Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжностіСторінка43/43
Дата конвертації08.04.2017
Розмір7,63 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Fuştei N. Mitropolitul Dosoftei: viaţa şi activitatea, Chişinău 1999.

Garzaniti M. Die altslavische Version der Evangelien. Forschungsgeschichte und zeitgenössische Forschung, Köln; Weimar; Wien 2001.

Gębarowicz M. Iwan Fedorow i jego działalność w latach 1569-1583 na tle epoki // Roczniki Biblioteczne, Warszawa 1969, 1-2.

Gębarowicz M. Jan Andrzej Próchnicki (1553-1633) mecenas i bibliofil. Szkic z dziejów kultury w epoce kontrreformacji, Kraków 1980.

Gerus-Tarnawecka I. East Slavic Cyrillica in Canadian Repositories: Cyrillic Manuscripts and Early Printed Books, Winnipeg 1981.

Giesecke M. Die Buchdruck in der frühen Neuzeit: Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt am Main 1991.

Giessen W. Lament domu kniazhat ostrozskikh (Lamentatio des Hauses Ostrog) 1603: Text, Ubersetrung, Kommentar, Fascimile: Beiheft zu Die älteste ostslawische Kunstdichtung, 1575-1647. Herausgegeben von Hans Rothe, 1977.

Goldblatt H. Orthography and Orthodoxy. Konstantin Kostenečcki’s Treatise on the Letters, Firenze 1987.

Goldblatt H. On the Language Beliefs of Ivan Vyšens’kyi and the Counter-Reformation // HUS, 1991, vol. 15, No 1/2.

Gollob H. Studien zur deutschen Buchkunst der Frühdruckzeit, Leipzig 1954.

Gollob H. Die Basler Initialserien aus Frühdrucken, Baden-Baden; Strassburg 1959.

Golowatzkij (Holovac’kyj) Ja. Sweipolt Fiol und seine kyrillische Buchdruckerei in Krakau vom Jahre 1491: Eine bibliographisch-historische Untersuchung // Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften: Philosophisch-Historische Klasse, Bd. 83, H. 4, 1876. Окреме вид.: Wien 1876.

Grabowicz G. Toward a History of Ukrainian Literature, Cambridge Mass. 1981.

Grimsted P.K. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia, Book 1. Princeton 1988.

Gudziak B. A. Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest, Cambridge 1998.

Haiman Gy. Tótfalusi Kis Miklós a betümüvész és a tipográfus, Budapest 1972.

Hallam H. Introduction to the Literature of Europe in the 15th, 16th Centuries, 3, London 1838.

Hannick Ch. Liturgische Merkmale einer Bestimmung der kirchlichen Einflüsse in der Kieven Rus’ // The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow, Thessalonika 1992.

Harasiewicz M. Annales ecclesiae Ruthenae, Leopoli 1862.

Heck K.J. Życie i dzieła Bartłomieja i Szymona Zimorowiczów (Ozimków) na tle stosunków ówczesnego Lwowa, Kraków 1894; DDP 6.

Heintsch K. Ze studiów nad Szwaipoltem Fiolem. Cz. 1: Materiály do życiorysu i działalności Fiola, Wrocław 1957.

Heller W. Der Buchdruck in der Ostmitteleuropa in 16, 17 Jahrhunderten // Studien zu deutschukrainischen Beziehungen, 2, 5, München 1996.

Henderson E. Biblical Researches and Travels in Russia, London 1826.Histoires du livre: nouvelles orientations: actes du colloque du 6 et 7 septembre 1990, Göttingen. Sous la direction de Hans Erich Bödeker, Paris 1995.

Hnatiuk A. Polsko-ukraińskie pogranicze w literaturze renesansu i baroku // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, 2, Warszawa 1994.

Hodinka A. A Munkácsi görögkatholikus püskpökség története, Budapest 1911.

Hoffmann I.D. De typographiis earumque initiis et incrementis in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae, Gedani 1740.

Horák F. Pět stoleti českého knihtisku, Praha 1968.

Hoszowski S. Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku, Lwów 1928.

Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine Rus’, vol. 7, Edmonton 1999.

Issajewytsch J. Sammlungen alter Drucke in der Ukrainischen SSR // Marginalien, Heft 88, 1982.

Isaievych Ia. Greek Culture in the Ukraine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries // Modern Greek Studies Yearbook, vol. 6, Minneapolis 1990.

Issajewytsch J. Der Buchdruck und die Entwicklung der Literatursprachen in der Ukraine (16. — I. Hälfte des 17. Jh.) // Zeitschrift für Slawistik, vol. 36, 1991, Nr 1.

Isaievych Ia. Ukrainian Early-Printed Books: Collections and Collecting // Solanus. International Journal for Russian & East European Bibliographie, Library & Publishing Studies. New Series, vol. 5, London 1991.

Isaievych Ia. Books and Book Printing in Ukraine in the Sixteenth and the First Half of the Seventeenth Centuries // Solanus. International Journal for Russian & East European Bibliographie, Library & Publishing Studies. New Series, vol. 7, London 1993.

Isaievych Ia. The Book Trade in Eastern Europe in the Seventeenth and Early Eighteenth Centuries // Consumption and the World of Goods, Ed. by J. Brener and R. Porter, London; New York 1994.

Isayevych Ya., Senkus R. Printing // Encyclopedia of Ukraine, 4, Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 1993.

Jakobson R. Ivan Fedorov’s Primer; Jackson Willam A. Appendix // Harvard Library Bulletin, 9, 1955, I, Winter.

Janów J. Plagiat Grzegorza Prokopowicza Kujbiedy z Cyryla Trankwiljona Stawrowieckiego // Slavia, 9, 1932.

Janów J. O niezwykłej popularności dzieł C. Tr. Stawrowieckiego na Rusi w XVII w. i ich przeróbka na Zakarpaciu // Sprawozdania z czynności i posiedzień Polskiej Akademii Umiejętności, 52, 1951, Nr 10.

Jaroszewicz-Pieresławcew Z. Starowiercy w Polsce i ich księgi, Olsztyn 1995.

Jasińska S. Co się stało z drukarnią Wirzbięty? // Rocznik Biblioteki Narodowej, t. 4, 1958.

Jaworski F. Autor, drukarz, nakładca, Lwów 1928.

Jędrzejowska A. Książka polska we Lwowie w XVI w. (Biblioteka Lwowska, t. 27), Lwów 1928.

Jędrzejowska A. Inwentarz księgarni Baltazara Hybnera z roku 1592, Lwów 1929.

Jędrzejowska A. Testament drukarza Jana Szeligi // Studia Lwowskie (Biblioteka Lwowska, t.31-32), Lwów 1932.

Jerabek B. Books, Printing, and First Printed Houses in Ukraine // Ukrainian Review, vol.38, Spring 1990.

Józefowicz T. Kronika miasta Lwowa od roku 1634 do 1690 obejmująca dzieje dawnej Rusi Czerwonej, Lwów 1854.

Juchhoff R. Drucker- und Verlegerzeichen des XV. Jahrhunderts In der Niederlanden, England, Böhmen, Mähren und Polen, München 1927.

Kamykowski L. Kasper Twardowski: Studium z epoki baroku, Kraków 1939.

Karbowiak A. Studia statystyczne z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego // Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t.12, Kraków 1910.

Kasinec E. Jaroslav Isajevyč as Historian of the Ukrainian Book // Recenzija, 1974, FallWinter, vol. 5, Nr 1.

Kasinec E. Ivan Ohienko (Metropolite Ilarion) as Bookman and Book Collector: The Years in the Western Ukraine and Poland // HUS, 1979-1980, vol. 3/4.

Kasinec E. The Book in Pre-Mongol Rus’ // HUS, 1981, vol. 5.

Kasinec E. Slavic Books and Bookmen. Papers and Essays, New York 1984.

Kasinec E., Struminskyj B. The Millennium Collection of Ukrainian Books at the University of Toronto Library. A Catalogue, Toronto 1984.

Kawecka-Gryczowa A. Rola drukarstwa polskiego w dobie Odrodzenia // Odrodzenie w Polsce: Materiály Sesji Naukowej PAN, t. 4, Warszawa 1956.

Kawecka-Gryczowa A. Dzieje "drukarni latającej" // Rocznik Biblioteki Narodowej, t. 7, 1971.

Kawecka-Gryczowa A. "Tragedia ruska" // Pamiętnik Teatralny, 1973.

Kawecka-Gryczowa A. Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego: Dzieje i bibliografia, Wrocław; Warszawa; Kraków 1974.

Kawecka-Gryczowa A. Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu, Wrocław 1975.

Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525 - 1608) wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997.

Kingdon R.M. Publishing at the Officina Plantiniana // The Library Quarterly, vol. 46, 1976, 3.

Kjelberg L. Some Notes on the Origin of Graždanka // Nordisk Tidskrift för Bok och Bibliotelisväsän, Bd. 45, 1958.

Klepikov S.A. Historical Notes on Ukrainian Bookbinding // The Book Collector, 1966, Summer.

Kłoczowski J. Zakony męskie w Polsce w XVI-XVIII wieku // Kościół w Polsce, t.2. Wieki XVI-XVIII, Kraków 1970.

Kołaczkowski J. Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1888.

Kotula R. Bibliografia polskich druków lwowskich XVI-XVIII w., Lwów 1928.

Kozłowska-Budkowa Z. Fiol (Fyol, Feyl, Feyel, Fayl, Veyl) Szwajpolt // Polski Słownik Biograficzny, 4, Kraków 1948.

Kraushar J. Jan Szczęsny Herburt z Fulsztyna pierwszy wydawca dziejopisarzy średniowiecznych // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wydz. l -2, r. 9, z. 9, 1916.

Kravtsiv B., Turchyn A. Book Publishing // Encyclopedia of Ukraine, vol. 1, Toronto; Buffalo; London 1984.

Krzyżanowski J. Historia literatury polskiej, Warszawa 1964.

Kurdybacha Ł. Księgarnia Antoniego Hebanowskiego we Lwowie 1704-1715 // Pisma wybrane, t. 3, Warszawa 1976.

Kuziela Z. Der Deutsche Schweipold Fiol als Begründer der ukrainischen Buchdruckerkunst // Gutenberg-Jahrbuch, 1936.

Łabyncew J., Szczawińska Ł. W mieście zwanym Zabludowem, Białystok 1995.

Lelewel J. Bibliograficznych ksiąg dwoje, t. l, Wilno 1823. Репринт: Warszawa 1927.

Das Lemberger Evangeliář. Eine wiederentdeckte armenische Bilderhandschrift des 12. Jhdts. Hrsg. von G. Prinzing und A. Schmilz, Wiesbaden 1997.

Lewicka-Kamińska A. Inwentarz księgarni Andrzeja Cichończyka w Jarosławiu r. 1621 // Roczniki Biblioteczne, 5, 1961, 1-4.

Longo, Haissa Pessina. Юрій Дрогобич. Georgius de Russia rettore a Bologna nel XV secolo (Memorie e documenti delio studio Bolognese, 2), Bologna 1988.

Łoziński W. Spór drukarza z księgarzem w roku 1616 // Kwartalnik Historyczny, 1889, t. 3.

Łoziński W. Prawem i lewem, Lwów 1903.

Maciejowski W.A. Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, Warszawa, t. 2, 1853; t. 3, 1855.

Mańkowski T. Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku, Lwów 1936.

Marker G. Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700-1800, Princeton 1985.

Martel A. La Langue polonaise dans les pays Ruthènes: Ukraine et Russie Blanche, 1569-1667 / Traveaux et mémoires de l’université de Lilie, N. S., Droit et lettres, 20, Lilles 1938.

Martin H.-J. Histoire et pouvoirs de l’écrit, Paris 1988.

Martin H.-J. The History and Power of Writing, Chicago and London 1994.

Martin HJ. The French Book: Religion, Absolutism and Readership, 1585-1715, Baltimore 1996.

Masslow S. Ukrainische Druckkunst des 16. bis 18. Jahrhunderts: // GutenbergJahrbuch, 1926.

Mathiesen R. The Ostřih Bible, 1580/1980/81: a Quadricentennial Exhibition, Cambridge Mass.: Houghton Library, Harvard University 1980.

Mathiesen R. The Making of the Ostřih Bible. Offprinted from Harvard Library Bulletin, vol. 29, 1981, no 1, January.

Mazilu D.H. Proza oratorică în literatura română veche, Bucureşti 1986-1987.

Mazilu D.H. Literatura română baroca în context, Bucureşti 1996.

McLuhan M. The Gutenberg Galaxy: the Making of Typographie Man, Toronto 1962.

Mediin W.K., Patrinellis Ch.S. Renaissance Influences and Religious Reforms in Russia. Western and Post-Byzantine Impacts on Culture and Education (16th — 17th Centimes), Geneve 1971.

Mendykowa A. Kornowie, Wrocław 1980.

Meynell F., Morison S. Printer’s Flowers and Arabesques // Fleuron Anthology, Simon 1973.

Migoń K. Księgoznawstwo ukraińskie w dwudziestoleciu międzywojennym // Studia o książce, t. l, Wrocław 1970.

Miltenova A. Repertorium of Medieval Slavic Literatuře: Computer and Philological Standards // Palaeobulgarica (Старобългаристика), Sofia 1998, 2.

Monumenta Ucrainae Historica. Collegit Andreas Šeptyckyj, vol. 9-10, Romae 1971.

Morison S. Über die typographischen Ornamente von Granjon, Fournier und Weiss // Monatshefte für Bücherfreunde und Graphiksammler, Leipzig 1925.

Mullaney S. Book Production and Use // The Early Book Society Newsletter, vol. 5, 2, 2000.

Müller J., Roth E. Auseuropäische Druckereien im 16. Jahrhundert: Bibliographie der Drucke, Baden-Baden 1969.

Myk S. Drukarnia Akademii Zamojskiej, jej dzieje i wydawnictwa, Zamość 1994.

Naumow E. Ioann z Posady Rybotyckiej i jego mintye // Polska-Ukraina. Tysiąc lat sąsiedztwa, 2, Przemyśl 1994.

Nedeljkovič O. Языковые уровни и характерные черты диглассии в средневековых текстах православных славян // American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists. Linguistics, The Hague 1988.

Nemirowskij J. Gesamtkatalog der Frühdrucke im kyrillischen Schrift 1. Inkunabeln, BadenBaden 1996; 2. Die Druckereien des Makarije in der Walachei und von Giorgio Rusconi in Venedig, Baden-Baden 1997; 3. Die Prager Druckerei von Francisk Skorina, Baden-Baden 1998; 5. Die Druckerei von Francisk Skorina in Wilna, Baden-Baden 1999.

Nowicki A. Grzegorz z Sanoka. 1406-1477, Warszawa 1958.

Ojtozi E. A Máriapócsi Bazilták cirillbetüs könyvey, Debrecen 1982.

Ojtozi E. A Görögkatolikus Hittudományi Főiskola kőnyvtárának Szláv és Román cirillbetüs könyvey, Debrecen 1985.

Ojtozi E. Két ritka egyházi szláv zsoltárkönyva Debreceni református kollégium nagykönyvtárában // Könyv és Könyvtár, XXI, 1999.

Okenfuss M. The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-Modern Russia: Pagan Authors, Ukrainians and the Resiliency of Muscovy, Leiden; New York; Köln 1995.

Pachlovska O. Civiltà letteraria ucraina, Roma 1998.

Panzer G.W. Annales typographici, 2, Norimbergae 1803.

Paszkiewicz A. Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1533-1939), Warszawa 1996.

Pidłypczak-Majerowicz M. Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoly i książki w działalności zakonu, Warszawa; Wrocław 1986.

Pidłypczak-Majerowicz M. Cerkiewnosłowiańśke druki bazylianów w powojennych zbiorach bibliotek polskich // Najstarsze druki cerkiewnoslowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej, Kraków 1993.

Pidłypczak-Majerowicz M. Biblioteki klasztorne prowincji koronnej zakonu bazylijanów w XVIII wieku // Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, 16, 1995.

Pidłypczak-Majerowicz M. Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku // Acta Universitatis Vratislaviensis: Bibliotekoznawstwo, 20, 1996.Pilarczyk K. Talmud i jego drukarze w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 1998. Ptaśnik J. Cracovia impressorum XV et XVI saeculi, Lwów 1922.

Prosphonema. Miscellanea Historica & Philologica Jaroslavo Isaievyč sexagenario dedicata — Προσφώνημα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича (Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, 5), Львів 1996.

Pugh S.M. Testament to Rulhenian. A Linguistic Analysis of the Smotryc’kyj Variant, Cambridge Mass, 1996.

Rachlik F. Jiří Melantrych Roždalovický z Aventynu, Praha 1930.

Radojčić D.S. Die erste wallachische Druckerei // Gutenberg-Jahrbuch, 1960.

Radyszewśkyj R. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku, l, Kraków 1996.

Ringelblum E. Zu der geschickte fun jidischn druk in Pojlen in der zwejter helft fun 18 jh., Vilne 1936.

Ringelblum E. Johann Anton Kriger. Printer of Jewish Books in Nowy Dwor // Polin, vol. 12, 1999.

Rok B. Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985.

Rosenfeld H. Der Buchschmuck als typographisches Problem bei Gutenberg und der Druckern des 16. bis 18. Jhdts // Gutenberg-Jahrbuch, 1971.

Rothe H. Die älteste ostslawische Kunstdichtung, l, 2, Giessen 1976-1977.

Różycki E.Nieznane szczegóły z życia białoruskiego drukarza Spiridona Sobola // Rocznik Biblioteki Narodowej, 9, 1973.

Różycki E. Stan i zadania badań nad dziejami lwowskiej książki w XVI-XVII wieku // Dawna książka i kultura, Wrocław; Warszawa 1975.

Różycki E. Kazimierz Mielczewski - introligator i drukarz lwowski // Roczniki Biblioteczne, 32, 1988, 2.

Różycki E. Z dziejów handlu papierem we Lwowie w XVI i w pierwszej połowie XVII w. // Roczniki Biblioteczne, 21, 1977, 3-4.

Różycki E. Z dziejów książki we Lwowie w XVII wieku. Studia nad introligatorstwem i handlem książką, Katowice 1991.

Różycki E. Inwentarz książek kuśnierza Wojciecha Charajowicza ze Lwowa z początku XVII wieku // Roczniki Biblioteczne, 36, 1992, 1-2.

Różycki E. Kultura książki we Lwowie w epoce baroku: wybrane zagadnienia // Sztuka 17 w. w Polsce, Warszawa 1994.

Różycki E. Książka polska i księgozbiory we Lwowie w epoce renesansu i baroku, Wrocław 1994.

Różycki E. Inwentarz książek lwowianina Ludwika Waleriana Alembeka z 1704 r. // Roczniki Biblioteczne, 40, 1996.

Różycki E. Inwentarz księgozbioru mieszczańskiej rodziny ze Lwowa z 1648 r. Przyczynek do historii cen książek // Roczniki bibilioteczne, 41, 1997, 1-2.

Różycki E. Z dziejów kultury książki w Kamieńcu Podolskim // Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, t. 18, Warszawa 1997.

Saunders D. Russia and Ukraine under Alexander II: The Valuev Edict of 1863 // The International History Review, 1995, 17, 1.

Schmager E. Herburt Jan Szczęsny // Siownik biograficzny pracowników książki polskiej. Zeszyt próbny, Łódź 1958.

Schneider I. Język podkarpackiej przeróbki Pawła Kuzykiewicza z Cyryla Trankwiliona Stawrowieckiego // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, t.1, 1955.

Schottenloher K. Bücher bewegten die Welt: Eine Kulturgeschichte des Buches, 2. Autlage, Stuttgart 1968.

Senkus R. Publishers and Publishing // Encyclopedia of Ukraine, 4, Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 1993.

Ševčenko I. The Many Worlds of Peter Mohyla // HUS, 1984, 1-2.

Ševčenko I. Byzantium and the Slavs in Letters and Culture, Cambridge Mass.; Napoli 1991.

Shevelov G. The Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century 1941: Its State and Status, Cambrige Mass. 1989.

Sičynsky W. Anfänge der ukrainischen Gravierkunst // Gutenberg-Jahrbuch, 1940.

Sielicki F. Ukrainica w piśmiennictwie starobiałoruskim // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze, t. 2, Warszawa 1994.

Simmons J.S.G. Incunabula in the USSR. 1965-1974 // The Book Collector (London), 1975, Autumn, vol. 24, no 3.

Siniarska-Czaplicka J. Papier druków tłoczonych w latach 1570-1700 w oficynach położonych na południowo-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej // Rocznik Zakladu Narodowego im. Ossolińskich, 11, 1976.

Skoczek J. Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu, Lwów 1939.

Sobieszczański F.M. Opisanie książki wydanej w 1535 przez Andrzeja Glabra z Kobylina pod tytułem "Problemata Aristotelis" i sprostowanie zdań o tymże dziele // Biblioteka Warszawska, 2, 1869.

Sokolová F. Nad některými problémy života a díla Francyska Skoryny // Slavia, 1978, 3.

Sowiński J. Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w Polsce w latach 1473-1939, Wrocław 1996.

Strumins’kyj B. The Language Question in the Ukrainian Lands before the Nineteenth Century // Aspects of the Slavic Language Question. Ed. by R. Picchio and H. Goldblatt, vol. 1, New Haven 1984.

Strutyńska M. Stare druki proweniencji Potockich z Tulczyna w zbiorach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu // Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, 14, 1992.

Sysyn F. Between Poland and the Ukraine. The Dilemma of Adam Kysil 1600-1653, Cambridge Mass. 1985.

Szántó T. A szép magyar könyv 1473-1973, Budapest, 1974, nr. 78-79, 90.

Szöke Lajos. Цензура и украинский извод церковнославянского языка в XVIII веке // Studia Russica, XVIII, Budapest 2000.

Tauber A. Dfusei Koretz // Kirjath Sepher, 2, 4, 1925-1926.

Thomas Ch. Two East Slavonic Primers: Lvov 1574 and Moscow 1637 // The British Library Journal, Spring 1984, vol. 10, no 1.

Thomson Francis J. "Made in Russia": A Survey of the Translations Allegedly Made in Kievan Russia // Millenium Russiae Christianae: Tausend Jahre Christliches Russlands, 988-1988. Gerhard Birkfeler, Köln; Weimar; Wien 1993.

Tomescu M. Istoria cărţii romăneşti, Bucureşti 1968.

Trunte H. Die zweisprachigen Teile des Προσφώνημα. Zu Autorschaft und Entstehung des Lemberger Panegyrikos vom 1. Februar 1591 // Studien zu Literatur und Kultur in Osteuropa, Köln 1983.

Trunte H. (Hsg.) Cyrillus Tranquillus Stavroveckij "Perlo Mnohocěnnoe" (Černěgov 1646), Band. 2, Kommentar, Wien 1985.

Tylavskyj I. Monasterio di Počaiv. La sua tipografia e le sue edizioni // AOSBM, vol. 4(10), 1983.

Tyszkowski W. Statut konfraternii kunsztu introligatorskiego we Lwowie z 1740 r. // Ze skarbca kultury, 1978, 30.

Tworek S. Działalność oświatowo-kulturalna kalwinizmu małopolskiego (połowa XVI-połowa XVIII w.), Lublin 1970.

Ulewicz T. Wśród impresorów krakowskich doby Renesansu, Kraków 1977.

Van Straalen S. Catalogue of Hebrew Printers (ca. 1500 - ca. 1900) as Represented in the Holdings of the British Museum (now British Library). With indexes and an introduction by Brad Sabin Hill, London 1995.

Voet L. The Golden Compasses: A History and Evaluation of the Printing and Publishing Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp, vol. 1, Amsterdam 1972.

Voznjak M. Die Geschichte der ukrainischen Literatur im 17. und 18. Jahrhundert. Aus dem ukrain. übersetzt von Anna-Halia Horbatsch, Köln; Weimar; Wien 2001.

Wagilewicz Jan Dalibor. Pisarze polscy Rusini (wraz z dodatkiem: Pisarze łacińscy Rusini), Przemyśl 1996.

Wawryk M. De studiis philosophico-theologicis in provincia Rutheno-Ukraina ordinis Basilianorum s. XVIII eorumque manualibus // AOSBM, vol. 7 (13), 1971.

Winnicki Innocenty, bp. Ustawy rządu duchownego i inne pisma. Do druku przygotował W. Pilipowicz. Przedmową poprzedził S. Stępień, Przemyśl 1998.

Witkowski W. Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku, Kraków 1969.

Witkowski W. Katalog starodruków cyrylickich Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztuki Cerkiewnej), Kraków 1994.

Wiszniewski M. Historia literatury polskiej, t. 8, Kraków 1851.

Wynar L. Der Ursprung der ukrainischen Buchdruckerkunst, München 1959 (Sonderdruck aus: "Wissenschaftlichen Mitteilungen" der Ukrainischen Freien Universität in München, Heft, 1959).

Wynar L. History of Early Ukrainian Printing 1491-1600, Denver 1962.

Zathey J., Lewicka-Kamińska A., Hajdukiewicz L. Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. l, Kraków 1966.

Zbikowska-Migoń A. Anfänge buchwissenschaftlicher Forschung in Europa. Dargestellt am Beispiel der Buchgeschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts, Wiesbaden 1994 (переклад праці, виданої 1989 p. польською мовою у Варшаві).

Zubrzycki D. Historyczne badania o drukarniach rusko-slowiańskich w Galicyi, Lwów 1836. 2 wydanie: Lwów 1912.
Каталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Схожі:

Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconУроків. Тема Розділ Джерела Вступ Оригінал і переклад. Види перекладів
При вивченні зарубіжної літератури пропонуємо скористатися таблицею, у якій дано посилання на літературні та інші джерела, що допоможуть...
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconПрограма «Історіографія всесвітньої історії»
Робоча навчальна програма «Історіографія всесвітньої історії» для студентів за спеціальністю 02030201 Історія
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconІдейні джерела та проблема людини в філософській творчості М. О. Бердяєва Вступ
Духовнівитокита еволюція філософських поглядів російського філософа
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconКонспект лекцій для студентів Лекція Вступ. Предмет І завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян. План лекції
В широкому як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому суто духовна культура
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconПересопницьке Євангеліє – українська національна святиня
Пересопницького Євангелія як визначної рукописної пам’ятки староукраїнської літературної мови й мистецтва
Вступ. Джерела та історіографія світ рукописної книжності iconУрок Вступ. Світ напередодні війни. Міжнародні кризи та конфлікти на початку XX ст. Створення Троїстого союзу та АнтантиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка