Всеукраїнська учнівська олімпіадСторінка6/9
Дата конвертації10.10.2017
Розмір1,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


ПИТАННЯ

ВІДПОВІДІ

ОЦІНКА

БЛОК Б (21-40; 20 балів). Питання з декількома варіантами відповіді

(20 питань, 1 б. за кожну повну правильну відповідь)

21. Соціальна держава – це держава, в якій:

А) панує право як загальна міра свободи;

Б) розвинена система чинного законодавства;

В) громадянам забезпечується гідне життя;

Г) здійснюється контроль над діяльністю приватного власника та приватного капіталу;

Д) високий рівень правосвідомості та правової культури.

22. Які особливості правозастосовчого акту?

А) приймається компетентним органом держави;

Б) має нормативний персоніфікований характер;

В) дія вичерпується одноразовою реалізацією;

Г) поширюється на ті відносини, які виникають після його прийняття.
23. Що не складає зміст принципу верховенства закону?

А) всі посадові особи держави зобов’язані дотримуватись закону;

Б) забезпечення відповідності системи підзаконних та індивідуальних актів закону;

В) встановлення можливості скасування нормативного документа у випадку його невідповідності закону;

Г) єдине застосування законів;

Д) неможливість застосування до правопорушника інших, ніж передбачені законом, засобів впливу.

24. Які конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану?

А)право на повагу до його гідності;

Б)право на свободу та особисту недоторканність;

В)право на свободу світогляду і віросповідання;

Г)право на житло;

Д) право на освіту.

25. Визначте, які з наведених держав є монархіями:

А) Японія;

Б) Болгарія;

В) Туркменістан;

Г) Швеція;

Д) Німеччина;

Е) Іспанія.
26. Що Конституція України відносить до основних засад судочинства?

А) верховенство права;

Б) законність;

В) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

Г) обов’язковість рішень суду;

Д) диспозитивність у з’ясуванні всіх обставин у справі.

27. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

А) які мають вагітну дружину;

Б) на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

В) зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

Г) на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом ІІI групи, до досягнення нею
23 років.
28. До обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, КУпАП відносить?

А) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення чотирнадцятирічного віку;

Б) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

В) малозначність адміністративного правопорушення;

Г) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

Д) передача матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

29. Не мають права на обов’язкову частку у спадщині:

А) непрацездатні брати та сестри спадкодавця;

Б) малолітні діти спадкодавця;

В) непрацездатні вдова (вдівець);

Г) утриманці спадкодавця;

Д) непрацездатні батьки спадкодавця;

Е) повнолітні непрацездатні діти спадкодавця.
30. Які вимоги кредиторів у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи задовольняються у другу чергу?

А) вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами;

Б) вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю;

В) вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

Г) вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів).
31. Назвіть підстави для відмови у зміні імені?

А) здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;

Б) наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

В) офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

Г) наявність у заявника невиконаних цивільно-правових зобов’язань;

Д) наявність у заявника невиконаних аліментних зобов’язань.

32. Хто може бути свідком при посвідченні заповіту на бажання заповідача?

А) спадкоємці за заповітом;

Б) посадова, службова особа, яка не посвідчує заповіт;

В) члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;

Г) спадкоємці за законом, які не включені до заповіту;

Д особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.


33. Які злочини є особливо тяжкими?

А) за які передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Б) за які передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад п’ятдесят тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

В) за які передбачене позбавлення волі на строк понад вісім років;

Г) за які передбачене позбавлення волі на строк понад десять років.
34. Уявна оборона виключає кримінальнувідповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли:

А) обстановка, що склалася, не давала особі можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади; 

Б) обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання;

В) особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення;

Г) особа не усвідомлювала свого припущення, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання.
35. У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді:

А) громадських робіт із розрахунку одна година громадських робіт за один установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

Б) громадських робіт із розрахунку одна година громадських робіт за десять установлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
В) виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за двадцять установлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Г) виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за десять установлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

36. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:

А) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

Б) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто;

В) премії, нагороди;

Г) земельна ділянка, одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

Д) заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя.

37. Оберіть юридичні факти, що дають право на утримання після розірвання шлюбу?

А) якщо особа стала непрацездатною до розірвання шлюбу;

Б) якщо особа стала непрацездатною протягом шести місяців від дня розірвання шлюбу;

В) якщо особа стала непрацездатною протягом одного року від дня розірвання шлюбу;

Г) якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як три роки;

Д) якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як п’ять років.


38. У разі встановлення режиму окремого проживання:

А) майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, вважатиметься набутим у шлюбі;

Б) майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не вважатиметься набутим у шлюбі;

В) дитина, народжена дружиною після спливу дев’яти місяців, не вважатиметься такою, що походить від її чоловіка;

Г) дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не вважатиметься такою, що походить від її чоловіка.
39. Підставами припинення права користування земельною ділянкою є:

А) добровільна відмова власника від права на земельну ділянку;

Б) припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

В) використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини;

Г) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;

Д) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк.

40. Державний земельний кадастр – це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, ...

А)розташовані на карті України;

Б) їх цільове призначення;

В) обмеження у їх власності;

Г) їх розподіл між власниками і користувачами;

Д) порівняльна характеристика різних категорій земель.

Всього балів за БЛОК Б (від 0 до 20):
_____________

_______


(підпис)


_________________

(П.І.Б. члена журі)БЛОК В (41-50; 10 балів).Завдання на заповнення пропущеного у тексті

(10 пропущених позицій, 1 б. за кожну правильну відповідь)

41. У середньовічному містібув виданийзакон, що пропонує «Карати з найбільшоюсуворістювсякого,хто станепроливати кров навулицях».Одного разуна вулицівконвульсіяхвпавперехожий, покликали лікаря, який, якнаказуваламедичнанаукатогочасу, зробив кровопускання, і перехожомусталокраще. Лікаря за такі дії покарано не було, тому що у даному випадку, виходячи із букви закону, було застосовано ___________________________ спосіб тлумачення закону.
42. В Італії за це діяння особа підлягає моральному осуду та позбавляється виборчих прав, у Єгипті та Болгарії за таке діяння на особу накладається штраф 1 долар США, а у Пакистані така особа підлягає позбавленню волі. Мова йде про ________________________ .
43. Чорний діоритовий стовп із вирізьбленими на ньому 282 законами є першим зводом законів в історії людства. Мова йде про ________________________________ .
44. У разі прийняття всіх пропозицій Президента України при повторному розгляді закону, до якого Президентом України було застосовано право вето, закон вважається прийнятим у цілому, якщо за нього віддано ____________________ голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
45. Відповідальність за вбивство чи заподіяння тяжкого тілесного ушкодження в разі перевищення меж необхідної оборони або перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, настає лише за умови, що здійснений винним захист явно не відповідав ___________________________________ чи обстановці, яка склалася.
46. Військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки – це __________________________

47. _____________________________________ є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації та ін.
48. _______________________ цінний папір – це вид цінних паперів, в якому права на цінний папір та права за цінним папером, що існують у документарній формі, належатьособі, зазначеній у цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу.
49. Шлюб реєструється у день подання заяви у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є ____________________
50. Якщо неправомірному заволодінню іншою особою транспортним засобом, механізмом, іншим об’єктом сприяла недбалість її власника (володільця), шкода, завдана діяльністю щодо його використання, зберігання або утримання, відшкодовується _________________________, у частці, яка визначається за рішенням суду з урахуванням обставин, що мають істотне значення.
Всього балів за БЛОК В (від 0 до 10):

___________

_______

(підпис)

________________

(П.І.Б. члена журі)
БЛОК Г (51-60; 10 балів). Виправте допущені помилки у тексті

(10 помилок, 1 б. за кожну правильно виправлену помилку)

51. Стаття 1 Загальної декларації прав людини закріплює: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі миру».52. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, освітньої, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.53. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за культурними або іншими ознаками.54. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.55. Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який прийняла (видала) юридична особа, цей документ має бути скасований.56. Підпис іншої особи на тексті правочину, щодо якого не вимагається нотаріального посвідчення, може бути засвідчений відповідною посадовою особою за місцем роботи, навчання, відпочинку або лікування особи, яка його вчиняє.57. Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених сторонами договору.58. За наявності обставин, що пом’якшують покарання, строк або розмір покарання не може перевищувати половини максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального Кодексу України.59. Батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на підставі його спільної заяви з дружиною у повторному шлюбі або за рішенням суду.60. Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими розмірами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.Всього балів за БЛОК Г (від 0 до 10):

_____________

_________(підпис)


_________________

(П.І.Б. члена журі)


СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

ЗА БЛОКИ «А – Г» (від 0 до 50):

_____________

_________(підпис)


_________________

(П.І.Б. члена журі)

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська учнівська олімпіада з історії 012 р. III етап клас. Максимальна кількість балів – 90
Володарі цього античного міста приймали наступну присягу «Служити народу та радити йому найкраще І найбільш справедливе для держави...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconДовідка про підсумки районних олімпіад із базових дисциплін
Петрівської, Ганнівської зш І-ІІІ ступенів підготовлені відповідно до Положення, містять глибокий аналіз проведення шкільного етапу...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВідділ освіти Ратнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет міркуй. Твори. Перемагай. Завдання для предметних олімпіад класи
У посібнику розроблено комплекс олімпіад них завдань з української мови, математики, курсу «я І україна» (10 завдань)
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconНаказ №423 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році
Положення про умови І порядок проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, зареєстрованого в Головному управлінні...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconVіі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді

Всеукраїнська учнівська олімпіад iconУчнівська наукова конференція «Видатні жінки математики»
Мета. Формувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення математики, ознайомити учнів з біографіями відомих жінок-математиків, їх внеском...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconУчнівська конференція Стів Джобс геній чи бізнесмен
Мало знайдеться людей, які не чули ім’я Стів Джобс, чи не чули про корпорацію Apple, чи не бучили картинку з надкушеним яблуком,...
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Вимірності фазового простору на прикладі математичної моделі хімічного реактора 30
Всеукраїнська учнівська олімпіад iconВсеукраїнська громадська організація
«Інформаційно-психологічна безпека людини, суспільства, держави: стан, проблеми та шляхи їх розв'язання»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка