В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський


Список праць В. О. Сухомлинського та літератури про нього, опублікованих протягом минулих років і не включених у попередні бібліографіїСторінка29/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Список праць В. О. Сухомлинського та літератури про нього, опублікованих протягом минулих років і
не включених у попередні бібліографії


Художні твори

Казки, оповідання, мініатюри, новелети

Опубліковані в інших книгах, періодичній пресі

2003

  1. Деркач и крот // Православная культура : эксперим. учеб. пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев и гимназий : 1-й год обучения / [Людмила Леонидовна Шевченко]. – М. : Покров, 2003. – Кн. 1. – С. 26–27.

  2. Какие вы счастливые! // Православная культура : эксперим. учеб. пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев и гимназий : 1-й год обучения / [Людмила Леонидовна Шевченко]. – М. : Покров, 2003. – Кн. 1. – С. 9–10.

  3. Пурпуровый цветок // Православная культура : эксперим. учеб. пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев и гимназий : 1-й год обучения / [Людмила Леонидовна Шевченко]. – М. : Покров, 2003. – Кн. 1. – С. 39–40.

  4. Я хочу сказать слово // Православная культура : эксперим. учеб. пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев и гимназий : 1-й год обучения / [Людмила Леонидовна Шевченко]. – М. : Покров, 2003. – Кн. 1. – С. 28–29.

Переклади творів В. О. Сухомлинського

іноземними мовами за кордоном

Окремі видання

2000

  1. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – Пекін : Нар. освіта, 2000. – 548 с. – Кит. мовою.

2001

  1. Сухомлинський В. О. Книга про любов / В. О. Сухомлинський. – Пекін : Нар. освіта, 2001. – 191 с. – Кит. мовою.

  2. Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський. – Пекін : Нар. освіта, 2001. – 404 с. – Кит. мовою.

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в Україні

Окремі видання

2002

  1. Банашко Л. В. Дивосвіт думок Василя Олександровича Сухомлинського : [посібник] / Банашко Л. В. – Хмельницький : ХГПІ, 2002. – 53 с.

2004

  1. Якименко С. І. Співуча пір’їнка: Диференційовані завдання з української мови : [метод. посіб.] / Якименко Світлана Іванівна. – Миколаїв : АНІКА, 2004. – 88 с.

2007

  1. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти / О. Я. Савченко. – К. : Цудзинович Т. І., 2007. – 204 с. – (До 90-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського).

  2. Цзихуа Лі. Реформування педагогічної науки у КНР та педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського / Лі Цзихуа // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Сер. Пед. науки : зб наук. пр. / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти. – Миколаїв : МДУ, 2007. – Вип. 15. – С. 73–79.

Статті в збірниках та періодичній пресі

1988

  1. Дичек Н. П. Некоторые аспекты гуманитаризации обучения математике в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского Тезисы / Н. П. Дичек // Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 70-летию В. А. Сухомлинского, 27–29 сент., Кировоград. – Кировоград, 1988. – С. 55–57.

1997

  1. Дічек Н. П. Порівняльний аналіз ідей В. Сухомлинського і А. Макаренка: погляд з Астралії / Н. П. Дічек // Василь Сухомлинський і сучасність : матеріали 4-х Всеукр. пед. чит. «В. О. Сухомлинський і сучасність» / М-во освіти України, Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки АПН України, Укр. Асоц. ім. Василя Сухомлинського, Вінниц. держ. пед. ін-т, Упр. освіти Вінниц. облдержадміністрації, Вінниц. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; за упоряд. і ред. М. Я. Антонця. – Вінниця, 1997. – Вип. 4. – С. 108–112.

1999

  1. Дічек Н. П. До питання філософських засад гуманізму В. О. Сухомлинського / Н. П. Дічек // Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. та 5-х Всеукр. пед. чит. «Василь Сухомлинський і сучасність» / М-во освіти України, Акад. пед. наук України, Укр. Асоц. ім. Василя Сухомлинського, Упр. освіти Кіровогр. обл. держ. адміністрації, Кіровогр. облас. ін-т удосконалення вчителів, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка ; за заг. ред. О. Я. Савченко. – К.–Кіровоград, 1999. – С. 24–26.

  2. Дічек Н. П. Зарубіжна сухомлиністика: дискусійні аспекти громадянського виховання особистості / Н. П. Дічек // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Х. : ХДПУ, 1999. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 108–112.

  3. Дічек Н. П. Нова книга про В. О. Сухомлинського в США / Н. П. Дічек // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 50–53.

2002

  1. Дічек Н. П. Зарубіжні дослідники про ідеї сімейного виховання за В. Сухомлинським і А. Макаренком / Н. П. Дічек // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С. 100–105.

2003

  1. Дічек Н. П. Діалог етичних дискурсів: повчальність у спадщині В. О. Сухомлинського як продовження культурної традиції / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 3/4. – С. 31– 40.

  2. Дічек Н. П. Повчальність у спадщині В. О. Сухомлинського як продовження культурної традиції / Н. П. Дічек // ХІ Міжнар. пед. чит. «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» та Х Всеукр. пед. чит. «Василь Сухомлинський і сучасність: особистість учителя». – К.–Кіровоград-Павлиш. – 2003. – С. 112–115.

2005

  1. Дічек Н. П. Відповідальність і обов’язок як провідні цінності педагогічної етики радянської доби / Н. П. Дічек // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту. – Полтава, 2005. – Вип. 5. – С. 68–74.

2006

  1. Дічек Н. П. Педагогічне новаторство як культурологічний феномен (спадщина В. О. Сухомлинського) / Н. П. Дічек // Школа першого ступеня: теорія і практика : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – Вип. 20. – С. 295-301.

2007

  1. Антонець М. В. О. Сухомлинський про вікові особливості і громадянське виховання підлітків / М. Антонець // Рідна шк. – 2007. – № 9. – С. 17–19.

  2. Артеменко Р. І. Актуальність ідей В. О. Сухомлинського з розвитку педагогічної компетентності вчителя в умовах реформування школи / Р. І. Артеменко // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 9. – С. 22–27. – Бібліогр.: 8 назв.

  3. Балабуха В. Щастя спілкування: Павлиш – Корма / В. Балабуха // Придніпров’я. – 2007. – 8 груд. (№ 49). – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) ; Пед. вісн. – 2007. – Кіровоград, № 4. – С. 10–12. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського).

  4. Бережанська Н. О. Йдемо за ним, він «серце віддав дітям» : (творче використання досвіду В. О. Сухомлинського в шкіл. практиці) : [матеріали ІV Всеукр. наук-метод. конф. «В. О. Сухомлинський і сучасність: полікультурність освіти та педагогічні науки»] / Н. О. Бережанська // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 10. – С. 51–53.

  5. Бугакова Л. О. Проблеми моральності в творчості В. О. Сухомлинського / Л. О. Бугакова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. – 2007. – Вип. 115. – С. 7–10.

  6. Бучківська Г. В. Використання ідей А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського у професійній підготовці майбутніх учителів / Г. В. Бучківська, В. В. Бучківська // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 19–23. – Бібліогр.: 5 назв.

  7. Вашуленко М. Літературна творчість В. О. Сухомлинського у сучасному змісті початкової освіти / М. Вашуленко // Зб. наук. пр. Сер. Педагогічна / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 13. – С. 73–77.

  8. Гирняк О. Н. Создание ситуаций успеха в учебной деятельности младших школьников : [выступление на ІV Всеукр. науч.-метод. конф. «В. О. Сухомлинський і сучасність: полікультурність освіти та педагогічні науки»] / О. Н. Гирняк // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 10. – С. 21–23.

  9. Головко Л. А. Воспитать настоящего человека : [выступление на ІV Всеукр. науч.-метод. конф. «В. О. Сухомлинський і сучасність: полікультурність освіти та педагогічні науки»] / Л. А. Головко // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 10. – С. 25–31.

  10. Гончар Л. А. Эстетическое воспитание во внеклассной работе : [выступление на ІV Всеукр. научно-метод. конф. «В. О. Сухомлинський і сучасність: полікультурність освіти та педагогічні науки»] / Л. А. Гончар // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 10. – С. 32–35.

  11. Дічек Н. Своєрідність концепції виховання громадянина за спадщиною В. О. Сухомлинського : [морал.-емоц. система виховання громадянина (за В. Сухомлинським)] / Н. Дічек // Рідна шк. – 2007. – № 9. – С. 14–16.

  12. Дружинина Г. А. Идеи В. А. Сухомлинского как основа современных представлений о профессиональной позиции педагога / Г. А. Дружинина // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 9. – С. 18–21. – Библиогр.: 8 назв.

  13. Заходи щодо підготовки і відзначення 90-річчя від дня народження видатного педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського : затв. розпорядженням Кіровогр. облдержадмін. від 10 верес. 2007 р. № 618-р // Пед. вісн. – Кіровоград, 2007. – № 4. – С. 4–5.

  14. Калініченко Н. А. Гуманістичні парадигми педагогіки В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Н. А. Калініченко // Пед. вісн. – Черкаси, 2007. – № 2. – С. 35–37. – Бібліогр. : 5 назв.

  15. Коваленко Т. В. Невичерпність педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у розвитку духовності вчителя / Т. В. Коваленко // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 9. – С. 51–52.

  16. Короткова І. П. Наукова своєрідність педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського : [виступ. на ІV Всеукр. наук-метод. конф. «В. О. Сухомлинський і сучасність: полікультурність освіти та педагогічні науки»] / І. П. Короткова // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – №10. – С. 36–39.

  17. Латанський В. Г. Подорожі до джерел рідного слова : (з досвіду проведення уроків української мови на природі за методикою В. О. Сухомлинського) : [виступ на ІV Всеукр. наук-метод. конф. «В. О. Сухомлинський і сучасність: полікультурність освіти та педагогічні науки»] / В. Г. Латанський // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 10. – С. 40–41.

  18. Лунева В. М. Творческое наследие В. А. Сухомлинского и современность // В. М. Лунева // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 10. – С. 19–20.

  19. Марко В. Від «джерел слів» до «таїни слова» : В. Сухомлинський про роботу з учнями над словом / В. Марко // Освіта України. – 28 груд. (№ 96). – С. 5 ; Сіл. шк. – 2007. – 28 груд. (№ 48). – С. 3.

  20. Махотина И. В. Теория и методика воспитания интереса в деятельности В. А. Сухомлинского / И. В. Махотина // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 9. – С. 33–34.

  21. Медведєва Т. Використання художніх творів В. О. Сухомлинського на уроках англійської мови та у виховній роботі / Тамара Медведєва // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 253–257. – Бібліогр.: 6 назв.

  22. Назарян Р. Т. В. О. Сухомлинський і сучасність: формування компетентної особистості засобами природи / Р. Т. Назарян // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 9. – С. 33–34.

  23. Наумова Л. В. Професійна компетентність вчителя початкових класів в полікультурному освітньому просторі : (до конференції, присвяч. В. О. Сухомлинському) / Л. В. Наумова // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 10. – С. 3–4.

  24. Пальцева М. А. Четыре культа В. А. Сухомлинского в поликультурном образовании / М. А. Пальцева // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 9. – С. 37–38. – Библиогр. : 7 назв.

  25. Про підготовку до відзначення 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського : розпорядження голови Кіровогр. держадмін. від 10 вересня 2007 року № 618-р, м. Кіровоград // Пед. вісн. – Кіровоград, 2007. – № 4. – С. 3.

  26. Савченко О. Я. Навчально-виховне середовище сучасної школи: діалог з В. О. Сухомлинським / О. Я. Савченко // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Сер. Пед. науки : зб наук. пр. / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти. – Миколаїв : МДУ, 2007. – Вип. 15. – С. 20–28.

  27. Сединкин А. Н. Роль педагогического наследия В. А. Сухомлинского в развитии экологического образования учащихся / А. Н. Сединкин // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 9. – С. 28–29.

  28. Скачкова В. В. В. А. Сухомлинский и современность: поликультурность образования и педагогической науки / В. В. Скачкова // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 9. – С. 39–45.

  29. Соловьев В. И. Оптимистическая оценка В. А. Сухомлинского и ее актуальность в современном поликультурном образовательном процессе / В. И. Соловьев // Пед. жизнь Крыма. – 2007. – № 9. – С. 35–36.

  30. Ткаченко З. Ю. З Україною в серці. Повернення на батьківщину : [висвітлюється період життя В. О. Сухомлинського: 1944–1948 рр.] / З. Ю. Ткаченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2007. – № 4. – С. 7–9. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського).

  31. Шевченко І. А. В. О. Сухомлинський про читання як фактор навчання і виховання / І. А. Шевченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2007. – № 3. – С. 59–61. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського).

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського за кордоном

Китай

1996

  1. Сухомлинська О. В. Поговоримо про педагогічну майстерність / О. В. Сухомлинська, Чжан Чен. – Тяньцзинь : Тяньцзинська Акад. пед. наук, 1996. – 192 с. – Кит. мовою.

2001

  1. Хуа Венься. Педагогіка особистості / Хуа Венься. – Хухехаоте : Монгол. ун-т, 2001. – 208 с. – Кит. мовою.

2002

  1. Хуа Венься. Поговоримо про педагогічну творчість / Хуа Венься. – Китай, 2002. – 457 с. – Кит. мовою.

2005

  1. Гао Фен. Наукові пошуки в педагогіці В. О. Сухомлинського / Гао Фен. – Китай : [б.в.], 2005. – 78 с. – Кит. мовою.

2006

  1. Гао Фен. Щастя у вихованні / Гао Фен. – Тунгун : Huanghe Bilingual, 2006. – 60 с. – Кит. мовою.

  2. До 90-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського. – Пекін : Нар. освіта, 2006. – 269, [1] с. – Кит. мовою.

  3. Людина-просвітник. – Пекін : Нар. освіта, 2006. – 604. – Кит. мовою.

2007

  1. Дза Тинь Шлях людини-просвітника В. О. Сухомлинського / Дза Тинь. – Пекін : Нар. освіта, 2007. – 346 с. – Кит. мовою.

Росія

2006

  1. Буева И. И. В. А. Сухомлинский: гуманистическая парадигма педагогического менеджмента / Буева Ирина Ивановна. – Нижний Новгород : Изд-во ВГИПУ, 2006. – 124 с.

Автореферати дисертацій на здобуття вченого ступеня

кандидата педагогічних наук

1998

  1. Сахаров В. А. Развитие и воспитание нравственных чувств школьников в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского : автореф. дис. на соискание уч. степени дисс. канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Сахаров Василий Александрович ; Вятский гос. пед. ун-т. – Киров, 1998. – 21 с.

2001

  1. Кочубей Т. Д. Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Кочубей Тетяна Дмитрівна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К., 2001. – 20 с.

  2. Кравцов В. О. Принципи природовідповідності виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Кравцов Віталій Олександрович ; Криворіж. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2001. – 20 с.

  3. Тарапака Н. В. Проблема емоційно-естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Тарапака Наталія Володимирівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2001. – 18 с.

2002

  1. Старцева И. А. Педагогическая антропология В. А. Сухомлинского: опыт воспитания человеческой индивидуальности : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Старцева Ирина Алекснадровна ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2002. – 23 с.

2004

  1. Титова Е. Ю. Гуманистические тенденции в отечественной педагогике во второй половине 40-х–60-х гг. XX в.: на примере воспитательной системы В. А. Сухомлинского : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Титова Елена Юрьевна ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2004. – 18 с.

2005

  1. Кадзукова Е. В. Идеи гуманистической педагогики в терминологии В. А. Сухомлинского, Б. Т. Лихачева и Ш. А. Амонашвили : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Кадзукова Екатерина Владимировна ; Адыг. гос. ун-т. – Майкоп, 2005. – 18 с.

2006

  1. Гончарова К. М. Стили педагогической деятельности А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Гончарова Ксения Михайловна ; Пятигор. гос. лингвист. ун-т. – Пятигорск, 2006. – 22 с.

Автореферати дисертацій на здобуття вченого ступеня

кандидата філософських наук

1995

  1. Кошель В. А. Формирование творческой личности в педагогике В. А. Сухомлинского: философско-этический аспект : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филос. наук : [спец.] 09.00.05 «Этика» / Кошель Владимир Андреевич ; Гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1995. – 27 с.

Наукове видання
Серія «Видатні педагоги світу»

Випуск 10


В. О. Сухомлинський.

Біобібліографія:

2008–2013 рр.

Упорядник

Заліток Людмила Михайлівна


Науковий консультант

Сухомлинська Ольга Василівна


Науковий редактор

Рогова Павла Іванівна


Рецензенти:

Савченко Олександра Яківна

Дічек Наталя Петрівна
Верстка

Голючек Сергій Пилипович


Дизайн обкладинки

Величук Андрій Миколайович


Підписано до друку 20.06.14.

Формат 64х90/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Умов. друк. арк. 38,5. Обл.-вид. арк. 35,80.

Наклад 300 прим. Зам. № 3686.


Віддруковано з оригіналів замовника.

ФОП Корзун Д.Ю.


Видавець ТОВ «Нілан-ЛТД»

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до

Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів

видавничої продукції серія DK № 4299 від 11.04.2012 р.

21027, а/c 8825, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.

Тел.: (0432) 69-67-69, 603-000.

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Схожі:

В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка