Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі.Сторінка1/18
Дата конвертації19.04.2017
Розмір4,08 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ЗМІСТ

І. Вступ………………………………………………………..

ІІ. Рекомендації до проведення домашніх практичних робіт з хімії для учнів 7-х класів……………………………………….

ІІІ. Орієнтовне календарно-тематичне планування ……….

ІV. Розробки уроків

Вступ

Урок 1: Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі. (Байрак А. М., Рудик Л. В.)


Урок 2. Короткі відомості з історії хімії (Рудик Л. В.)
Урок 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.

Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом (Рудик Л. В.)


Урок 4. Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними (Рудик Л. В.)
Тема 1. Початкові хімічні поняття

Урок 6. Фізичні тіла. Матеріали. (Арзуманова І. Ю.)


Урок 9. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

(Чемердовська Л. П., Кузьміна Т.В.)

Урок 10: Практична робота 2: Способи розділення неоднорідних сумішей. (Кузьміна Т.В.)


Урок 11. Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи. (Сорокіна Н. Ф., Куріченко Н. Ю.)
Урок 12. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура періодичної системи. (Куріченко Н. Ю.)
Урок 13. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси. (Чернова В. С.)
Урок 15. Хімічні формули речовин. прості і складні речовини.

(Чернова В. С.)
Урок 16. Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали. (Чубенко О. М.)
Урок 17. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. (Семенова О. Б.)
Урок 19. Відносна молекулярна маса речовини. її обчислення за хімічною формулою. (Кравець Г. Ю., Лошевська Л. М.)
Урок 20. Масова частка елементів у речовині.

(Лошевська Л. М., Кравець Г. Ю.)
Урок 22. Фізичні та хімічні явища. (Рудичик І. А.)
Урок № 24. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. (Невкрита Т. В.)
Урок 25. Розв'язування задач. (Тарасюк М. І.)
Урок 27. Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття» (Рудичик І. А.)
Тема 2 Кисень
Урок 28. Кисень. Повітря і його склад. (Сахно І. В.)
Урок 29. Оксиген. Поширення оксигену в природі. (Сорокіна Н. Ф.)
Урок 30-31. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння. (Руденко Г. М.)
Урок 32 (Проект) Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню. (Руденко Г. М.)
Урок 32. Добування кисню в лабораторії і промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. (Чубенко О. М., Мураховська Н. І.)

Урок 34. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь).

Реакція сполучення. (Мостицька В. М.)
Урок 36. Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). (Кибалка Н. В. Мостицька В. М.)
Урок 38. Горіння та повільне окиснення. Умови виникнення та припинення горіння. (Сахно І. В.)
Урок 38-39 Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин. (Абрамова О. М.)
Урок 40-41 Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування кисню, його біологічна роль. (Войтюк І. М.)
Тема 3. Вода
Урок 43 Вода, склад її молекули, поширеність у природі.

Фізичні властивості води. (Захарова Т. Д.)


Урок 44 Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. (Кибалка Н. В., Марциненко А. В.)
Урок 45. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. (Шмакова Н. Ю.)
Урок 46 Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. (Марциненко А. В.)
Урок 47 Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори. (Жосан Н. Б.)
Урок 48 Взаємодія води з оксидами. (Ореховська Н. В.)
Урок 49. Значення води у природі. Використання води людиною. (Захарова Т. Д.)
Урок 50 Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Пластомак О. В.)
V. Деякі порадо щодо позакласної роботи

1. Періодична система в особах (Дронь С. О.)


2. Завдання ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2014 р

VІ. Рекомендована література

ВСТУП

Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я підростаючого покоління. Це поставило перед освітою в цілому створення таких умов розвитку учнів, які би сприяли утвердженню здорового способу життя гармонізації їх взаємин із довкіллям, формування життєвих компетентностей. Тому для сучасної школи потрібні висококваліфіковані педагоги, які постійно шукають найефективніші шляхи і засоби навчання, виховання й формування громадян. Сучасному вчителю необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей.

Хімія як природнича наука є частиною духовної і матеріальної культури людства, а хімічна освіта – невідокремною складовою загальної культури особистості, яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій, змушена протидіяти екологічним ризикам, зазнає різнобічних впливів інформації.

Згідно з метою освітньої галузі «Природознавство» та її хімічного компонента, визначеною в нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, навчання хімії в школі спрямовується на розвиток засобами предмета особистості учнів, формування їхньої загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок. У зв’язку з цим ставляться такі завдання навчання хімії в основній школі: • Опанувати наукову хімічну термінологію, науковий зміст основних хімічних понять, законів;

 • Формувати уявлення про методи хімічної науки;

 • Розкрити роль хімічних знань у поясненні природи речовин і суті хімічних явищ, значення хімії в житті людини;

 • Сприяти застосуванню хімічних знань на практиці;

 • Формувати ключові компетентності учня, його екологічну культуру, навички безпечного поводження з речовинами;

 • Розвивати здібності до самоосвіти;

 • Розвивати експериментальні уміння;

 • Виробляти критичне ставлення до інформації хімічного характеру;

 • Створити підґрунтя для подальшого навчання хімії у старшій школі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Згідно з постановою вивчення хімії за програмою до нового Державного стандарту розпочинається у 2015/2016 навчальному році.

Відповідно до нової програми реалізується важливий прикладний аспект шкільної хімічної освіти - надання мінімуму хімічних знань, необхідних для повсякденного життя і практичної діяльності в усіх галузях господарства, культури, науки, у тому числі і не пов’язаних із хімією. Щоб забезпечити елементарну безпеку кожної людини та запобігти нанесенню нею шкоди навколишньому середовищу, необхідна сформованість у неї в результаті засвоєння змісту курсу хімії середньої школи системи компетентностей.

Позитивним моментом нової програми хімії є те, що в ній не лише визначено зміст навчального матеріалу, а й сформульовано основні вимоги до навчальних досягнень учнів з кожної теми. У цих вимогах опосередковано відбито ключові компетентності учнів через способи дій на різних пізнавальних рівнях: учень називає, наводить приклади, описує (початковий рівень, розпізнавання); розрізняє, ілюструє, складає формули і рівняння, наводить означення (середній рівень, розуміння); пояснює, обчислює, характеризує, класифікує, використовує, робить висновки (достатній рівень, уміння і навички); обґрунтовує, аналізує, прогнозує, встановлює зв’язки, висловлює судження, оцінює (високий рівень, перенесення знань). Перелік вимог зорієнтує вчителя на досягнення мети навчання за кожною темою програми, полегшить планування цілей і завдань уроків, дасть змогу виробити адекватні методичні підходи до проведення навчальних занять, поточного й тематичного оцінювання.

Згідно з новою програмою, в основній школі даються відомості з розділів загальної, неорганічної та органічної хімії. Такий зміст курсу хімії забезпечує його відносну завершеність. З одного боку, він дає основи хімічних знань, необхідні для повсякденного життя і загальнокультурної підготовки тим школярам, які не збираються обирати профілі навчання, пов’язані з хімією. З іншого боку, цей курс є підґрунтям для подальшого вдосконалення хімічних знань випускників основної школи як у старшій школі, так і в інших навчальних закладах.

Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, речовин і реакцій, увага приділяється висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі теоретичних і експериментальних досліджень.

Зміст матеріалу має чітке спрямування на збереження довкілля і здоров’я людини завдяки увазі до проблем чистоти повітря і води, вивченню біологічної ролі кисню, озону, води, розчинів, окисно-відновних реакцій, основних неорганічних і органічних речовин, згубної дії алкоголю. • Посиленню практичної спрямованості хімічних знань сприятиме проведення тематичних екскурсій, об’єкти яких орієнтовні й залежать від регіональних умов.

 • Вивчення досвіду роботи вчителів хімії показує, що в період засвоєння нових програм хімічному експерименту часто відводилось недостатньо навчального часу, для того щоб сформувати в учнів певні практичні навички. Хімія - наука експериментальна.

 • Хімічний експеримент - джерело знань про речовини і хімічні реакції - важлива умова активізації пізнавальної діяльності учнів, виховання зацікавленості до предмета, формування світогляду, а також уяви про практичне застосування хімічних знань.

 • Тому в новій програмі до кожної теми вказано види хімічного експерименту й типи розрахункових задач, а також передбачено досліди, які можна виконувати в домашніх умовах під наглядом батьків.

 • Виходячи з можливостей кабінету хімії та беручи до уваги токсичність речовин і правила техніки безпеки, учитель на свій розсуд може доповнити хімічний експеримент, як демонстраційний, так і лабораторний.

 • У курсі хімії поряд із традиційними прийомами розвитку пізнавальної діяльності пропонується увести в шкільну практику експеримент із використанням речовин і препаратів ужиткової хімії, лікарських препаратів, харчових продуктів. Впровадження "домашнього експерименту" ще більше зближує науку хімію з практичним життям, розкриває роль хімії в житті людини.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДОМАШНІХ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ХІМІЇ ДЛЯ УЧНІВ 7-Х КЛАСІВ

 • Домашній хімічний експеримент – це форма самостійної роботи учнів, що передбачає формування навичок грамотного і обережного поводження з речовинами.

 • Для успішного проведення дослідів у домашніх умовах учень повинен мати теоретичне обґрунтування експериментальних процесів, план проведення дослідів і можливість обговорення та оформлення результатів дослідження.

 • Учитель повинен забезпечити наявність завдання, визначити час його виконання, можливість перевірки звіту про виконану роботу.

 • Досліди для домашнього хімічного експерименту мають бути простими, яскравими і вимагати небагато часу для виконання.

 • Під час проведення хімічного експерименту бажано використовувати речовини повсякденного вжитку: продукти харчування, засоби побутової хімії, медичні препарати. Посуд у домашній лабораторії – це скляна тара з-під продуктів, яка підходить для зберігання деяких реактивів і проведення дослідів.

 • Учителю бажано спочатку самому проробити досліди та обов’язково дати коротку інструкцію щодо правил безпеки у роботі.

 • Варіант оформлення звіту довільний: написаний, надрукований, представлений в електронному вигляді, з використанням фото - та відеоматеріалів.

Етапи проведення дослідження

     1. Підготовчий етап. (Учень отримує завдання)

     2. Основний етап. (Ознайомлення з методикою експерименту, опрацювання теорії. Проведення експерименту із дотриманням правил техніки безпеки.)

     3. Заключний етап. (Оформлення експерименту та представлення результатів роботи учителю.)

Інструкція для учня

1. Повністю дотримуватися порядку виконання експерименту.

2. Перед початком роботи уважно прочитати опис досвіду, зручно розмістити усе необхідне: посуд, реактиви.

3. Ніколи не пити і не їсти речовини, які використовуються під час дослідів.

4. Слідкувати, щоб маленькі діти не мали доступу до твоєї роботи.

5. Після закінчення експериментів прибрати робоче місце, вимити руки та провітрити кімнату.Інструкція для вчителя (як швидко оцінити роботу учня)

       1. Знання основних питань з теми – 3 бали.

       2. Уміння їх використовувати під час пояснення експерименту – 3 бали.

       3. Дотримання усіх правил безпеки, виконання та оформлення роботи – 4 бали

       4. Використання фото- та відеоматеріалів, комп’ютерних технологій для оформлення своїх робіт – 2 бали.

 • Зміст нової програми структуровано на основі фундаментальних наукових ідей хімії, з урахуванням вікових особливостей учнів і часу, відведеного на вивчення предмета. В основній школі хімію вивчають за типовим навчальним планом з таким розподілом годин: 7 кл. – 1, 5 год., 8, 9 кл . – 2 год. на тиждень. Серед основних змін в навчальній програмі, можна виокремити наступні:

 • 7 клас – вилучення теми «Ферум. Залізо»; включення теми «Вода».

 • 8 клас – зміна послідовності тем: тема 1 – «Періодичний закон і періодична система елементів. Будова атома», тема 2 – «Хімічний звʼязок будова атома», тема 3 – «Кількість речовин. Розрахунки за хімічними формулами», тема 4 – «Основні класи неорганічних сполук». Це сприятиме більш усвідомленому засвоєнню учнями хімічних формул сполук, прогнозуванню їх властивостей.

 • 9 клас – істотне скорочення теми «Найважливіші органічні сполуки».

 • Позитивним стало збільшення годин на вивчення предмету хімії в 7 класі до 1,5 год. на тиждень. Зміст курсу хімії 7 класу ґрунтується на інтегрованому курсі “Природознавство”, який учні опрацювали у 5-6 класах, та продовжується формуванням основних хімічних понять (атом, молекула, йон, хімічний елемент, прості й складні речовини, хімічна формула, валентність, хімічна реакція). Ознайомлення (в загальному) зі структурою періодичної системи хімічних елементів і складом атома передбачено програмою задля того, щоб учні мали змогу встановити взаємозв’язок між розташуванням елементів у періодичній системі та їхньою валентністю, використовувати інформацію, яку містить періодична система, про відносні атомні маси хімічних елементів. На прикладах кисню і води розглядаються деякі властивості простих і складних речовин.

 • Учні ознайомлюються з законом збереження маси речовин під час хімічних реакцій та хімічними рівняннями, характером гідратів оксидів, вивчають поняття про реакцію сполучення та оксиди металічних і неметалічних елементів. Це забезпечує мінімальну фактологічну базу про сполуки хімічних елементів і їхні властивості для подальшого вивчення періодичного закону і хімічного зв’язку у 8 класі.

 • На цьому етапі навчання хімії триває формування поняття про розчин та його компоненти, масову частку розчиненої речовини (пропедевтичні знання надавались на уроках природознавства). Учні навчаються виготовляти розчини, розв’язувати задачі на обчислення кількісного складу розчину, визначення масової частки розчиненої речовини.

Відповідно до нової навчальної програми з хімії у 7 класі вивчаються наступні теми:

 • Тема 1. Початкові хімічні поняття;

 • Тема 2. Кисень;

 • Тема 3. Вода.

Під час опанування тем 1 і 2 учні під керівництвом вчителя зможуть використати змістовну та методичну складову підручників для 7 класу попередніх років видання.

Проте, звертаємо увагу вчителів на те, що традиційна практична робота з добування кисню зазнала змін. Зазвичай, в якості вихідної речовини для добування кисню використовували калій перманганат. Даний реактив віднесено до прекурсорів – його використання в загальноосвітніх навчальних закладах заборонено. Тому добування кисню з калій перманганату змінено на добування даного газу каталітичним розкладом гідроген пероксиду. А вивчення його властивостей обмежено лише доведенням його наявності: Практична робота № 4 «Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності».В Інтернеті можна ознайомитися з відеоматеріалами щодо проведення цієї практичної роботи:

http://www.youtube.com/watch?v=nkeniDKGs6Q

http://www.youtube.com/watch?v=aLXf-NvzTfg

Для викладання теми 3 «Вода» вчителя можуть використовувати змістовну та методичну складову відповідних розділів у підручниках з хімії для 8 та 9 класів попередніх років видання.

Однак, слід зазначити, що вивчення хімічних властивостей води дає змогу розглянути взаємодію окремих оксидів з водою лише для ознайомлення з характером гідратів оксидів. Це забезпечить мінімальну фактологічну базу про сполуки хімічних елементів і їхні властивості для подальшого вивчення періодичного закону і хімічного зв’язку у 8 класі.

У 7 класі на уроках хімії триває формування поняття про розчин та його компоненти, масову частку розчиненої речовини (пропедевтичні знання надавались на уроках природознавства). Учні навчаються виготовляти розчини, розв’язувати задачі на обчислення кількісного складу розчину, визначення масової частки розчиненої речовини. Подальше вивчення цієї теми буде відбуватися у 9 класі.

Додаткові матеріали для вчителя хімії, опис нових технологій навчання можна відшукати на сторінках фахових видань. Окрім цього, багато інформації можна отримати за допомогою електронних ресурсів. Наприклад:

http://osvita.ua/school/lessons_summary/chemistry/

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F_7_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/7klas/

http://www.teacherjournal.com.ua/multimedjnij-urok/5032-xmya-7-klas-tema-qvstupq.html

http://naurok.in.ua/load/khimija/7_klas/44

http://metoduchka.com/category/tochni-nauky/himija/7-klas-himija/

https://sites.google.com/site/himiauskoli/rozrobki-urokiv

http://schoolchem.ho.ua/Lessons.htm

http://metodportal.com/taxonomy/term/36Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. icon1. З’ясувати, що означає слово “хімія”; З’ясувати, що означає слово “хімія”
З’ясувати, що означає слово "хімія"; Слово «хімія» має кілька значень. Так називають науку І навчальний предмет. Іноді слово «хімія»...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconДержавна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconІсторія хімія (курс лекцій)
Роль історичного матеріалу в методиці викладання хімії. Періодизація історії хімії. Походження терміна „хімія”
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconКонкурсів: на кращий плакат «Хімія моїми очима; хімічна казка; конкурс аплікацій та саморобок з різних матеріалів «У світі речовин»
Обладнання та реактиви: плакати «Використання оксидів», «Використання кислот», «Використання основ», «Використання солей»; індикатори:...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. icon11 клас Хімія (для всіх 11 класів)
Підручник Гончаренко §48 – «Радіолокація», §50 – «Розвиток засобів зв’язку», читати
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconПрограма державного іспиту для магістрів за спеціальністю: Oрганічна хімія
Методи синтезу циклопропанів, що включають генерування карбенів чи карбеноїдів. Реакція Кулінковича
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconНа допомогу вступникам Українська мова та література 8, 10 кл. Математика 8, 9, 10 кл. Історія України 10 кл. Фізика 9, 10 кл. Хімія 9, 10 кл. Біологія 9, 10 кл. Географія 10 кл. Англійська мова 8, 10 кл
Утворіть просту І складну форму найвищого ступеня порівняння прикметників дорогий, поганий, відважний
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconБібліографічний покажчик до Нобелівських читань
Альфред Нобель заповідав перетворити на щорічну премію І присуджувати її за діяльність, що послужила прогресу людства в науковій...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка