Впп. Ввс медична психологіяСторінка1/6
Дата конвертації20.10.2017
Розмір0,77 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан філософського факультету

доц. Рижак Л.В.
___________________________

“______”_______________2017 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВПП. ВВС.1. МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 0301 соціально-політичні науки________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______6.030102 Психологія____________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення Філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2017МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. – Львів, 2017. – 39 с.


Розробники: Дідковська Лариса Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент

(вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_______

_____________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__1. Опис навчальної дисципліни


(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Медична психологія”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

0301 – соціально-політичні науки(шифр, назва)

За вибором студента

Модулів – 1

Напрям

6.030102 – психологія(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування)

психологія3-й
Курсова робота немає

Семестр

Загальна кількість годин – 105

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4,3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


24 год.
Практичні, семінарські

24 год.
ЛабораторніСамостійна робота

57 год.
ІНДЗ: –

Вид контролю – екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:для денної форми навчання – 1:1,07

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Спираючись на досвід надання медичної допомоги у більшості цивілізованих країн світу, можна зробити висновок, що кваліфікована допомога хворим може бути надана лише при комплексному підході, коли в рівній мірі включені медичний, психологічний та соціальний аспекти.

Метою викладання медичної психології є ознайомлення студентів з особливостями роботи з хворими в клініці внутрішніх захворювань, сформувати у студентів адекватні сучасному рівню медико-психологічних знань уявлення про психологічний супровід в умовах соматичної клініки. Виходячи з цього, завданнями курсу є, щоб студенти, пройшовши дану дисципліну:

 1. розуміли психологічні особливості людей, які страждають на різні захворювання, володіли сучасними методами психологічної діагностики внутрішньої картини хвороби, та інших психічних феноменів соматичних хворих;

 2. вміли диференціювати психологічні феномени і психопатологічні симптоми та синдроми, розпізнавати невротичні нашарування в картині соматичного захворювання, володіли методами ефективної корекції таких станів та профілактики їх появи в майбутньому;

 3. розуміння психології взаємовідношень пацієнта і медичного працівника, знання психопрофілактичних, психокорекційних і психотерапевтичних способів допомоги пацієнтам, а також теоретичних аспектів психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні категорії медичної психології;

 • стан відчуттів, сприйняття та уявлень при соматичних і психічних захворюваннях;

 • стан пам’яті та уваги при соматичних і психічних захворюваннях;

 • стан мислення та інтелекту при соматичній і психічній патології;

 • стан емоційно-вольової сфери при соматичній і психічній патології;

 • зміни свідомості та самосвідомості при соматичних хворобах і психічних розладах;

 • стан особистості та її зміни (акцентуація, психопатизація, деградація, деменція) при патологічних процесах;

 • психологію соматичного (терапевтичного, хірургічного) хворого;

 • медико-психологічні аспекти в акушерстві та гінекології;

 • медико-психологічні аспекти в педіатрії;

 • медико-психологічні аспекти допомоги хворим у клініці психіатрії, наркології та неврології;

 • медико-психологічні аспекти роботи з хворими на невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади;

 • медико-психологічні аспекти роботи з особами з дефектами органів чуття та фізичними вадами;

 • медико-психологічні аспекти роботи з особами із сексуальними розладами

 • основи психогігієни та деонтології в соматичній клініці

 • функції і види діяльності психолога в клініці;

 • психологію хворої людини;

 • особливості внутрішньої картини хвороби при різних соматичних захворюваннях;

вміти:

 • встановити психологічний контакт із хворим (пацієнтом);

 • провести психологічне дослідження і виявити психологічні і соціальні чинники, що провокують психічний розлад;

 • виявити відхилення у психічній діяльності хворого;

 • провести медико-психологічне консультування та психокорекцію виявлених відхилень;

 • діагностувати стан свідомості при соматичних і психічних захворюваннях;

 • надати медико-психологічну допомогу хворим із психічними відхиленнями при соматичних захворюваннях;

 • виявити внутрішню картину хвороби;

 • провести медико-психологічне супроводження діагностичного і лікувального процесів;

 • діагностувати психічні і поведінкові розлади у вагітних, роділлі, породіллі та гінекологічних хворих;

 • провести психологічне дослідження хворих дітей і виявити психічні та поведінкові розлади;

 • виявити причини аддикцій і надати медико-психологічну допомогу особам з аддиктивною поведінкою;

 • провести медико-психологічне супроводження умираючого;

 • створити здоровий психологічний клімат у лікувальному закладі та серед медичного персоналу

 • проводити психодіагностичне обстеження соматичних хворих

 • застосовувати методи корекції невротичних проявів та психотерапевтичні техніки при соматичному захворюванні

Формування компетенцій

Знання та розуміння / Knowledge and understanding: знання основних категорій медичної психології; знання про стан відчуттів, сприйняття та уявлень, пам’яті та уваги, мислення та інтелекту при соматичних та психічних захворюваннях; знання основних особливостей особистості загалом та особливостей її емоційно-вольової сфери, свідомості та самосвідомості зокрема при психічних та соматичних порушеннях; розуміння психології соматичного хворого; знання медико-психологічних аспектів роботи в акушерстві та гінекології, педіатрії, у клініці психіатрії, наркології та неврології; уявлення про специфіку медико-психологічної роботи із особами із невротичними, пов’язаними зі стресом та соматоформними розладами, із дефектами органів чуття та фізичними вадами, із сексуальними розладами; знання основ психогігієни та деонтології в соматичній клініці; знання та розуміння основних функцій та видів діяльності психолога в клініці; розуміння психології хворої людини; знання про особливості внутрішньої картини хвороби при різних соматичних захворюваннях.

Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding: уміння проводити психологічне дослідження та виявляти психологічні та соціальні чинники виникнення та розвитку психічних розладів; вміння аналізувати та виявляти відхилення у психічній діяльності хворих (пацієнтів); вміння проводити психологічне дослідження різних категорій хворих (дітей, вагітних жінок та породіль, осіб із узалежненнями, соматично хворих тощо); уміння виявляти особливості внутрішньої картини хвороби у пацієнтів із різними психічними та соматичними порушеннями; уміння проводити медико-психологічний супровід термінально хворих; вміння проводити медико-психологічне консультування та психокорекцію психічно та самотично хворих із різними відхиленнями у психічній діяльності.

Формування тверджень / Making judgements: вміння та навички комплексної оцінки клініко-психологічного та психічного стану здоров’я хворих (пацієнтів); вміння обирати адекватні методи для виявлення відхилень у психічній діяльності хворих (пацієнтів) із різними соматичними та психічними розладами; вміння прогнозувати зміни та динаміку розвитку і функціонування різних психічних процесів та сфер особистості хворих (пацієнтів) із різними соматичними захворюваннями; вміння обирати адекватні методи та техніки надання психологічного супроводу хворих (пацієнтів) із різними психічними та соматичними порушеннями при діагностичному та лікувальному процесі.

Навики навчання / Learning skills: вміння адекватно визначати завдання психодіагностичного процесу та процесу психологічного супроводу осіб із різними психічними та соматичними розладами відповідно до проблем та запитів хворих (пацієнтів); уміння втілювати на практиці розроблені програми психологічного супроводу осіб із різними психічними та соматичними розладами у лікувальному процесі; вміння оцінювати ефективність та результати психологічного супроводу осіб із різними психічними та соматичними розладами у лікувальному процесі.

Комунікативні уміння / Communication skills: уміння встановлювати психологічний контакт із хворими (пацієнтами); уміння конструювати психодіагностичний процес та процес психологічного супроводу відповідно до основних принципів професійної етики, умов роботи, індивідуальних особливостей та психічного статусу осіб із різними психічними та соматичними захворюваннями; вміння створювати здоровий психологічний клімат у лікувальному закладі та серед медичного персоналу.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Впп. Ввс медична психологія iconКонституційний процес в україні
В. Червоненко, ввс україна: "Народний імпічмент" Порошенку: чи можна це зробити? 15
Впп. Ввс медична психологія iconАнотація дисципліни
У ній виділяється низка напрямів: політико-психологічні аспекти макрополітичних явищ; психологічні особливості політичних систем;...
Впп. Ввс медична психологія iconПрограма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»
Методичний посібник побудовано за програмою «Психологія». 11 клас. Посібник крім теоретичного, вміщує великий обсяг практичного матеріалу,...
Впп. Ввс медична психологія icon33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл
Програма курсу «Психологія наукової творчості» є спробою вирішити проблему відсутності систематичної психологічної підготовки учнів,...
Впп. Ввс медична психологія iconБбк 88. 37я73 В43 В43 Вікова та педагогічна психологія
В43 Вікова та педагогічна психологія: Навч посіб./ О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001....
Впп. Ввс медична психологія iconРозділ Психологія творчості. Психологія творчості в контексті психоаналізу
Звісно, це застереження не зупинить нас у нашому бажанні зазирнути за завісу, доторкнутись до невидимих струн поетичної душі. Але...
Впп. Ввс медична психологія iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...
Впп. Ввс медична психологія iconУкладач: Давидченко Т. С. „Редакторський фах” („Психологія управління”) робоча навчальна програма
Дисципліна „Редакторський фах” („Психологія управління персоналом”) викладається на курсі семестру обсягом 90 годин, з них лекцій...
Впп. Ввс медична психологія icon«психологія : визначення,її розділи, предмет, завдання та методи дослідження»
«Психологія: визначення, її розділи, предмет, задачі та методи дослідження» для студентів 4 курсу медичного факультету
Впп. Ввс медична психологія iconК.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів
Кафедра внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами вднзу “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка