Управління культури І туризму Сумської державної адміністраціїСторінка2/8
Дата конвертації14.04.2017
Розмір1,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

23. М. П. Драгоманов і К. Д. Ушинський в поглядах на українську народну школу // Михайло Драгоманов і українське національне відродження. – К., 1991. – С. 9–12.

24. Павло Охріменко // Короткий довідник з літературної Сумщини / упоряд. і автор передмови П. П. Охріменко. – Суми, 1991. – С. 37–38.

25. «Слово о полку Игореве» в мировосприятии и творческом наследии П. А. Кулиша // Первые научные чтения (музея-заповедника "Слово о полку Игореве"). – Новгород-Северский, 1991. – С. 23–25.

26. Твори К. Д. Ушинського в родині Богдановичів // Максим Богданович і Україна : мат. і тези доп. сьомої наук. конф. з питань білорусько-українських літературних та фольклорних взаємин / СДПІ ім. А. С. Макаренка та ін. – Суми, 1991. – С. 34–35.

27. Глухів в загальному процесі українського національного самоутвердження XVIII століття // Історико-культурна спадщина Глухівщини : мат. міжвузів. наук.-практ. конф., присвяч. 1000-літтю м. Глухова. Глухів. ДПІ та ін. – Глухів, 1992. – С.15–19.

28. К. Д. Ушинський про автора «Слова о полку Ігоревім» і сучасне трактування цієї проблеми // Проблеми хронології і авторства «Слова о полку Ігоревім» у сучасному трактуванні : тези доп. та повідомл. третьої наук. конф. учасників семінарію з проблем вивчення «Слова» / СДПІ ім. А. С. Макаренка та ін. – Суми, 1992. – С. 34–36.

29. Наближення до істини // Слобожанщина: альманах літераторів Сумщини. – Суми : МКВВП «Мрія», 1992. – С. 128–130.

30. Сумські друзі Т. Г. Шевченка // Патріотичне виховання школярів та студентів у позакласній краєзнавчій суспільно-корисній діяльності : (на матеріалах охорони і вивчення пам’яток історії та культури / СДПІ ім. А. С. Макаренка та ін. – Суми, 1992. – С. 142–148.

31. К. Д. Ушинський про народознавство // Використання народознавчого, краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі : матеріали наук.-практ. конф. / Глухів. ДПІ ім. С. М. Сергєєва-Ценського. – Глухів, 1993. – С. 46–49.

32. Краєзнавці Глухівщини // Використання народознавчого, краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі : матеріали наук.-практ. конф. / Глухів. ДПІ ім. С.М. Сергєєва-Ценського. – Глухів, 1993. – С. 183–І87.

33. Сумчани в «Основі» // Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 2. – Суми : ВВП «Мрія» ЛТД, 1993. – С. 124–126.

34. Т. Г. Шевченко в зв'язках з Глуховом і його людьми // Тарас Шевченко і Сумщина : зб. – Суми, 1993. – С. 50–54.

35. До питання про Глухівську "Просвіту" // Історія і сучасність педагогічної освіти в Україні. Ч. І. – Глухів, 1994. – С. 36–39.

36. Літературно-педагогічна діяльність викладачів Глухівського учительського інституту в дожовтневий період // Історія і сучасність педагогічної освіти в Україні. Ч. І. – Глухів, 1994. – С. 16–17.

37. Психологізм «Слова о полку Ігоревім» // Специфіка «Слова о полку Ігоревім» як літературної пам’ятки: матеріали сьомої респ. наук. конф. з питань вивчення «Слова» / СДПІ ім. А. С. Макаренка та ін. – Суми, 1994. – С. 28–29.

38. Рідний край у творчості Пантелеймона Куліша // Пантелеймон Куліш : матеріали міжвузів. наук. конф. Сумщини, присвяч. 175-річчю з дня народження П. О.  Куліша / Глухів. ДПІ, СДПІ. – Суми, 1994. – С. 9–14.

39. «Білі плями» життєпису Максима Березовського // Витоки творчості Максима Березовського: мат. наук. конф., присвяч. 250-річчю з дня народження М. С. Березовського. – Глухів, 1995. – С.13–22.

40. Гіркі плоди домислів // Відгук «Слова о полку Ігоревім» в українській і зарубіжній літературі. – Суми, 1996. – С. 64–66.

41. Куліш П. і Марковичі (Маркевичі) // Історіографічна спадщина науки історії України (погляд з кінця XX ст.) : матеріали Всеукр. наук.-освітньої конф. Присвячується 300-річчю народження Якова Марковича. – Глухів, 1996. – С. 91–92.

42. Педагогічні погляди П. О. Куліша // Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 3. – Суми, 1997. – С. 100–104.

43. Місце запозичення – видання Миколи Гербеля // Сумська старовина.1997.  І. – С. 14–16.

44. К. Д. Ушинський як юрист // Правова держава : щоріч. наук. праць. Вип. 8. – К., 1997. – С. 239–246.

45. Книговидавці Сумського краю // Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 4. – Суми, 1999. – С. 99–109.

46. О. С. Пушкін в колі українських друзів : до 200-ліття Олександра Сергійовича Пушкіна // Сумська старовина. – 1999. – № V-VІ. – С. –21.

47. Онацький Євген Доментійович (1894-1979) // Енциклопедія Сумщини (матеріали). Вип. 2. – Суми : Собор, 1999. – С. 23–24.

48. Абрамов Іван Спиридонович // Енциклопедія Сумщини (матеріали). Вип. ІІІ. Діячі науки / за ред. В. Б. Звагельського. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1999. – С. 7.

49. Бугайко Тетяна Федорівна // Там само. – С.12–13. (У співавт.).

50. Квітка Климент Васильович // Там само. – С. 29–30.

51. Кулжинський Іван Григорович // Там само. – С. 31.

52. Литвинова (Бартош) Пелагея Яківна // Там само. – С. 3536.

53. Малинка Олександр Никифорович // Там само. – С. 43–44.

54. Маркевич Микола Андрійович // Там само. – С. 44–45.

55. Пономарьов Степан Іванович // Там само. – С. 63–64.

56. Штрихи до взаємин Пантелеймона Куліша із земляками // Пантелеймон Куліш. Матеріали і дослідження. – Львів, Нью-Йорк, 2000. – С. 85–92.

57. Натхненні "Словом". Нотатки до творчості П. Куліша, К. Ушинського, М. Гербеля // Словознавство : зб. наук. праць. Вип.1. – Київ-Суми-Путивль, 2000. – С. 107–114.

58. Пантелеймон Куліш і Костянтин Ушинський // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення. – К., 2000. – С. 217–226.

59. Дослідження, переклади та переспіви «Слова о полку Ігоревім» // Сло-божанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 5. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2000. – С. 78–82.

60. Дорогою до Куліша: спогади краєзнавця // Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 6. – Суми, 2000. – С. 89–94.

61. М. М. Неплюєв на тлі християнських спрямувань і православної релігійної діяльності // Діяльність та духовна спадщина М. М. Неплюєва в контексті новітньої вітчизняної історії : матеріали міжнар. наук.-просвіт-ницької конф. – Суми, 2001. – С. 46–53.

62. Пантелеймон Куліш про державність України // Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип.7. – Суми, 2001. – С. 60–66.

63. Вихідці з Кролевеччини – послідовники, шанувальники К. Д. Ушинського // Кролевеччина, білі плями історії : зб. наук. праць : матеріали другої наук. конф. по краєзнавству. – Кролевець, 2002. – С. 29–32.

64. Образотворчі надбання Глухівщини // Збереження історико-культурних надбань Глухівщини : матеріали першої наук.-практ. конф. (18 квіт. 2002  р.). – Глухів, 2002. – С. 58–68.

65. Маловідомі сторінки взаємин Ушинських і Драгневичів // Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 8. – Суми, 2002. – С. 118–123.

66. З історії опису та збереження пам'яток старовини Глухівщини // Збереження історико-культурних надбань Глухівщини : матеріали другої наук.-практ. конф. (17 квіт. 2003 р.). – Глухів : РВВ ГДПУ, 2003. – С. 5–9.

67. З історії діяльності церковно-приходських шкіл в східних районах Сіверянщини // Матеріали п'ятої Сумської наук. історико-краєзнавчої конф. Ч. III / СДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2003. – С. 80–83.

68. Абрамов Іван Спиридонович // Сумщина в іменах : енцикл. довід. / Сумський держ. ун-т ; рекламно-вид. об-ня «АС-Медіа». – Суми, 2003. – С. 18.

69. Аксаков Іван Сергійович // Там само. – С 20.

70. Алексєєв Сергій Олександрович // Там само. – С. 22.

71. Бугайко Тетяна Федорівна // Там само. – С. 66. (У співавт.).

72. Бунін Іван Олександрович // Там само. – С. 69. – (У співавт.).

73. Васильченко Степан // Там само. – С. 77.

74. Гербель Микола Васильович // Там само. – С. 99–100.

75. Гоголь Микола Васильович // Там само. – С. 104.

76. Дівович Семен // Там само. – С. 13І.

77. Дубневич Амвросій // Там само. – С. 140.

78. Журба Янка // Там само. – С. 158.

79. Заруцький Афанасій Олексійович // Там само. – С. 166.

80. Козельський Яків Павлович // Там само. – С. 211.

81. Котляров Борис Іванович // Там само. – С. 224. – (У співавт.).

82. Кульжинський Іван Григорович // Там само. – С. 239. – (У співавт.).

83. Литвинова (Бартош) Пелагея Яківна // Там само. – С. 262.

84. Лобисевич Опанас Кирилович // Там само. – С. 264.

85. Максимович Михайло Олександрович // Там само. – С. 282.

86. Малинка Олександр Никифорович // Там само. – С. 283.

87. Маркевич Микола Андрійович // Там само. – С. 286–287. – (У спів-авт.).

88. Марко Вовчок // Там само. – С. 287.

89. Маркович Дмитро Васильович // Там само. – С. 287.

90. Морачевський Пилип Сергійович // Там само. – С. 303.

91. Онацький Євген Доментійович // Там само. – С. 331–332.

92. Петруненко Федір Григорович // Там само. – С. 350.

93. Пономарьов Степан Іванович // Там само. – С. 358–359. – (У співавт.).

94. Рклицький Михайло Васильович // Там само. – С. 376.

95. Рклицький Сергій Васильович // Там само. – С. 376.

96. Сениця Павло Іванович // Там само. – С. 398.

97. Сергєєв-Ценський Сергій // Там само. – С. 399.

98. Судієнко Михайло Осипович // Там само. – С. 426.

99. Тимківський Ілля Федорович // Там само. – С. 438–439.

100. «Розіллюсь по ріднім краю» (Про П.О.Куліша) // Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 9. – Суми, 2004. – С. 90–96.

101. Поет душею, прозаїк за спадщиною (про письменника з Путивльщини М. М. Горбовцева) // Путивльський краєзнавчий зб. Вип. 1.– Суми, 2004. – С. 9699.

102. Граф Бібліо : до 175-річчя від дня народження Степана Пономарьова // Земляки : альманах Сумського земляцтва в Києві. Вип. 1. 2003-2004. – Суми : Собор, 2004. – С. 87–89.

103. Славетний педагог-українець : до 180-річчя від дня народження Костянтина Ушинського // Там само. – С. 94–96.

104. Глухів у житті Павла Полуботка // Збереження історико-культурних надбань Сіверщини : матеріали 3-ї наук.-практ. конф. (16 квіт. 2004 р.) / держ. іст.-культ. заповідник у м. Глухові. – Глухов : РВВ ГДПУ, 2004. – С. 75–80.

105. Маловідомі сторінки життєпису Терещенків // Там само. – С. 101–105.

106. Глухівські шляхи Марковичів // Збереження історико-культурних надбань Сіверщини : матеріали 4-ої наук.-практ. конф. (21-22 квіт. 2005 р.) / держ. іст.-культ. заповідник у м. Глухові. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – С. 116–123.

107. Нова особа з кола Шевченка // Письменники Сумщини – 2005 / автор нарисів та упоряд. Г. І. Хвостенко. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. – С. 206–209.

Розповідь про М. О. Судієнка, уродженця м. Глухів.108. Глухівщина та її люди в житті і працях Миколи Костомарова // Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України : зб. наук. праць : матеріали 5-ої наук.-практ. конф. (18-19 трав. 2006 р.) / держ. іст.-культ. заповідник у м. Глухові. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. – С. 127–131.

109. Ушинські в зв’язках з Волинню та Поділлям // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. IV. – Рівне, 2006. – С. 136–141.

110. До питання про родовід відомих осіб Глухівщини // Сіверщина в контексті історії України : зб. наук. праць : матеріали 6-ої наук.-практ. конф. (17-18 трав. 2007 р.) / держ. іст.-культ. заповідник у м. Глухові. – Суми, 2007. – С. 112–116.

111. «Слово о полку Ігоревім» у житті та працях К. Д. Ушинського // Путивльський краєзнавчий зб. Вип. 3 / держ. іст.-культ. заповідник у м. Путивлі. – Суми : Університетська книга, 2007. – С. 263–271.

112. Чернігівські сторінки життєпису св. Дмитра Ростовського // Діяння святителя Димитрія Ростовського (Данила Туптала) і традиції православного світосприйняття : матеріали наук.-практ. конф. 3-4 жовт. 2007 р. – Суми : ПКП «Еллада», 2007. – С. 37–42.

113. Наш шлях до Куліша // Дивосвіт Кулішевого слова : матеріали літ.-краєзн. конф. / Шосткин. міська б-ка ім. Л. М. Толстого. – Шостка, 2007. – С. 5–9.

114. Глухівщина в житті Гоголя і його життєписах // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць : матеріали 7-ої наук.-практ. конф. (23-24 жовт. 2008 р.) / держ. іст.-культ. заповідник у м. Глухові; Глухів. держ. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Суми, 2008. – С. 140–144.

115. М. К. Чалий – громадсько-культурний діяч, біограф славетних // Другі наукові читання на пошану пам’яті історика О. П. Оглоблина : зб. доп. – Новгород-Сіверський, 2008. – С. 12–18.

116. З історії родинних зв’язків Виноградських, Ушинських, Скоропадських // Сергій Миколайович Виноградський і Городоччина : зб. матеріалів 2-ої Городоцької наук.-краєзн. конф. – Городок : Бедрихів край, 2008. – С. 23–33.

117. З історії діяльності братства святителя Димитрія Ростовського // Православна Україна : історія, сучасність, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 1020-літтю Русі (12-13 черв. 2008). – Суми : Еллада, 2009. – С. 170–174.

118. Микола Гоголь очима К. Д. Ушинського // Николай Васильевич Гоголь : взгляд из XXI столетия. – Харьков, 2009. – С. 47–57.

119. Відгуки М. В. Гербеля та Е. І. Вишнякова на смерть Гоголя // Література та культура Полісся. Вип. 54 (Гоголь у российському та світовому контексті). – Ніжин, 2009. – С. 13–19.

120. Рівненські відгуки про діяльність і життя Пантелеймона Куліша та Миколи Костомарова // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. VII. – Рівне, 2009. – С. 21–25.

121. Поети Глухівщини 1920-1930-х років // Українська хвиля : літ.-мистецький альманах. – Шостка, 2009. – С. 26–34.

122. Їх імена пов’язані з Шосткою // Спадщина Сіверщини : зб. іст.-краєзн. праць / Шосткин. краєзн. музей. – Шостка, 2010. – С. 143–154.

123. Маловідомі сторінки з життєпису Пантелеймона Куліша // Пан-телеймон Куліш : письменник, історіософ, громадянин : матеріали наук.-просвітньої конф. до 190-ї річниці від дня народження П. Куліша / Шосткин. центральна міська б-ка ім. Л. Толстого. – Шостка, 2010. – С. 85–94.

124. Микола Лукаш – шанувальник Пантелеймона Куліша // Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 15. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2010. – С. 168–171.

125. Сіверяни в оцінці та під проводом Івана Огієнка на тлі української культури // Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому) : зб. наук. праць. – Житомир, 2010. – С. 162–169.

126. Натхненний діяльністю Федора Штейнгеля (про уродженця міст. Вороніж. кол. Глухівського пов. І. С. Абрамова) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. VIII. – Рівне, 2010. – С. 63–66.

127. Леся Українка в зв’язках з сіверянсько-слобідським краєм та його людьми // Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. Вип. 16. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2011. – С. 14–18.

В періодиці


1965

128. «Спогади старого вчителя» // Маяк комунізму (м. Кролевець). – 20 лют. – С. 4.

Презентація книги «Спогади старого вчителя» (К., 1964) М. І. Мурашка, видатного українського художника і педагога, уродженця м. Глухова.129. Не померкнет дней тех слава : (к 70-летию со дня рождения Н. А. Щорса) // Сов. Полесье (Шостка). – 5 июня. – С. 3.

130. Двері школи широко відкриті // За доблесну працю (Шостка). – 12 черв.

131. Народна поезія Глухівщини // Народна трибуна (Глухів). – 15 черв. – С. 4.

Вклад Глухівщини в скарбницю пісенної культури України.132. «Дедушка русской авиации» // Сов. Полесье. – 17 июля. – С. 4.

Про одного з перших повітроплавців, родоначальника авіації Б. І. Россинського, його зв'язок з Сумщиною.133. Прикрі розбіжності... // Літ. Україна. – 3 серп.

134. Архітектура Глухова 18 століття // Народна трибуна (м. Глухів). – 5 серп.

135. Соперник Рубини // Сов. Полесье. – 25 сент. – С. 4.

Про видатного співака М. К. Іванова, уродженця с. Вороніж Шост-кинського району.136. Учитель, художник, критик : связи Н. Я. Мурашко с Шосткинщиной // Сов. Полесье. – 13 нояб. – С. 4.

137. Исследователь природы : Наш земляк- учений Г. Н. Высоцкий // Сов. Полесье. – 11 дек.

Г. М. Висоцький – уродженець с. Микитівка Шосткинського (тепер Ямпільського) району.138. Редкие издания // Сов. Полесье. – 25 дек. – С. 4.

Про рідкісні видання фонду бібліотеки Шосткинського Палацу культури.


1966

139. Странички из книги жизни // Сов. Полесье. – 12 февр. – С. 4.

Про Богдана Марковича, сина Марко Вовчок і А. В. Марковича.140. Очерк о городах северян // Сов. Полесье. – 19 февр. – С. 4.

Презентація книги Г. Н. Логвина «Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль» (М. : Искусство, 1965).141. Под солнцем Родини // Сов. Полесье. – 11 июня. – С. 3.

Про вихованця колонії ім. М. Горького під керівництвом А. С. Макаренка О. М. Орисенка.142. Учителя Шосткинщины в революции 1905-1907 годов // Сов. Полесье. – 22 июня. – С. 3.

143. Этнограф, педагог // Сов. Полесье. – 30 авг. – С. 3.

Про П. Я. Литвинову-Бартош (1833-1904), уродженку Глухівського району.144. Воронеж летописный // Сов. Полесье. – 11 окт.

145. Учитель Гоголя и Гребенки // Сов. Полесье. – 29 окт. – С. 4.

Про І. Г. Кулжинського (1803–1884), письменника, етнографа, уродженця м. Глухів.146. Встреча со старым большевиком // Сов. Полесье. – 10 нояб. – С. 4.

147. Корреспондент «Современника» и «Полярной звезды» // Сов. Полесье. – І2 нояб. – С. 4.

Про М. В. Гербеля (1827–1863), поета, перекладача, видавця, уродженця Шосткинщини.148. Биограф Т. Г. Шевченко и К. Д. Ушинского // Сов. Полесье. – 26 нояб. – С.  4.

Про М. К. Чалого (І8І6–І907), українського письменника і педагога, пов’язаного з Шосткинщиною.149. Здесь бывала Марко Вовчок // Сов. Полесье. – 10 дек. – С. 4.

Зв’язки Марко Вовчок з Шосткинщиною.150. Дружба двох митців // Народна трибуна. – 24 груд. – С. 4.

Про дружні стосунки французького скульптора Е. Фальконе і глухівчанина А. П. Лосенка, майстра історичного живопису.


1967
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Управління культури І туризму Сумської державної адміністрації iconОбласна універсальна наукова бібліотека
Управління культури І туризму, національностей та релігій сумської обласної державної адміністрації
Управління культури І туризму Сумської державної адміністрації iconУправління культури І туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації
Сергія Івановича Побожія. У виданні подано інформацію, в основному, за період з 2004
Управління культури І туризму Сумської державної адміністрації iconУправління культури І туризму облдержадміністрації Одеська обласна бібліотека для юнацтва
Управління культури І туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації
Управління культури І туризму Сумської державної адміністрації iconУправління культури І туризму облдержадміністрації Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В. В. Маяковського
Управління культури І туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації
Управління культури І туризму Сумської державної адміністрації iconУправління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації
...
Управління культури І туризму Сумської державної адміністрації iconУправління культури І туризму Сумської обласної державної адміністрації
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за II квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), краєзнавчого...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка