2], кількість розпорядників та одержувачів коштів склала: у 2011 р. – 2323 од., у 2012 р. – 2403 од., у 2013 р. – 2379 од. Відповідно, кількість відкритих бюджетних рахунків становила: 47802 од.,
39549 од., 55344 од. Зміна кількості розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів протягом аналізованого періоду пов’язана з оптимізацією мережі головних розпорядників бюджетних коштів та зміною кількості бюджетних програм, що впливає також на кількість відкритих бюджетних рахунків.

Завдяки контролю за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів, органами Казначейства у 2013 році виявлено


260 випадків неналежного виконання бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами при взятті та/або реєстрації фінансових зобов’язань загальною сумою у розмірі 73928,78 тис. грн. Це свідчить про зменшення випадків неналежного виконання бюджетного законодавства (на 436 порівняно з 2011 р. та на
328 порівняно з 2012 р.), що позитивно характеризує діяльність органів Казначейства України у сфері контролю за бюджетними коштами. Окрім цього, зафіксовано 56 випадків неналежного виконання бюджетного законодавства при прийнятті до виконання платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів загальною сумою у розмірі 1651,23 тис. грн., що приблизно у 3 рази менше, ніж у 2011 р. та у 1,6 разів менше, ніж у 2012 р. Щорічне зменшення кількості попереджень свідчить про підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів [1].

Серед основних напрямів удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів України за видатками можна виділити наступні (рис. 1).Рис. 1. Удосконалення механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів України за видатками [1]

Отже, важливу роль у процесі виконання місцевих бюджетів України за видатками відіграє Казначейство України, яке в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками здійснює комплекс організаційних процедур щодо забезпечення обліку видаткових операцій, здійснення контролю за ефективним використанням та цільовим спрямуванням бюджетних коштів та формування фінансової звітності про виконання бюджетів.

Література: 1. Дейкало Л.Є. Казначейське обслуговування державного бюджету за доходами та шляхи його удосконалення / Л.Є. Дейкало, А.Ю. Чубак // Ефективна економіка. - 2014. - № 1. - С. 70-75. 2. Звіти ГУДКСУ у Дніпропетровській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua. 3. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів : Наказ Державної казначейської служби України від 23.08.2012 р. № 938.

Зюзін В.О., Ревенець Д.В., магістранти

Науковий керівник – Качула С.В., к.е.н., доцент

Дніпропетровська державна фінансова академія

е-mail: Vital1582@yandex.ru


Удосконалення формування доходної частини місцевих бюджетів У контексті сучасних економічних реформ (на основі бюджету Дніпропетровської області)

Формування доходної частини місцевих бюджетів відбувається у достатньо складних умовах. Незабезпечення фінансової автономії місцевого самоврядування, а саме нестача фінансових ресурсів та нестабільність у них доходних джерел, стали проблемою загальнодержавної ваги.

Діюча система мобілізації доходів бюджетів України характеризується низьким рівнем частки власних доходів місцевих бюджетів, що відображається нарощуванням обсягів міжбюджетних трансфертів. У зв’язку з цим постає нагальна потреба в удосконаленні теоретичних та практичних підходів до формування дохідної частини місцевих бюджетів з метою її стабільності та зміцнення.

На відміну від розвинутих країн світу, Україна залишається державою, в якій зберігаються екстенсивні методи розвитку економіки, що неминуче призводить до нераціонального і неефективного використання коштів місцевих бюджетів. З метою удосконалення використання коштів місцевих бюджетів в Україні особливу увагу слід приділити розгляду Європейського законодавства. Запровадження європейських стандартів у галузі місцевих фінансів передбачає приведення у відповідність з рекомендаціями Ради Європи національного законодавства. Зокрема це стосується Рекомендації «Про фінансове й бюджетне управління на місцевому й регіональному рівнях», якою передбачається введення та оприлюднення показників ефективності фінансового управління в галузі видатків.

За даними Державної казначейської служби України, до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 2013 р. надійшло 221,0 млрд. грн., що на 1,9%, або на 4,4 млрд. грн. менше за відповідний показник минулого року [1]. Без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 105,2 млрд. грн., що на 4,4% більше, ніж за 2012 р. Рівень виконання річного плану доходів, затвердженого місцевими радами, становив 93,5% проти 103,4% за даними попереднього року.

У структурі доходів місцевих бюджетів третій рік поспіль спостерігається збільшення частки податкових надходжень. Таке зростання відбулося, в першу чергу, за рахунок місцевих податків і зборів, частка яких збільшилася на 1,6% до 7,0%. Основним чинником збільшення цієї частки є зростання надходжень єдиного податку. Податкові надходження складають 86,8% доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів). Їх обсяг становить


91,2 млрд. грн., що на 6,2% більше від минулорічного показника.

До місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів у 2013 р. надійшло 7,3 млрд. грн., що більше на 34,0%, ніж у попередньому році. Їх частка у структурі доходів місцевих бюджетів зросла і склала 7,0%, а у структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів – 8,6%. Обсяг неподаткових надходжень місцевих бюджетів склав


12,1 млрд. грн., що на 4,0% менше, ніж відповідний показник 2012 р.

Найбільшу питому вагу в доходах бюджету Дніпропетровської області складають податкові надходження: від 60,6% у 2011р. до 59,8% у 2013р. Протягом трьох років спостерігається коливання цієї групи надходжень та збільшення трансфертів з державного бюджету до 42,2% у 2012р. Серед цих надходжень провідне місце займає податок з доходів фізичних осіб. Його питома вага коливається від 70,2% у 2011 р. до 70,4% у 2013р.

Відповідно до програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2015р. у 2015р. відбудеться зменшення збору податків та зборів до державного бюджету на 7,8%
(з 24,4% до 22,5%), а також зменшення збору податків і зборів до місцевого бюджету Дніпропетровської області на 13,6% (з 11,0% до 9,5%) [2].

Отже, в Україні застосовується система необґрунтованого надмірного вилучення фінансових ресурсів адміністративно-територіальних формувань з їх наступним частковим поверненням у формі міжбюджетних трансфертів, що не створює стимулів у органів місцевого самоврядування для забезпечення зростання економічного потенціалу регіонів.

Як засвідчує досвід зарубіжних країн, доходи місцевих бюджетів слід орієнтувати, перш за все, на джерела з власної території, включаючи податки з прибутків та на споживання. Їх треба поставити в пряму залежність від економічної діяльності в регіоні. Це дозволить, по-перше, зосередити в руках місцевих органів управління фінансові ресурси, необхідні для регулювання економічних і соціальних процесів, і, по-друге, спонукатиме ці органи активно впливати на суб’єкти підприємницької діяльності з метою стимулювання економічного та соціального зростання регіонів.
Література: 1. Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] / Головне управління у Дніпропетровській області. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/reg/control/dnp/ uk/index. 2. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2015 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://oblrada.dp.ua/official-records/social-program.

Столпак А.О., магістрант

Науковий керівник – Власюк В.Є., д.е.н., професор

Дніпропетровська державна фінансова академія
ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКУ

Центральною ланкою фінансової системи кожної держави є банківський сектор, що акумулює вільні фінансові ресурси та задовольняє потреби інших суб’єктів господарювання в даних ресурсах. Стабільне та прибуткове функціонування жодного банку не є можливим без якісної ресурсної бази. Тому вирішальним чинником стабілізації та розвитку економіки в умовах ринку є формування й ефективне використання ресурсної бази банківського сектору, тобто дана тема є актуальною для України.

Визначення особливостей формування ресурсної бази вітчизняних банків надало змогу відмітити, що основу ресурсної бази банків становлять кошти фізичних осіб, які в більшості випадків є короткостроковим джерелом. Депозити ж від юридичних осіб є більш привабливим джерелом поповнення ресурсної бази. Привабливість депозитів від юридичних осіб полягає в тому, що з’являються в ресурсній базі банку довгострокові залучені кошти, які банк може використати для проведення довгострокового кредитування, можливо навіть іпотечного кредитування.

Успішний фінансово-економічний розвиток регіонів залежить від взаємодії між місцевою владою та банками. Органи місцевої влади повинні співпрацювати з банками як важливою частиною економіки регіону, допомагати у вирішенні їх проблем. Банки, в свою чергу, можуть бути зберігачами бюджетних коштів. Акумулюючи ці кошти банки отримують довгостроковий кредитний ресурс, що може бути використаний на проведення активних операцій, направлених на підтримку різноманітних регіональних програм розвитку економіки, кредитування потужних підприємств. Цікавою є співпраця між органами місцевої влади та банками через міжрегіональні асоціації економічного співробітництва. Корисним буде створення спеціального об’єднання, функцією якого буде відбір інвестиційних проектів підприємств за участі представників банківських установ. Якщо запропонований проект буде цікавим та реальним, відбувається його фінансування: банк надає кошти для підприємства під мінімальний відсоток, другу частину банківського відсотка сплачує орган місцевого самоврядування, який виступає гарантом повного повернення кредитних ресурсів. Органи місцевого самоврядування запровадити пільгове оподаткування для банківських установ, що займаються кредитуванням вирішення основних проблем міста або регіону.

З метою удосконалення політики ресурсного наповнення банку, розглянемо наступні підходи щодо досягнення рівноваги в банківському середовищі. Відмітимо, що в даній економічній ситуації діє n банків (j = 1, n) характеризується функцією пропозиції кредитів Lj (rjL, rjD, r) і функцією попиту на депозити Dj (rjL, rjD, r). Аргументами даних функцій є відсоткові ставки по кредитах (rjL), депозитах (rjD) і на міжбанківському ринку (r) для j-того банку. Введемо для розгляду функцію агрегованого попиту фірм на кредити IL (агрегований попит на кредити повинен дорівнювати їх агрегованій пропозиції):

(1.1)

припустимо, що SD– функція агрегованих заощаджень домашніх господарств. Якщо вважати, що для домогосподарств депозити і державні цінні папери є довершеними замінниками, то в ситуації рівноваги процентні ставки по них будуть рівні між собою. Тоді умова рівноваги на ринку заощаджень матиме вигляд:(1.2)

де B – об’єм зобов’язань, що придбали домогосподарства.

Умова рівноваги, що характеризує стан міжбанківського ринку, повинна пов’язувати агреговану пропозицію кредитів з сумарними депозитами за вирахуванням суми обов’язкових страхових резервів, що переводяться в Національний банк:

(1.3)

де- відсоткова ставка обов’язкових страхових резервів.

Тобто система рівнянь 1.1 – 1.3 накладає умови на кредитний ринок, ринок заощаджень і міжбанківський ринок та визначає стан рівноваги (rjL*, rjD*, r) для випадку вільної конкуренції банків в економіці, тобто має місце рівновага за Вальрасом [3].

Такі новітні підходи в змозі змінити відношення як самих банківських закладів, так повернути господарюючі суб’єкти до співпраці. Дані підходи на сьогоднішній день не мають втілення в практичній діяльності. Але такими запропонованими заходами можна змінити проблемну ситуацію щодо формування ресурсної бази банків, визначаючи тим самим необхідність дій щодо зміни пріоритетів формування банківських ресурсів.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 1715
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна iconДержавна служба україни з надзвичайних ситуацій
«Особистість в екстремальних умовах», VІ всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна iconЗміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С
Букова віть: ІІІ міжвузівська студентська науково-практична конференція, Чернівці, 25 квітня 2013 р. [Упоряд.: С. П. Кармалюк, Г....
України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна iconСциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ

України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Вимірності фазового простору на прикладі математичної моделі хімічного реактора 30
України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна iconКвачан В. О., Рожко Є. Ю. студентки 2 курсу, напрям підготовки: «Облік І аудит»
Хіv всеукраїнська науково-практична конференція студентів “Проблеми І перспективи розвитку банківської системи України: погляд у...
України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна iconАкадемія адвокатури України І всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція
У більшості випадків значення лексичних інновацій, утворених за допомогою афіксального способу словотвору, можна зрозуміти із контексту,...
України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна icon«Відкрите суспільство» Міжнародна науково-практична конференція «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень» м. Дніпропетровськ
«Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [4, c. 35]
України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна icon15 грудня 2015 року в Корсунь-Шевченківському державному історико-культурному заповіднику буде проведена науково-практична конференція «Корсунщина в історії України»
Видатні постаті Корсунщини та їх роль у вітчизняній та світовій історії І культурі. Історико-біографічні напрями дослідження історії...
України в умовах сучасної системної реформи ХVIII всеукраїнська студентська науково-практична конференція 03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ Україна iconМатеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка