В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка1/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Національна академія педагогічних наук України

Українська асоціація Василя Сухомлинського

Державна науково-педагогічна бібліотека України

імені В. О. Сухомлинського


СЕРІЯ «ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ СВІТУ»

ВИПУСК 10Присвячується

95-річчю від дня народження

В. О. Сухомлинського
В. О. Сухомлинський.

Біобібліографія:

2008–2013 рр.
Упорядник

Л. М. Заліток

Науковий консультант

О. В. Сухомлинська
Вінниця – 2014

Видавництво «Нілан-ЛТД»УДК 016:37 Сухомлинський

ББК 91.9:74

С 91

Упорядник Заліток Л. М., канд. пед. наук, заст. директора з наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Науковий консультант Сухомлинська О. В., д-р пед. наук, професор, академік НАПН України
Науковий редактор Рогова П. І., канд. іст. наук, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Бібліографічний редактор Пономаренко Л. О., заст. директора з науково-бібліотечної роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Рецензенти: Савченко О. Я., д-р пед. наук, професор, академік НАПН України;

Дічек Н. П., д-р пед. наук, професор


С 91

В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008–2013 рр. : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 255 с. − (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 10).

Десятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячений Василю Олександровичу Сухомлинському, видатному українському педагогу-гуманісту. У виданні представлено бібліографію праць В. О. Сухомлинського та дослідження, присвячені життю й діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 2008–2013 рр.

Покажчик адресовано науково-педагогічним та педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто вивчає, кого цікавить життя та педагогічні погляди В. О. Сухомлинського.

УДК 016:37 Сухомлинський

ББК 91.9:74

Рекомендовано до друку

вченою радою Державної науково-педагогічної бібліотеки України

імені В. О. Сухомлинського

(протокол № 15 від 15.12.2013 р.)

© ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2014

© Заліток Л. М., 2014

ЗМІСТ


Від упорядника

Основними напрямами діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є науково-інформаційне забезпечення розвитку педагогічної науки, теорії та практики освіти, поширення передового досвіду в діяльності навчальних закладів держави, сприяння впровадженню наукових розробок у практику, підвищення професійного рівня педагогічних і науково-педагогічних кадрів, компетентності учнівської та студентської молоді. Важливим напрямом діяльності бібліотеки є зберігання і популяризація творчої спадщини видатних педагогів України та світу і з цією метою було започатковано підготовку інформаційних видань про їх життя і діяльність у серії «Видатні педагоги світу», які розкривають і популяризують ідеї педагогів та їх творче використання.

Особливе місце серед постатей вітчизняної та світової педагогіки ХХ століття посідає Василь Олександрович Сухомлинський (1918–1970). Його творчий доробок є об’єктом численних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених ще з 70-х років ХХ століття. Про це свідчать матеріали чотирьох попередніх біобібліографічних видань (1978, 1987, 2001, 2008), в яких зібрано близько 5800 назв творів вченого і літератури про нього. За останні п’ять років (2008–2013) з документального інформаційного потоку було виявлено і описано близько двох тисяч таких праць, що потребують постійної систематизації та класифікації. З огляду на це, розвиток евристичних методів пошуку бібліографічних джерел та створення бібліографічних покажчиків, присвячених педагогу, є необхідною умовою розвитку такого персоніфікованого історико-педагогічного напряму як сухомлиністика. Не зважаючи на те, що дана робота є логічним продовженням попередніх біобібліографічних покажчиків, вона має свої особливості: широкий підхід до виявлення, збору, опису всіх праць педагога і літератури про нього, як на традиційних, так і на електронних носіях.

У покажчику представлено документи з 2008 по 2013 роки, та праці, опубліковані протягом минулих років і не включені у попередні бібліографії.

Основними принципами, якими керувалися упорядники під час укладання покажчика, була науковість, повнота, достовірність у поданні матеріалів.

Біобібліографічний покажчик складається з восьми розділів. У кожному розділі матеріали згруповано у такій послідовності: окремі видання та статті у збірниках і періодичній пресі за прямою хронологією з виділенням років видання, а в межах року – за алфавітом назв.Розділ І «Твори В. О. Сухомлинського» містить бібліографічні описи праць педагога та складається з підрозділів: «Педагогічні твори», «Художні твори», «Листи». Документи одного виду згруповані за зведеною українсько-російською абеткою.

Розділ ІІ «Переклади творів В. О. Сухомлинського іноземними мовами» вміщує бібліографічні описи документів, виданих як в Україні іноземними мовами, так і за кордоном. Переклади представлено в хронологічному порядку за алфавітом назв країн. Назви творів подано в перекладі українською мовою.

Розділ ІІІ «Література про життя та діяльність В. О. Сухомлинського» складається з підрозділів: «Матеріали до біографії (статті, хронікальні помітки, спогади)», «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в Україні», «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського за кордоном», «Методичні рекомендації з творчого використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського», «Науково-практичні конференції, семінари, вечори, зустрічі, присвячені В. О. Сухомлинському», «Автореферати дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук», «Автореферати дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук». У підрозділах документи розміщені у хронологічному порядку, а в межах року – за алфавітом прізвищ авторів та назв праць.

Розділ ІV «В. О. Сухомлинський у літературі та мистецтві» має два підрозділи: «Поетичні твори» та «Сценарії», присвячені В. О. Сухомлинському. Матеріали згруповані у хронологічному порядку, а в межах року за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій.

Розділ V «Діяльність музеїв, установ, закладів, які носять ім’я В. О. Сухомлинського» вміщує документи, в яких висвітлено їхня діяльність та внесок у сухомлиністику. Матеріали розміщені за алфавітом установ та закладів, у межах установи та закладу – за хронологією.

Розділ VІ «Рецензії» включає бібліографічні описи рецензій на видання В. О. Сухомлинського або про нього.

Розділ VІІ «Творча спадщина В. О. Сухомлинського в електронних ресурсах» представляє інформацію про педагога в мережі Інтернет за підрозділами: «Твори В. О. Сухомлинського», «Сайти, присвячені В. О. Сухомлинському», «Праці про життя та діяльність В. О. Сухомлинського». Відомості згруповано за алфавітом назв електронних ресурсів, вміщених на сайтах, і включає веб-сайти України та зарубіжжя, присвячені В. О. Сухомлинському, його твори та література про життя та педагогічну спадщину різними мовами світу.

Розділ VІІІ «Бібліографічні видання» представлений описом бібліографічних посібників, рекомендаційних списків, присвячених В. О. Сухомлинському.

У покажчику використана суцільна нумерація бібліографічних записів.

Для зручного й ефективного користування виданням створено науково-допоміжний апарат, який представлено:


 •  алфавітним покажчиком назв педагогічних праць В. О. Сухомлинського;

 •  алфавітним покажчиком назв окремих видань художніх творів В. О. Сухомлинського;

 •  алфавітним покажчиком назв окремих видань про В. О. Сухомлинського;

 •  алфавітним покажчиком авторів, упорядників, редакторів праць В. О. Сухомлинського та про нього.

У покажчику подається список праць В. О. Сухомлинського та літератури про нього, опублікованих протягом минулих років і не включених у попередні бібліографії. Матеріал подається додатком.

При підготовці даного інформаційного видання використовувалися фонди Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (читальний зал фонду В. О. Сухомлинського), Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, бібліотеки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, інтернет-ресурси.

Кожна позиція переглядалась de visu.

Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними державними стандартами, зокрема ДСТУ. ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та з урахуванням вимог ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі». З метою економії місця та раціонального розміщення матеріалу у покажчику застосовуються скорочені форми (ініціали) імені та по-батькові.

Анотування документів здійснювалось лише в окремих випадках, наприклад, якщо назва не розкривала зміст.

Покажчик рекомендовано науково-педагогічним, педагогічним та бібліотечним працівникам, аспірантам, студентам, усім, кого цікавить життя та педагогічні погляди В. О. Сухомлинського.Розділ І.
ТВОРИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО


1.1. Педагогічні твори

Окремі видання

2008

 1. Любов до рідного слова : [альбом] / вступ. ст. та упорядкув. Г. Федорченко. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2008. – 196 с. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського).

 2. «Обережно: дитина!» : В. О. Сухомлинський про важких дітей : темат. зб. / [упоряд. Т. В. Філімонова ; автор ідеї, консультант та наук. ред. проф. О. В. Сухомлинська]. – Луганськ : Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», 2008. – 264 с.

 3. Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы / [сост., предисл., послесл., вступ. к частям О. В. Сухомлинской]. – К. : Акта, 2008. – 432 с.

2012

 1. Сердце отдаю детям. – [Х.] : Акта, 2012. – 564 с.

 2. Серце віддаю дітям. – [Х.] : Акта, 2012. – 538 с.

Статті, фрагменти творів у збірниках та періодичних виданнях

2008

 1. Вислови мудрого вчителя : [вислови В. Сухомлинського про духовн. розв., про людську особистість] // Позаклас. час. – 2008. – № 3. – С. 21 ; № 2. – С. 33–34 ; № 6. – С. 21.

 2. Вислови мудрого вчителя В. Сухомлинського про значення книги у житті дитини // Шкіл. б-ка. – 2008. – № 2. – С. 12–14. – (До 90-річчя від дня народження).

 3. Думки напередодні навчального року : [вислови педагога про роль гри в розв. дитини та про етич. виховання] // Дошкілля. – 2008. – № 3. – С. 32.

 4. З архіву Державного педагогічно-меморіального музею В. О. Сухомлинського : [витяги з протоколів засідань психол. семінарів, педрад Павлиш. шк.] // Пед. вісник. – 2008. – № 1/2. – С. 60–66. – (90-річчя з дня народження).

 5. Серце, віддане дитинству: до 90-річчя від дня народж. [В. О. Сухомлинського : висловлювання В. О. Сухомлинского про виховання] // Дошкілля. – 2008. – № 3. – С. 3.

 6. Що таке покликання до праці вчителя? // Завуч. – 2008. – Верес. (№ 26). – С. 3–4.

2011

 1. Обережно: дитина // Почат. шк. – 2011. – № 9. – С. 1–2.

2012

 1. Як добитися, щоб слово вихователя доходило до серця вихованця? : уривки з кн. «Сто порад вчителю» // Пед. майстерня. – 2012. – № 1. – С. 20–21.

2013

 1. Сторінками творів мудрого вчителя : альм. для вчителів і вихователів / [Профспілка працівників освіти і науки України, Кіровогр. облас. організація ; упоряд. Любов Жадан]. – Кіровоград : [б. в., 2013?]. – 132 с. – До 95-річчя В. Сухомлинського.

1.2. Художні твори
(казки, оповідання, мініатюри, новелети)


Окремі видання

2008

 1. Вогнегривий коник: Казки. Притчі. Оповідання / упоряд. і передмова Ольги Сухомлинської. – 2-ге вид., стер. – К. : Вікар, 2008. – 200 с. – (Скарби української літератури).

2009

 1. Квітка сонця: притчі, казки, оповідання : кн. для читання дорослими дітям / [пер. Д. С. Чередниченка]. – Х. : Школа, 2009. – 240 с.

2012

 1. Всі добрі люди – одна сім’я : [збірка творів] / мал. О. Макієвої. – [Х.] : Школа, 2012. – 160 с.

 2. Цветок солнца: притчи, сказки, рассказы / [ред. Т. Вакуленко] ; рисовала Женя Житник. – [Х.] : Школа, [2012]. – 236, [1].

2013

 1. Бути людиною : [оповідання, казки]. – Х. : Белкар-книга, 2013. – 64 с. : іл. – (Веселка).

 2. Все добрые люди – одна семья / ил. О. Макиевой. – Х. : Школа, 2013. – 160 с. – (Серия «Детский бестселлер»).

 3. Найгарніша мама : [казки]. – Х. : Белкар-книга, 2013. – 48 с. : іл. – (Промінець).

Опубліковані в інших книгах, періодичних виданнях

2008

 1. Казки // Рідна шк. – 2008. – № 9. – С. 23–33. – До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського і 15-х Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю».

Із змісту : Як Бджола стала золота ; Зелене та рум’яне яблучка ; Джміль і Лілова Китиця ; Сніжинка й Сонце ; Мати – єдина; Усмішка ; Куди поспішали мурашки ; Це, сину, моє поле ; Сергійкова квітка ; Петрик і Павлик ; Він прийде... ; Веселка ; Які ж ви щасливі! ; Ті самі слова ; Говорити без дозволу не можна ; Позбирай сльози ; Мерехтлива Зірочка ; Страшний черв’ячок ; Миколі стало легше ; Несміливий хлопчик ; Хліб – то праця людська ; Чотири вітри і материнське горе ; Яблунька і літо ; Покинуте кошеня ; Жаль Самого себе ; Коли Ваш день народження?

2013

 1. Сім доньок // Учимося жити за законами Всесвіту : зб. текстів для зміцнення духовн. здоров’я учнів на уроках рос. мови / В. М. Тур ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Харк. облас. громад. орг. «Будинок Вернадського», Крим. акад. ноосфер. освіти і науки, Севастоп. акад. наук ; [пер. з рос. Лисіна Л. О.]. – Х. ; Севастополь, 2013. – С. 109.

 2. Тополина пушинка // Учимося жити за законами Всесвіту : зб. текстів для зміцнення духовн. здоров’я учнів на уроках рос. мови / В. М. Тур ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Харк. облас. громад. орг. «Будинок Вернадського», Крим. акад. ноосфер. освіти і науки, Севастоп. акад. наук ; [пер. з рос. Лисіна Л. О. ]. – Х. ; Севастополь, 2013. – С. 108.

1.3. Листи

2010

 1. Два письма В. А. Сухомлинского // Нач. шк. – 2010. – № 6. – С. 13.

Розділ ІІ.
ПЕРЕКЛАДИ ТВОРІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


в Україні

Статті, фрагменти творів у збірниках та періодичних виданнях

2011

 1. Куди поспішали мурашки : збірник казок В. О. Сухомлинського у перекладі англійською мовою / пер. та метод. супровід Галини Задорожної // Інозем. мови в навч. закл. – 2011. – № 3. – С. 46–51.

 2. Медведєва Т. В. «Я вірю в тебе…» : твори В. О. Сухомлинського англ. мовою / Т. В. Медведєва // Пед. вісн. – Кіровоград, 2011. – № 3/4. – С. 59–62. – Бібліогр.: 4 назви.

за кордоном

Окремі видання

Корея

 1. Сто порад учителеві. – Корея : Goindol Publishing Co, 2011. – 610 с. – Кор. мовою.

Китай

 1. Вірте в людину. – Пекін : Нар. освіта, 2009. – 149, [1] с. – Кит. мовою.

 2. Розмова з молодим директором школи. – Пекін : Нар. освіта, 2009. – 276 с. – Кит. мовою.

Статті, фрагменти творів у збірниках та періодичних виданнях

 1. Утверждение достоинства : [из запис. кн. и кн. «Разговор с молодым директором школы», 1973 год] // Первое сент. – 2008. – 19 июля (№ 13/14). – С. 38.

2010

 1. Чем лечить мозг – мыслью, трудом, творчеством или лекарствами? (Некоторые итоги 35-летнего исследования) / подгот. к изд. О. В. Сухомлинской // Пед. вестн. – 2010. – 1–30 сент. (№ 9). – С. 8–10 ; Ист.-пед. альм. ВЛАДИ. – 2010. – Вып. 3 (4). – С. 9–29.

2013

 1. Воспитание гражданина // Воспитание школ. – 2011. – № 7. – С. 3–9.

 2. Этюды о коммунистическом воспитании: слово учителя о воспитании нравственности // Нар. образование. – 2013. – № 5. – С. 322–327.

Розділ ІІІ.
ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО


3.1. Матеріали до біографії
(статті, хронікальні помітки, спогади)


Окремі видання

2008

 1. Калуська Л. Видатні українські педагоги : інформ. довідник : Г. Сковорода, Г. Ващенко, С. Русова, В. Сухомлинський, М. Стельмахович / Любомира Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 224 с.

2010

 1. Калуська Л. Видатні українські педагоги : інформ. довід. : Григорій Сковорода, Григорій Ващенко, Софія Русова, Василь Сухомлинський, Мирослав Стельмахович / упоряд. Любомира Калуська. – 2-ге вид. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 224 с.

Статті у збірниках та періодичних виданнях

2008

 1. Виховання казкою : (із листів, що надходять до пед. мемор. музею В. О. Сухомлинського) // Придніпров’я. – 2008. – 9 серп. (№ 32). – С. 7. – (До 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського).

 2. Гарбуз В. Д. «Про школу я напишу краще...» / В. Д. Гарбуз // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 83–85. – 90 років з дня народж. В. О. Сухомлинського.

 3. Гришина Р. Василь Сухомлинський і словесна творчість учнів : [90-річчю від дня народж. славнозвіс. укр. педагога Василя Сухомлинського присвячується] / Раїса Гришина // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2008. – № 4. – С. 53–56.

 4. Долина М. О. Завжди був поруч / М. О. Долина // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 82–83. – 90 років з дня народж. В. О. Сухомлинського.

 5. Життєвий шлях В. О. Сухомлинського : біогр. довідка // Директор шк. Україна. – 2008. – № 10. – С. 54–56.

 6. Заза Р. К. Вважаю себе його вихованкою / Р. К. Заза // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 85–87. – 90 років з дня народж. В. О. Сухомлинського.

 7. Калініченко Н. А. Їх імена зорею сяють... : [В. О. Сухомлинський, І. Г. Ткаченко, О. А. Захаренко] / Н. А. Калініченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 3. – С. 17–20.

 8. Клочек Г. Павлиські рукописи / Григорій Клочек // Освіта України. – 2008. – 13 черв. (№ 44). – С. 6.

 9. Матяшова З. «Я з гордістю називаю Полтавський педінститут...» / Зінаїда Матяшова // Полтав. вісн. – 2008. – 26 верес. (№ 39). – С. 27.

 10. Мостова Т. Заповіт гуманіста / Таїса Мостова // Демократ. Україна. – 2008. – 15 лют. – С. 23.

 11. Орел Г. «Я ніколи в житті не належав собі» / Григорій Орел // Шкіл. б-ка плюс. – 2008. – № 4. – С. 17–19. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського).

 12. Орел Т. У зоряних світах В. Сухомлинського / Т. Орел // Вільне слово. – 2008. – 24 верес. – С. 4. – (До 90-річчя з дня народження В. Сухомлинського).

 13. Орел-Сухомлинська Т. Праця була його потребою / Т. Орел-Сухомлинська // Освітян. слово. – 2008. – 1 лют. – С. 6.

 14. Пінка Н. Данко, який вів свою педагогіку до чистих джерел пізнання : [про В. О. Сухомлинського] / Н. Пінка // Відкритий урок. – 2008. – № 9. – С. 16–17.

 15. «Припади розумом і душею до джерел мудрості» : [до 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського : уривки з листів до пед.-мемор. музею В. О. Сухомлинського] // Кіровогр. правда. – 2008. – 29 серп. (№ 60). – С. 13. – (Ювілеї).

 16. Ржепецький Л. У зоряних світах Василя Сухомлинського / Леонід Ржепецький // Відкритий урок : (газ. освітян Миколаївщини). – 2008. – 5 жовт. (№ 30/31). – С. 1.

 17. Ржепецький Л. Усі дороги ведуть до Павлиша... : (ода з нагоди 90-річчя В. О. Сухомлинського) / Леонід Ржепецький // Придніпров’я. – 2008. – Верес. (№ 39). – С. 5 ; Відкритий урок : (газ. освітян Миколаївщини). – 2008. – 5 жовт. (№ 30/31). – С. 1. – (До 90-річчя В. О. Сухомлинського).

 18. Садовий М. І. Мріяв про ілюстроване видання своїх творів / М. І. Садовий // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 80–81. – ( 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського).

 19. Серце віддаю дітям : до 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського // Знам. дати: календар-2008. – 2008. – С. 174–181.

 20. «Серце віддаю дітям»: Василь Сухомлинський (1918–1970) : [пед. погляди укр. педагога] // Все для вчителя. – 2008. – Лют. (№ 2). – С. 17.

 21. Скалько С. Л. Його ім’я серед великих українців / С. Л. Скалько // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 40–48. – (90-річчя з дня народження).

 22. Сухомлинська О. Сухомлинський Василь Олександрович : [біографія] / О. Сухомлинська // Відкритий урок. Плеяди.   2008. – № 5/8. – С. 8–12.

 23. Ткаченко І. Г. У истоков педагогического наследия : [рец. на 5-ти томник В. О. Сухомлинського, яка була підгот. І. Г. Ткаченко у 1978 р., публікується вперше. З архіву Б. С. Набоки] / І. Г. Ткаченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 13–21. – (90-річчя з дня народження).

 24. Хижняк Б. П. Секрети педагогічної лабораторії В. О. Сухомлинського / Б. П. Хижняк // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 1/2. – С. 26–39. – (90-річчя з дня народження).

 25. Каталог: datas -> upload -> files
  files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> Шляхом кооперативного
  files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
  files -> Освіта. Виховання. Навчання


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка