«Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії в 7- 11 класах.»Сторінка1/6
Дата конвертації02.08.2017
Розмір1,08 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Відділ освіти Обухівської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Тема: «Використання інтерактивних методів навчання

на уроках хімії в 7- 11 класах.»

Учитель хімії

Української ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Категорія вища

Нагорська Ольга Євгеніївна

2012р.


З М І С Т

 1. Подання……………………………………………...……………..3

 2. Анотація……………………………………………………………4

 3. Характеристика……………………………………………………6

 4. Опис досвіду…………………………………………….…………8

4.1.Вступ……………………………………..……………..…………8

  1. 4.2. Основна частина……………………………………..……..…..10

4.3.Висновки…………………………………………………………29

  1. 4.4. Рекомендації………………………...…………………………..31

   1. 5. Методичні рекомендації………………………………………...32

     1. 5.1. Розробки уроків хімії……………………………………………33

    1. 5.2. Позакласний захід……………………………………………...103

   2. 6. Бібліографія.……………………………………......…….……..11


ВСТУП

В Державній національній програмі «Україна ХХІ століття» відзначається: «Загальна середня освіта повинна забезпечувати продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості».

Сьогодні відбувається процес удосконалення навчально-виховного процесу через впровадження нових освітніх технологій. Саме вони, ефективніше, ніж інші педагогічні технології, сприяють інтелектуальному, соціальному й духовному розвитку учня. Пригадаємо слова О. Герцена «Нове потрібно створювати в поті чола свого, а старе саме продовжує існувати і твердо триматися на милицях звички.»

Нові інтерактивні технології спрямовані не тільки на засвоєння знань, але й на розвиток творчої особистості учня.

Давньогрецький вислів «Учень не чаша, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити» набуває свого справжнього значення.
Інтерактивне навчання – це перший різновид активного навчання, це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, мета якої – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчув би свою інтелектуальну спроможність пізнавати нове.
При ознайомленні з досвідом роботи Ольги Євгеніївни ставилась мета: обґрунтувати ефективність використання інтерактивних методів навчання, впроваджуваних вчителем хімії. При цьому особлива увага зверталась на такі моменти:


 • відповідність змісту програми хімії;

 • врахування вікових особливостей учнів;

 • наочність;

 • цікаві форми роботи;

 • рівень фахової підготовки вчителя;

 • результативність методу.
 1. Важливо було дізнатися про можливості поєднання інтерактивного методу з традиційними методиками, використання їх у позакласній роботі.

Враховуючи, що інтерактивне навчання передбачає групову роботу, роботу в парах, індивідуальну роботу, то при цьому зверталась увага на результативність таких форм роботи у класах з різною кількістю учнів.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Інтерактивна модель навчання – спеціальна форма організації навчального процесу, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

А.В. Луначарський писав, що «гра значною мірою є основою всієї людської культури». Саме в грі дитина активно мислить, відчуває й вільно творить. Гра значно мірою впливає на формування позитивного ставлення школярів до навчання.

Потрібно пам’ятати, що гра – це вид діяльності, дуже властивий дитині. Колективне виконання завдань дидактичних ігор примушує дитину враховувати думку товаришів, співпереживати їх успіхам і невдачам, бути уважніше до їх здібностей та недоліків. У грі виховується відчуття колективізму.

Слід пам’ятати, що гра, як і будь-який дидактичний метод, має свої позитивні й негативні риси. Вона не дозволяє виявити конкретний рівень розвитку знань, умінь і навичок кожного учня, але має такий позитивний емоційний фон, викликає любов, інтерес до предмета, що необхідність її використання в навчальному процесі необхідна.

Дидактичні ігри ділять ся на декілька видів:


 1. ігри-вправи, які використовують на уроці фрагментарно або на різних його етапах. До таких ігор можна віднести «Хрестики-нулики», «Третій-зайвий», «Хімічне доміно», «Ланцюжок», кросворд, ребуси, шаради.

 2. Сюжетно-рольові ігри, імітаційні ігри, ділові ігри, методи інсценування. Вони вимагають тривалішої, серйозної підготовки, щоб не перетворитися на нудне інсценування або фарс. Ці ігри дозволяють моделювати різні життєві ситуації та відносини, сприяють розвитку самостійності та творчості учнів.

 3. Ігри інтелектуалів.

Так в 7-8 класах вчителька застосовує такі методи, як: інтерактивні вправи ( «Вставити слово», «Хрестики-нулики»), задачі-малюнки.

Так під час вивчення теми «Основні кла­си неорганічних сполук» Ольга Євгеніївна використовувала вправу «Хрестики-нулики»: визначити виграшні варіанти, вказати оксиди, які мають амфотерні властивості.
ZnO

MgO

BeO

K2O

Al2O3

CaO

SO2

Li2O

Cr2O3

Такі завдання легко вигадують і самі учні.


При вивченні у 7-му класі розділу «Початкові хімічні поняття» нею вдало використовується вправа «Вставити слово», у якій учні закінчують речення:

1) Молекули перебувають у постій­ному безперервному ______________.

2) Між ними існує взаємне_______ та відштовхування.

3) Швидкість руху молекул залежить від ______ стану речовини.

4) Молекули, у свою чергу, склада­ються з__________, що, подібно до молекул, перебувають у безпе­рервному _______та характеризу­ються певними розмірами, масою та властивостями.

5) Властивості атомів одного й того самого елемента ________й від­різняються від властивостей ато­мів інших хімічних елементів.

6) Молекули простих речовин скла­даються з ________ атомів, а мо­лекули складних речовин склада­ються з ____ атомів.

7) Під час фізичних явищ молекули залишаються ______, тобто збе­рігаються, а під час хімічних _________, з ними відбуваються якісні та кількісні зміни.

Для закріплення вивченого матеріалу по темі «Валентність» вчителька застосовує вправу «Ланцюжок». Учні ланцюжком виходять до дошки. розв'язуючи різноманітні завдання Наприклад, вивчаючи валентність учні визначають валентність у сполуках, написаних на дошці вчителем:

3, Мg3N2, N2O5, РСl5, Р2O5, СаО, СO2, SO2, Na2O, СгСІ3, ZnCl2


Вивчення хімії неможливо собі уявити без розв’язання задач різних типів. Задачі є зручним способом поточної перевірки знань. І важливим способом їхнього закріплення. За здатність учнів розв’язувати хімічні задачі різного рівня складності визначається їхня хімічна компетентність, саме вони є основним критерієм високого й творчого рівня засвоєння предмету. Виходячи із цього, перед кожним учителем стоїть важливе, але в той же час складне завдання: навчити учнів легко й вільно розв’язувати хімічні задачі.

Для розв’язання цієї проблеми доцільне застосування задач-малюнків, задач-схем, задач-ребусів. Розв’язання таких задач дає можливість наблизити вивчення хімії до практичної пізнавальної діяльності учнів з допомогою таких завдань вони вчаться логічно мислити, аналізувати побачене на малюнку або схемі, самостійно формулювати умову задачі, знаходити шляхи її розв’язання, а також робити висновки й проводити рефлексію своєї діяльності.

У 7-х класах під час вивчення тем «Відносна молекулярна маса» і «Масова частка елемента у складній речовині» вчителька використовує розрахункові задачі-малюнки і експериментальні задачі-малюнки
Розрахункові задачі-малюнки в 7-8 класах

Задачі I рівня (від 4 до 6 балів)


Задачі II рівня (від 7 до 8 балів)Задачі III рівня (від 9 до 10 балів)

Задачі VI рівня (від 11 до 12 балів)


Експериментальні задачі-малюнки в 7-8 класі

Рівень І (до 6 балів)

Назвіть усі частини приладу, зображеного на малюнку.

Рівень II (до 8 балів)

Назвіть усі частини приладу, зображеного на малюнку, й укажіть сфери застосування частин 5 і 7.Рівень III (до 10 балів)

Назвіть усі частини приладу, зображеного на малюнку, й укажіть особливості закріплення частин 7 і 4.Рівень IV (до 12 балів)

Назвіть усі частини приладу. Які змі­ни необхідно провести в цьому при­ладі, щоб:

а) провести нагрівання частини 7;

б) провести фільтрування з допомо­гою частини 5?


Задача-малюнок 2Рівень І (до 6 балів)

Що зображено на малюнку? Укажіть усі його частини?Рівень II (до 8 болів)

Що зображено на малюнку? Укажіть усі його частини. У чому особливості горіння 1 і 2. Чому?Рівень НІ (до 10 балів)

Що зображено на малюнку? Укажіть усі його частини. У чому особливості частин І, II і III?Рівень IV (до 12 балів)

Що зображено на малюнку? Укажіть усі його частини. Що відбувається в кожній із зображених частин І, II і III? Укажіть температуру в кожній частині. Виділіть у червоний квадрат зону нагрівання предметів.


Задача-малюнок З

Рівень І (до 6 балів)

Що зображено на малюнках 1, 2 і З? Укажіть усі їхні частини.Рівень II (до 8 балів)

Що зображено на малюнках 1, 2 і З? Укажіть усі їхні частини. Які прила­ди необхідно використати для зби­рання Оксигену? Чому?Рівень III (до 10 балів)

Що зображено на малюнках 1,2 і З? Укажіть усі їхні частини. Які прила­ди необхідно використати для зби­рання Гідрогену, повітря й амоніа­ку? Чому?Рівень IV (до 12 балів)

Що зображено на малюнках 1, 2 і З? Укажіть усі їхні частини. Які прила­ди й чому необхідно використати для збирання речовин:

а) СO2, N2, HCL

б) O3, CH4, SO2


Задача-малюнок 3


Ці задачі особливо доцільно використати на уроках повторення, закріплення й систематизації знань, а також на оглядах знань, уроках-КВК, інтелект-шоу, факультативних і гурткових заняттях і, звичайно, під час різних позакласних заходів.

У той же час ті задачі є досить важкими для непідготовленої аудиторії учнів, тому їх необхідно вводити поступово й диференціювати за рівнями складності, залежно від профілю класу, його навченості, а також індивідуальних здібностей і особливостей учнів.

Процес розв’язання цих завдань є захоплюючим і, як правило, приносить учням задоволення, подібно тому, яке одержують любителі розгадування кросвордів.

При підготовці до уроку вчитель враховує, що інтерактивні методи інколи можна включати як тільки окремі елементи уроку.


Використовуються інтерактивні вправи Ольгою Євгенівною і в 8-х класах. Під час вивчення розділу «Основні класи неорганічних сполук» ефективним було використання вправи «Знайди сполуку». Учні працюють в групах. На окремих аркушах записано 10 хімічних рівнянь. Необхідно розставити коефіцієнти в поданих схемах хімічних реакцій (у роботі бере участь кожен член групи), знаходять суму всіх коефіцієнтів, яка дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній системі

Д.І. Менделеєва, та визначають цей елемент.

Інша вправа – це «Цікаві квадрати». Учитель повідомляє, що перед учнями квадрати і пропонує заповнити їх порожні ячейки формулами речовин, які в результаті взаємодії дадуть сіль. Учні повинні написати рівняння відповідних реакцій.


C
CaCO3
O2

?
?

?
N
NaNO3
aOH

?

?

?C
MgSO44
O2

?

?

?

При вивченні теми «Генетичний зв'язок між основними класами неорганічних сполук» для закріплення матеріалу Ольга Євгенівна застосовує вправу «Хімічна естафета».

На дошці вчитель пише два ланцюги перетворень, об'єднує учнів у дві команди, які змагаються між собою за звання найкращого. Учні, як і в по­передній вправі, змінюючи один од­ного, виходять до дошки розв'язувати ланцюг перетворень. їм необхід­но здійснити перетворення, вказа­ти умови перебігу процесів і назва­ти речовини:

1. S -> SO2 -> SO3 -> К2SO4 -> ВаSO4

2. Al -> Аl203 -> АlСl3 ->Аl(ОН)з ->АІ2(SO4)3
Ефективним є використання інтерактивних вправі на уроках хімії в 9-11-х класах. При закріпленні матеріалу і на уроках узагальнення знань. Під час вивчення теми «Глюкоза» з матеріалом уроку вдало поєднуються такі вправи, як «Незакінчене речення».

Учням пропонується закін­чити речення.

1. Глюкоза являє собою...

2. Глюкоза поширюється в приро­ді...

3. Глюкоза має хімічні властивості, характерні для...

4. У молекулі глюкози міститься с, альдегідна група, тому для глю­кози характерна...

5 Глюкоза реагує з купрум (ІІ) гідро­ксидом, утворюючи комплексну сполуку, забарвлену в...

6 Глюкоза належить до....

7. Широко застосовують глюкозу в...

Під час перевірки домашнього завдання з теми «Крохмаль» Ольга Євгеніївна використовує праву «Коректор».

У вправі навмисно зроблено помилки, які учні мають знайти й виправити.

1. Крохмаль — це суміш трьох речо­вин.

2. Крохмаль — це білий аморфний порошок, добре розчинний у хо­лодній воді.

3. Якщо до охолодженого крох­мального клейстеру додати роз­чин іоду, то з'являється жовте за­барвлення.

4. (С6НІ0О5)n — структурна форму­ла крохмалю.

5. Крохмаль — це природний полі­мер, що складається з багатора­зово повторюваних структурних ланок С6Н12O6.


Або вправу «Розірвана шпаргалка»

Ця вправа проста, але дуже корисна. Розірвана шпаргалка хіміків пропонує встановити відповідність.
C12H22O11
Сульфатна кислота

(C6H10O5)
Глюкоза

C6H12O6
Крохмаль, целюлоза

H2SO4
сахароза

При узагальненні знань з органічної хімії , як фрагмент уроків нею використовуються вправа «Вірю-не вірю» або «Так — ні». Учням пропонується дати відповіді на питання:

1) Чи вірите ви, що кисень і во­день - прості речовини? (Так, тому що кисень і водень складається з атомів одного хімічного елемента)

2) Чи вірите ви, що молекули — це дрібні, хімічно неподільні частин­ки. (Ні, тому що молекули склада­ються з атомів)

3) Чи вірите ви, що окиснення аль­дегідів амоніаковим розчином оксиду Аргентуму називається реакцією «срібного дзеркала» (Так)

4) Чи вірите ви, що рідина з різким запахом зеленого листя, яку отри­мують з ацетилену реакцією Кучерова,— це оцтовий альдегід? (Так)

5) Чи вірите ви, що трьохатомний спирт — це етиленгліколь? (Ні, трьохатомний спирт це гліце­рин, молекула якого містить три гідроксильні групи — ОН)

А також вправа «Третій зайвий»

а) СН4, С2Н4, С2Н6.

б) СН3ОН, С2Н5ОН, С2Н6.

в) С3Н6, С5НІ0, С5Н12

На узагальнюючих уроках хімії Ольга Євгеніївна використовує вправу «Кросворд», яка з інтересом сприймається учнями. Їм пропонується розв’язання кросвордів на різну хімічну тематику. Учні із задоволенням розгадують їх і складають самі. Особливо, якщо результатом роботи с кросвордом у виділеному рядку утворюється назва найпоширенішого елемента на Землі, або назва групи хімічних елементів, або прізвище відомого вченого-хіміка.
 1. Проста речовина, утворена еле­ментом Гідрогеном.

 2. Речовина, що прискорює хімічну реакцію, але сама при цьому не витрачається.

 3. Речовини, до складу яких входять два елементи, один з яких Оксиген.

 4. Реакції взаємодії речовин з кис­нем.

 5. Реакції окиснення з виділенням теплоти і світла.

 6. Промисловий спосіб одержання кисню з води.

 7. Продукт розпаду перманганату.
Запитання

1. Цей метал часто трапляється в домашньому господарстві. Він

надає предметам гарного вигляду і зберігає їх від корозії. Наносять його на предмети з допомогою

електрики. (Хром)

2. У своїй побічній підгрупі тільки його найвища валентність дорівнює номеру групи, у всіх інших вона більша за номер групи. (Аргентум)

3. Цей метал не піддається корозії у морській воді, розташований у IV періоді, належить до d-еле-

ментів. (Титан)

4. Цей метал відкрив П. Кюрі. (Радій)

5. Здатність цього металу легко віддавати електрони зробила його незамінним у виготовленні фо-

тоелементів. (Цезій)

6. Посуд з цього металу зараз широко використовується, але ще у XIX столітті він був дуже рідкісним. (Алюміній)

7. Назва цього металу одночасно є назвою однієї з частин світу. (Європій)

8. Цей метал названо на честь видатного хіміка. (Менделєвій)

9. Цей метал широко застосовують в електричних лампах. (Вольфрам)

Запитання
1. Хімічний елемент, властивості якого були передбачені Д. І. Мен- делєєвим. (Германій)

2. Хімічно неподільна частинка речовини. (Атом)

3. Один з агрегатних станів речовини, широко розповсюдженої в природі. (Лід)

4. Хімічний елемент із платинових металів. (Осмій)

5. Інертний газ. (Гелій)

6. Хімічний елемент, названий на честь однієї з європейських країн. (Германій)

7. Різновид ковалентного зв’язку. (Неполярний)

8. Проста речовина, утворена атомами хімічного елемента VІ групи головної підгрупи, необхідна

для дихання. (Кисень)
При вивченні теми «Неметали як прості речовини. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Значення озонового шару для життя організмів на Землі» вчителькою використовується ефективний метод колективного обмірковування «Мозкова атака».

Пошук спонукає учасників проявити ініціативу і творчість, які здобуваються шляхом вільного вираження своїх думок усіма учасниками й допомагає знайти декілька рішень за конкретною темою. Учні працюють в групах, кожна з яких знайомиться з основними поняттями проблем. Обговорюють питання протягом 3-х хвилин. Фіксують власні ідеї, захищають і презентують опрацьовані проблеми.

Використання вчителькою технології «Ажурна пилка» дає можливість створити на уроці ситуацію, яка допомагає учням працювати разом для запам’ятовування великої кількості інформації за короткий час.

Напередодні вивчення теми «Кислоти, їх склад, назви і класифікація кислот», вчитель роздає кожному учню картку особливого кольору з номерами (1-5).«Червоні» - визначте склад кислот. зробіть таблицю такого змісту назва, формула, кислотний залишок, ва­лентність. Дайте визначення понят­тя «кислоти».

«Сині» - визначте класифікацію кис­лот за складом, основністю. Скла­діть таблицю.

«Жовті» - роздивіться спосіб отри­мання кислот.

«Зелені»- у шкільній хімічній лабо­раторії під наглядом учителя визначте Фізичні властивості кислот.

«Фіолетові» - використовуючи до­даткову літературу, підготуйте допо­відь про кислоти з розділу «У світі цікавого».

Учні підгодовують інформацію. На уроці обмінюються інформацією у «домашніх» групах. Об’єднуються в «експертні групи». Оголошують питання, які розв’язували у «домашніх» групах . В кожній групі формуються висновки і рішення. І підбиваються підсумки уроку.


Ці моменти використовуються вчителькою так влучно, що учням здається, що вони граються, не помічаючи при цьому, що це досить серйозна гра.
У 9-11-х класах використовуються ігрові уроки: урок-подорож, урок КВК, урок-суд, хімічні змагання. Крім колективної думки, тут відводиться увага розвитку та виявленню індивідуальних здібностей учнів, як розумових, так і здібностей лідера.

«Уроки-КВК» проводяться вчителькою як узагальнюючі після вивчення теми або як доповнення до контрольної роботи, або усного заліку.

Колектив класу ділиться на команди, рівні за інтелектуальними можливостями, здібностями. Бажано, щоб кількість учнів у команді була парною, щоб була можливість розсадити їх парами. Кількість конкурсів має дорівнювати кількості пар або бути вдвічі більшою. Максимальна оцінка кожного конкурсу – 10 балів. Наприклад, клас поділяється на 3 команди по 10 учнів у кожній. Проводиться 5 конкурсів. Максимально команда може отримати 50 балів, тобто кожний учасник – 5 балів.

Учитель залишає за собою право відкоригувати деякі оцінки.

Таким чином, після проведення кожного уроку отримує оцінку й усі діти обговорюють її, висловлюють свої думки.

Напередодні уроку вчитель розробляє план проведення уроку, змагання, які включатимуть КВК; продумує шкалу оцінок (балів), наперед ознайомити з нею учнів і оголосити критерії оцінювання того або іншого конкурсу (за що буде виставлятися максимальний бал, за що знижуватиметься оцінка); підготовує дидактичний матеріал, кросворди, шаради, картки; у деяких випадках заздалегідь дає завдання учням виготовити картки хімічного лато; обмірковує часове обмеження уроку.

Разом з учнями вчитель формує команди, які включають однакову кількість «сильних» і «слабких» учнів.

Діти обирають капітана, придумують назву команди, повторюють тему.

Особливо цікавими для учнів 11-х класів є заходи змагального характеру: хімічні калейдоскопи, брейн-ринги, турніри. Вони сприяють поглибленню знань, розширення світогляду, реалізації творчих здібностей дітей і використовується в основному в позакласній роботі. Наприклад, в рамках тижня хімії.

До формування груп вчитель підходить досить ретельно, щоб в групі співпрацювали діти з різними розумовими здібностями, але були психологічно сумісними, щоб не виникало конфліктів під час вирішення спільних проблем. Ролі в групах між учнями розподіляються так, щоб діти в групі давали можливість висловлюватись слабким учням. Цим самим, це допоможе їм самоствердитись, повірити у свої сили.


Групові форми роботи виправдовують себе тоді, коли в них панує доброзичлива атмосфера. Організувати групову роботу в класі вчительці допомагає гарне знання колективу класу, знання особливостей характеру кожної дитини.

Для заохочення активності учнів значну роль відіграє оцінювання, але здійснювати його треба обережно. Адже нас цікавить не тільки зміст висловлювання, а й вміння його доводити. Тому на перших порах оцінюється швидше активність учня, вміння співпрацювати. Якщо оцінка виставляється в балах, то тут не потрібно боятись завищити її. Згодом все стане на свої місця.

На певних етапах можна практикувати взаємооцінку, самооцінювання. Всі форми оцінювання є виправданими. Довіра до дитини породжує впевненість у власних силах, а це стимулює процес мислення.

Для того, щоб навчити учнів вислуховувати думку інших, не принижуючі нічиєї гідності, Ольга Євгеніївна використовує схему заохочення (додаткові бали, похвала, подяка) для тих груп і учнів, які дотримуються принципів доброзичливості, співпраці.

Велику увагу вчителька приділяє довірі до особистості дитини, впроваджуючи самоконтроль і взаємоконтроль. Учні отримують можливість самостійно оцінити роботу ровесників, себе. Як правило, це відбувається досить об’єктивно.

Гарним стимулом у роботі учнів є оприлюднення результатів їх праці: складених кросвордів, рефератів, схем.

Таким чином, Ольга Євгеніївна постійно використовує на уроках моменти, які змушують учнів працювати, мислити.

Інтерактивні методи навчання вона вдало поєднує з традиційними методами, інноваційними технологіями. Роботу з класом вчителька організовує таким чином, щоб вона відповідала змісту та вимогам програми хімії. В той же час, використання інтерактивних методів збагачує зміст її роботи з учнями. Ольга Євгеніївна знаходиться у постійному пошуку: то цікавий матеріал підбирає, то форми роботи вдосконалює, то вивчає особливості нового класу.

Від майстерності вчителя залежить те, як він зуміє це поєднати. Урізноманітнення форм і методів роботи на уроці завжди пробуджує інтерес до навчання. І, якщо на початку уроку деяких учнів не цікавить зміст матеріалу, то часто форми роботи спонукають його до праці.

Результатом роботи з використанням інтерактивних методів навчання є те, що учні набувають навичок використання на практиці теоретичних знань, які він отримав під час вивчення курсу хімії, висловлювати своє ставлення, свої погляди до змісту інформації, яку він отримав. В той же час він стає підготовленим до подальшого розширення знань, вироблення вмінь і навичок, які стануть йому необхідними у майбутньому житті та діяльності.

Учителька хімії співпрацює тісно з усіма вчителями. Вона прислуховується до думок інших колег з приводу роботи з тим чи іншим учнівським колективом.

Вчителька завжди цікавиться роботою органів учнівського шкільного самоврядування. Ольга Євгеніївна вважає, що в роботі учнів є теж деякі моменти, які допомагають вчителю краще розуміти підходи учнів до розв’язання багатьох проблем і шкільного життя, і за межами школи.ВИСНОВКИ
Результати аналізу досвіду роботи Нагорської О.Є. з використання інтерактивних методів роботи на уроках хімії показали, що цей досвід заслуговує на увагу. Позитивною рисою досвіду є підвищення ефективності і якості засвоєння учнями знань з хімії.

Впровадження інтерактивних методів сприяло тому, що на уроках хімії Ольги Євгеніївни, пробудилася активність навіть у тих учнів, які байдужі до сприйняття навчальних дисциплін. Інколи форми і методи роботи є більшим стимулом, ніж зміст її. Це теж позитивний момент.

Вчительці для організації роботи учнів вдалося:


 • виділити час та забезпечити можливості використання інтерактивних методів в навчанні;

 • дозволити учням вільно розмірковувати, приймати різноманітні ідеї та думки;

 • сприяти активному залученню учнів до процесу навчання;

 • забезпечити для без ризикове середовище, вільне від насмішок;

 • висловити віру у здатність кожного учня мислити самостійно і шанувати співпрацю учнів у групах.

В свою чергу отримали можливість:

 • розвивати впевненість у собі розуміння цінностей власних думок;

 • братик активну участь у навчальному процесі;

 • ставитись з повагою до різноманітних думок;

 • бути готовим висловлювати і відкидати судження.

Про зростання інтересу учнів до вивчення хімії свідчить той факт, що учні щорічно приймають участь у районних олімпіадах. Серед учнів, яких доводиться навчати щорічно Ользі Євгеніївні, близько 65% мають достатній і високий рівень засвоєння знань з хімії. Між учнями і вчителем існує взаємоповага, взаєморозуміння, що дає можливість досягти позитивних результатів.

Використання методики, підібраний матеріал досить лаконічно поєднується з традиційними та інноваційними методиками. Набуті навички дають можливість більш усвідомлено підходити до вивчення всіх інших шкільних дисциплін.РЕКОМЕНДАЦІЇ
Досвід роботи вчителя хімії Нгорської О.Є. має позитивні результати, так як підвищує ефективність вивчення предмета. Крім цього, використані вчителькою методичні прийоми на уроках, привчають учнів до самостійної роботи, до осмислення отриманої інформації. Це стане для них досить корисним у здобутті освіти в майбутньому.

Результати вивчення досвіду Ольги Євгеніївни дають можливість зробити висновки, що більшість методів інтерактивного навчання можуть бути використані при вивченні більшості шкільних предметів. Звичайно, адаптація кожної з них до специфіки предмета вимагає творчості від вчителя-предметника.

Інтерактивні методи навчання на уроках хімії сприяють дотриманню доступності у розвивальному навчанні, яке широко впроваджується вчителями початкових класів нашої школи.

Вивчення даного досвіду засвідчує те, що інтерактивні методи навчання дали б ще кращі результати у класах з поглибленим вивченням предмету, де хімії відводиться більше часу. Також підвищенню результатів сприяє наповнюваність класів до 25-28 учнів.

Відділ освіти

Обухівської районної державної адміністрації

Українська загальноосвітня школа I-III ст. №1

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ В 7-11 КЛАСАХ

Вчитель вищої категорії

Нагорська Ольга Євгеніївна

2012р


Урок: 7 клас


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

«Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії в 7- 11 класах.» icon1 Я, Потураєва Ірина Василівна, працюю над проблемою
Я, Потураєва Ірина Василівна, працюю над проблемою: «Формування здорового способу життя на уроках хімії, біології та основ екології....
«Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії в 7- 11 класах.» icon2013р. Моє педагогічне кредо
Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови І літератури – один із напрямів активізації пізнавальної діяльності...
«Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії в 7- 11 класах.» iconМайстер-клас «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови І літератури та впровадження методу проектів – один із напрямів активізації пізнавальної діяльності учнів»

«Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії в 7- 11 класах.» iconУправління освіти, молоді та спорту баришівської районної державної адміністрації методичний кабінет баришівської районної ради упровадження інтерактивних методів роботи на уроках світової літератури
Упровадження інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку світової літератури стор
«Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії в 7- 11 класах.» icon215 років від дня народження Віктора Гюго Статті зі збірників та періодичних видань
Використання елементів інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури. Засотсування інтерактивних методів під час вивчення...
«Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії в 7- 11 класах.» iconВикористання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
«Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії в 7- 11 класах.» iconВикористання
Нтерактивних методів навчання при вивченні творчості василя симоненка в І класах
«Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії в 7- 11 класах.» iconУрок музики має бути творчим та водночас відображати специфіку предмета
Використання комп'ютерних технологій та інтерактивних форм І методів роботи на уроках музичного мистецтва
«Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії в 7- 11 класах.» iconСтруктура портфоліо Професійний портрет учителя
«Використання сучасних технологій та інтерактивних методів роботи на уроках музичного мистецтва, як засобу підвищення рівня естетичного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка