Внутрішнього забезпеченняСторінка1/47
Дата конвертації01.05.2017
Розмір9,1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Хмельницький національний університетСИСТЕМА
внутрішнього забезпечення

якості освітньої діяльності

у Хмельницькому національному університеті

Збірник нормативних документів

Хмельницький 2015

УДК 37.01(477)

ББК 74.5


С.40
Рекомендовано до друку Вченою радою

Хмельницького національного університету,

протокол № 12 від 25.06.2015 р.

Відповідальний за випуск: Скиба М.Є. д-р техн. наук, проф., чл. кор. НАПН України, ректор.

Редакційна колегія:

Скиба М.Є., д-р техн. наук, проф. (голова), Матюх С.А. канд. екон. наук, доц. (заст. голови), Костогриз С.Г., д-р техн. наук, проф., Полозова В.М., канд. екон. наук, доц., Підгайчук С.Я., канд. техн. наук, доц., Домбровська О.М., канд. техн. наук, доц., Савенко О.С., канд. техн. наук, доц., Станіславова Л.Л., канд. філол. наук, доц., Мазур М.П., д-р техн. наук, проф., Косянчук Т.Ф., канд. екон., доц., Кіницький Я.Т., д-р техн. наук, проф., Самолюк О.Г., зав. навчальної частини, Мартинюк І.С., зав. відділу кадрового та юридичного забезпечення, Першина Л.І., про­відний фахівець науково-дослідної частини.
С
C 40
истема
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяль­ності : зб. нормативних документів / упоряд. : В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 445 с.
Наведена нормативна документація з організації освітньої діяль­ності у Хмельницькому національному університеті.
УДК 37.01(477)

ББК 74.5
 Колектив авторів, 2015
ХНУ, оригінал макет, 2015

ЗМІСТ
Передмова………………………………………………………………….5
Прийняті умовні скорочення 6
Понятійний апарат. Терміни і визначення 7
Використані джерела інформації 15
Положення про організацію освітнього процесу у ХНУ 16
Положення про формування основних документів з організації

навчального процесу у ХНУ 35


Положення про робочу програму навчальної дисципліни 61
Положення про індивідуальний навчальний план студента ХНУ 76
Положення про навчання студентів

за освітніми програмами магістра у ХНУ 82


Положення про підготовку фахівців наукових ступенів

доктора філософії і доктора наук у ХНУ 88


Положення про навчання студентів

без відриву від виробництва у ХНУ 95


Положення про організацію самостійної роботи студентів ХНУ 104
Положення про практичну підготовку студентів у ХНУ 114
Положення про науково-дослідну роботу студентів у ХНУ 123
Положення про контроль і оцінювання

навчальних досягнень студентів у ХНУ 128


Положення про моніторинг навчальних досягнень студентів

ХНУ на різних організаційних рівнях 137


Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у ХНУ 156
Положення про відрахування, переривання навчання,

поновлення і переведення здобувачів вищої освіти у ХНУ 166


Положення про органи студентського самоврядування ХНУ 179
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ХНУ 186
Положення про систему післядипломної освіти 201
Положення про організацію навчально-методичної роботи у ХНУ 218
Положення про порядок надання навчальній

та навчально-методичній літературі грифу Вченої ради ХНУ 231


Положення про видання навчальної літератури у ХНУ 235
Положення про електронні освітні ресурси ХНУ 255

Положення про діяльність ХНУ

у сфері інтелектуальної власності 265
Положення про Вчену раду ХНУ 273
Положення про науково-технічну раду ХНУ 280
Положення про приймальну комісію ХНУ 285
Положення про факультет ХНУ 294
Положення про кафедру ХНУ 306
Положення про наукову бібліотеку університету ХНУ 314
Положення про інформаційно-комп’ютерний центр ХНУ 320
Положення про навчальну частину ХНУ 324
Положення про навчально-методичний відділ ХНУ 330
Положення про науково-дослідну частину ХНУ 334
Положення про відділ навчально-виховної роботи ХНУ 344
Положення про відділ канцелярії ХНУ 348
Положення про сайт ХНУ 352
Положення про порядок проведення виборів ректора ХНУ 357
Інструкція з діловодства у ХНУ 366
Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи

науково-педагогічних працівників ХНУ 403
ВСТУППриєднання України до Болонського процесу, інтеграція в європейський простір вищої освіти, прийняття нового Закону України “Про вищу освіту” покликані змінити національну вищу освіту.

Успішна реалізація намічених реформ залежить від багатьох чинників, у т. ч. імплементації згаданого закону на інституційному рівні: повноти та визначеності сталих діючих принципів, компонент освітньої системи, існування чітких правил і норм реалізації процесу­альної компоненти вищої освіти, закріплених у системі нормативних документів тощо. Особливого значення нормативно-правове поле на­буває в умовах децентралізації управління вищою освітою, переходу до державно-громадської системи управління нею, автономії ВНЗ, зо­крема самостійності, незалежності і відповідальності у прийнятті рі­шень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління тощо.

У третьому виданні “Збірника нормативних документів” з ор­ганізації освітньої діяльності в університеті акцент зроблено на нор­мативну підтримку функціонування системи забезпечення універси­тетом якості освітнього процесу та якості вищої освіти (системи внут­рішнього забезпечення якості), що передбачає здійснення низки проце­дур і заходів. Відтак, набір традиційних положень з окремих складових освітнього процесу (організація освітнього процесу, самостійної ро­боти студентів, різних видів контролю, науково-дослідної роботи сту­дентів тощо) доповнені новими, які забезпечують:  • моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм, пуб­лічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та ква­ліфікації;

  • оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВНЗ та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань;

  • академічну мобільність студентів і викладачів;

  • підтримку інформаційних систем для ефективного управ­ління освітнім процесом;

  • забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчаль­них закладів і здобувачів вищої освіти;

  • визначення принципів та процедур забезпечення якості ви­щої освіти та функціонування відповідних структурних підрозділів, що здійснюють координацію цієї діяльності в університеті.

ПРИЙНЯТІ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯВНЗвищий навчальний заклад

ВРУВерховна Рада України

ДП(ДР)дипломний проект (дипломна робота)

ЄКТСЄвропейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЄПВОЄвропейський простір вищої освіти

ЗУзакон України

ІНПСіндивідуальний навчальний план студента

ІРСіндивідуальна самостійна робота студента

Кконтрольна робота

ККРкомплексна контрольна робота

КМУКабінет Міністрів України

КП(КР)курсовий проект (курсова робота)

Кркредит ЄКТС

МКРмодульна контрольна робота

МОНМіністерство вищої освіти і науки

НДРСнауково-дослідна робота студента

НМВнавчально-методичний відділ

ОНПосвітньо-наукова програма

ОППосвітньо-професійна програма

РГРрозрахунково-графічна робота

СВОстандарт вищої освіти

СРСсамостійна робота студента

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Автономія вищого навчального закладу – самостійність, не­залежність і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, що передбачені ЗУ “Про вишу освіту”.
Академічна година – мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хв. Дві академічні години утворюють пару академічних годин (“пара”).
Академічна довідка – документ, що містить інформацію про навчальні досягнення та освітню і професійну кваліфікацію студента за шкалою успішності (національною та ЄКТС).
Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами;
Академічна різниця – перелік дисциплін навчального плану за попередні семестри, які студент чи особа, що прагне здобути освіту, досі не вивчала.
Академічна розбіжність з дисципліни – різниця за обсягом, формою підсумкового контролю або за змістом дисципліни, з якої особа атестована раніше, і відповідною їй дисципліни чинного навчального плану університету.
Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педа­гогічної, наукової та(або) інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та ре­алізується з урахуванням обмежень, встановлених законом.
Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої про­грами та(або) освітньої діяльності ВНЗ за цією програмою на предмет: відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; до­сягнення заявлених у програмі результатів навчання.
Атестація – встановлення відповідності засвоєних здобува­чами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентнос­тей вимогам стандартів вищої освіти.

Безперервна освіта – освіта упродовж всього життя, яка забез­печується єдністю і цілісністю системи освіти, сукупністю наступних узгоджених диференційованих освітніх програм різних ступенів і рів­нів, що гарантують громадянам реалізацію права на освіту і надають можливість одержувати загальноосвітню і професійну підготовку, під­вищувати кваліфікацію, а також створювати умови для самоосвіти.
Вид діяльності (людини) – характеристика діяльності залежно від способів і форм її здійснення. Вид діяльності визначається станом взаємодії фахівця з узагальненим об’єктом діяльності протягом усього циклу існування об’єкту.
Визнання кредитів – процес, через який навчальний заклад засвідчує, що результати навчання, досягнуті й оцінені в іншому на­вчальному закладі, задовольняють (деякі або усі) вимоги окремої про­грами, її компонента або кваліфікації.
Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і прак­тичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і грома­дянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентнос­тей, здобутих у вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти.
Вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, що діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рів­нях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього про­цесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з ураху­ванням їх покликань, інтересів і здібностей.
Галузь знань – основна предметна область освіти та науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.
Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного оцінювання і контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які відносяться до проекту­вальної (проектно-конструкторської) та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій. Дипломний проект, як правило, виконується за інженерними спеціальностями підготовки і передбачає синтез об’єкта проектування (системи в широкому значенні, пристрою, виробу, технологічного процесу, комп’ютерної програми тощо).
Дипломна робота – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного оцінювання і контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які віднесені до організаційної, управлінської та виконавської (технологічної, операторської) виробни­чих функцій. Дипломна робота передбачає проведення аналізу та тео­ретичної розробки (моделювання та дослідження процесів та об’єктів) актуальних питань, проблем у відповідній галузі знань.
Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
Дистанційні технології навчання – технології, що ґрунту­ються на принципах відкритого навчання з широким використанням комп'ютерних навчальних програм різного призначення та створюють за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє сере­довище для передачі навчального матеріалу та спілкування.
Додаток до диплома про вищу освіту – додаток до офіцій­ного документа про здобутий рівень освіти (кваліфікацію), в якому по­дається опис рівня, змісту, статусу освіти та якості навчання власника диплома. Додаток до диплома європейського зразка містить структу­ровану інформацію про завершене навчання, зокрема, назви дисцип­лін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відо­мості про національну систему вищої освіти України.
Електронна пошта (e-mail) – основний інформаційний ре­сурс, яким користуються всі, хто має доступ до дистанційного навчання.
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використо­вується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, ви­знання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, не­обхідного для досягнення певних результатів навчання та облікову­ється у кредитах ЄКТС.
Засоби оцінювання – повний набір письмових, усних та прак­тичних тестів, проектів та робіт, які використовуються для прийняття рішення щодо засвоєння студентом змісту дисципліни. Засоби оціню­вання можуть використовуватися студентом для самоконтролю, а також навчальним закладом для формального визначення, чи оволодів студент необхідними для присвоєння кредитів результатами навчання.
Здатність – властивість індивіда здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином, включаючи психіч­ний та фізичний стан індивіда, в якому він спроможний виконувати певний вид продуктивної діяльності.
Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у ВНЗ на пев­ному рівні вищої освіти для здобуття відповідного ступеня і кваліфікації:

студент – особа, яка зарахована до ВНЗ з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра;

аспірант – особа, яка зарахована до ВНЗ для здобуття сту­пеня доктора філософії;

докторант – особа, яка зарахована або прикріплена до ВНЗ для здобуття ступеня доктора наук;

слухач – особа, яка навчається на підготовчому відділенні ВНЗ, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у т. ч. за програмами післядипломної освіти;

асистент-стажист – особа, яка має вищу освіту ступеня магістра, навчається в асистентурі-стажуванні ВНЗ за мистецькими спеціальностями з метою вдосконалення творчої майстерності.


Зміст освіти – обумовлена цілями та потребами суспільства система компетенцій (знань, умінь), професійних, світоглядних і гро­мадянських якостей особи, що має формуватися у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, техно­логії, культури та мистецтва.
Зміст навчання – структура, зміст і обсяг навчальної інфор­мації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої ос­віти і певної кваліфікації.
Знання – результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і логічно упорядковане відображення її у сві­домості людини.
Індивідуальний навчальний план студента – документ, який складається на основі робочого навчального плану і щорічно форму­ється для кожного студента. Він містить усі нормативні та частину варіативних навчальних дисциплін, вибраних студентом, з обов’яз­ковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки фахівців певної спеціальності.
Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на вико­ристання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розро­бок і зумовлює випуск на ринок конкурентоспроможних товарів і послуг.
Інтернет-технологія – вид дистанційної технології навчання, що базується на використанні мережі Інтернет для забезпечення сту­дентів навчально-методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії студента з викладачем.

Інформаційний пакет (каталог курсу) – довідник для потен­ційних партнерів, студентів і викладачів, який містить загальну інфор­мацію про навчальний заклад, перелік спеціальностей, спеціалізацій, освітні програми, методи та технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, систему оцінювання якості освіти, анотації обов’язкових та варіативних дисциплін тощо.
Іспит (екзамен) (лат. examen – зважування, випробування) – одна із форм перевірки знань, умінь і навичок. За своєю формою іс­пити бувають семестрові, які завершують певний етап навчальної ро­боти, і атестаційні, які дають право перейти на вищий ступінь на­вчання або зайняти певну посаду на державній службі.
Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів ви­щої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту;
Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і прак­тичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і гро­мадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здат­ність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти;
Контактна година – години (зазвичай 45 хв), витрачені сту­дентом на навчальну діяльність під керівництвом викладача (тьютора).
Контроль знань – невід’ємна складова навчального процесу, метою якої є виявлення, вимірювання і оцінювання навчальних досяг­нень студентів. Контрольні заходи – комплекс методів, засобів, форм конт­ролю, спрямованих на встановлення рівня навчальних досягнень студента.
Креативність мислення – здатність висловлювати незвичайні ідеї, нетрадиційно мислити, швидко розв’язувати проблемні ситуації.
Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 год.
Критерії оцінювання – показники, за якими оцінюють рівень досягнення студентом результатів навчання.
Ліцензія – документ, який надає фізичній чи юридичній особі право на діяльність у визначеній сфері (в освіті) на певний період часу.
Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.

Навички – дії, що виконуються внаслідок здійснення певної діяльності, які, завдяки численним повторенням, стають автоматичними і чиняться без усвідомленого контролю.
Навчальне заняття основна організаційна форма навчання у ВНЗ, яка проводиться у вигляді лекцій, лабораторних, практичних і семінарських занять.
Навчальний курс – завершений період навчання студента про­тягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчаль­ному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул.
Навчальний план – нормативний документ ВНЗ, що склада­ється на основі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю і визначає перелік та обсяг навчальних дис­циплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.
Навчальний процес – система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію освітньої програми на певному рівні вищої освіти відповідно до стандарту.
Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Три­валість семестру визначається навчальним планом і становить, як пра­вило, 30 кредитів ЄКТС.
Накопичення кредитів – процес акумулювання кредитів, при­своєних за досягнення результатів навчання освітніх компонентів або іншої навчальної діяльності.
Освітня діяльність – діяльність ВНЗ, що провадиться з ме­тою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб.
Особа з особливими освітніми потребами – особа з інвалід­ністю, яка потребує додаткової підтримки для здобуття вищої освіти.
Освітній процес – інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у ВНЗ через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засво­єння, примноження і використання знань, умінь та інших компетент­ностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно роз­виненої особистості.
Оцінка – вираз в умовних знаках (балах), а також в оцінювальних судженнях педагога рівня засвоєння студентами знань, набуття вмінь і навичок, встановлених програмою, рівня старанності і дотримання ви­мог дисципліни. В оцінці враховуються: правильність відповіді, її пов­нота, послідовність, точність формулювань, рівень усвідомлення за­своєних знань, їх зв’язок із практикою, професійною підготовкою, якість виконання виробничих та інших практичних (у т.ч. лаборатор­них) завдань, а також дотримання студентами правил і норм поведінки.
Підсумковий контроль – вид педагогічного контролю, який проводиться з метою узагальнення результатів оцінювання навчання на певному рівні вищої освіти або на окремих його завершальних етапах. Формами підсумкового контролю є семестровий контроль та атестація студента.
Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) та практичного досвіду.
Поточний контроль – вид педагогічного контролю, який проводиться з метою оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час усіх видів аудиторних занять протягом семестру, в тому числі для перевірки підготовленості студента до виконання конк­ретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час на­вчальних занять і система оцінювання рівня знань визначається відпо­відною кафедрою.
Присвоєння кредитів – акт надання особі, що навчається, кількості кредитів, що відповідає компоненту або кваліфікації. При­своєння кредиту визнає, що результати навчання було оцінено і ця особа відповідає вимогам освітнього компонента або кваліфікації.
Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.
Робоча програма навчальної дисципліни – нормативний до­кумент вищого навчального закладу, що визначає мету, зміст, обсяг та порядок вивчення дисципліни, рівень сформованості компетенцій, умінь і знань, навчально-методичне забезпечення тощо.
Семестровий контроль – різновид підсумкового контролю, який проводиться у формах семестрового іспиту, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчаль­ного матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, вста­новлені навчальним графіком.
Сертифікат – документ, який підтверджує відповідність ос­вітньої програми ВНЗ за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти стандарту вищої освіти і дає право на видачу диплома держав­ного зразка за цією спеціальністю.
Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається ВНЗ і передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну (освітньо-наукову) програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти.
Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка. Професійна підготовка – діяльність, спрямо­вана на розвиток знань, навичок і умінь, потрібних для ефективної ро­боти за певною професією чи групою професій.
Стандарт вищої освіти – сукупність вимог до змісту і ре­зультатів освітньої діяльності ВНЗ і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.
Стандарт освітньої діяльності – сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчаль­ного закладу. Розробляється і затверджується МОН України.
Структурно-логічна схема підготовки – наукове і методичне обґрунтування процесу реалізації освітньої програми. Структурно-логічна схема підготовки подається у вигляді міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки або спеціальністю і діє протягом усього терміну реалізації відповідної освітньої програми підготовки.
Технологія навчання – сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання соціального та(або) професійного досвіду в про­цесі навчання.
Трансфер – академічне визнання присвоєних кредитів про­цес, через який навчальний заклад визнає, що певні результати на­вчання, отримані та оцінені в іншому навчальному закладі, задоволь­няють певні вимоги однієї з програм, які він пропонує.
Уміння – здатність людини виконувати певні дії (під час здійснення тієї чи іншої діяльності) на основі відповідних знань.
Шкала оцінювання ЄКТС – інструмент Європейської кредитно-трансферної системи, за допомогою якого здійснюється перезараху­вання (перенесення) оцінок студентів – учасників академічних обмінів.
Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність від­повідно до стандартів вищої освіти.
Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у ВНЗ, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти і сприяє створенню нових знань.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Схожі:

Внутрішнього забезпечення iconПоложення про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів „ Галерея кімнатних рослин Загальні положення
Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів
Внутрішнього забезпечення iconТема літературне дослідження світосприйняття та внутрішнього «я» «маленької людини» гуманістичний аспект творчості художників слова
Тема літературне дослідження світосприйняття та внутрішнього «я» «маленької людини» гуманістичний аспект творчості художників слова...
Внутрішнього забезпечення iconЗабезпечення закон
Як об’єкт забезпечення законності та види вказаних послуг
Внутрішнього забезпечення iconСамоосвіти
Творчість – шлях до самовираження внутрішнього світогляду особистості згідно до її здібностей та інтересів ”
Внутрішнього забезпечення iconТема. «Душа розірвана, як рана…»
Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини в новелі М. Коцюбинського «Цвіт яблуні»
Внутрішнього забезпечення iconТестові завдання по творчості миколи хвильового
Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом І обов’язком наявна у творі
Внутрішнього забезпечення iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Внутрішнього забезпечення iconТема. М. Хвильовий. «Я (Романтика)» новела про добро І зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом І обов'язком. Мета
Тема. М. Хвильовий. «Я (Романтика)» новела про добро І зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом...
Внутрішнього забезпечення iconПошук любові або як позбавитися внутрішнього зла
Кошевко-артем’єва альбіна вікторівна вчитель зарубіжної літератури вчитель вищої категорії
Внутрішнього забезпечення iconУроку за темою «абсурд та трагічний стоїцизм у романі а. Камю
Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, екран, ноутбук, програмне забезпечення Windows, Microsoft Office Power...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка