Ю.Є. Кравцова дистанційний курс рівняння. Застосування рівнянь до розв’язування задач


Задача 1. Відповідь: 1,5 кг. Задача 2Сторінка4/4
Дата конвертації29.07.2017
Розмір0,52 Mb.
1   2   3   4

Задача 1. Відповідь: 1,5 кг.

Задача 2. Відповідь: швидкість першого автомобіля: 80км/год., а другого – 100 км/год.

Зміст заняття:

 1. Повторення та систематизація знань

Теоретичні запитання.

 1. Що таке числова рівність? Наведіть приклади.

 2. Що називається рівнянням?

 3. Що таке корінь рівняння? Наведіть приклади.

 4. Яке рівняння називають тотожністю? Поясніть на прикладі.

 5. Що означає розв’язати рівняння?

 6. Як знайти невідомий доданок? Поясніть на прикладі.

 7. Як знайти невідоме зменшуване? Поясніть на прикладі.

 8. Як знайти невідомий від’ємник? Поясніть на прикладі.

 9. Як знайти невідомий множник? Поясніть на прикладі.

 10. Як знайти невідоме ділене? Поясніть на прикладі.

 11. Як знайти невідомий дільник? Поясніть на прикладі.

 12. Які рівняння називаються рівносильними? Поясніть на прикладі.

 13. Які ви вмієте здійснювати перетворення у рівняннях?

 14. Сформулюйте основні властивості рівняння. Поясніть на при­кладі.

 15. Як розкрити дужки, якщо перед ними стоїть знак «+»?

 16. Як розкрити дужки, якщо перед ними стоїть знак «–»?


Тестові завдання

1. Яке з рівнянь не є лінійним з однією змінною ( а, в — числа):

а) а + х = в; б) а – х = в; в) а : х = в; г) а · х = в.

2. В якому випадку немає коренів у рівнянні а · х = в

а) а = 2, в = 7; б) а = 7, в=2; в) а = 7, в=0; г) а =0, в = 7?

3. В якому випадку рівняння а·х=в має один корінь?

а) а = 0; в = 0; б) а = 7; в = 0; в) а = 0; в = 7; г) а = 0; в = -47.

4. В якому випадку безліч коренів у рівнянні а · х = в?

а) а = 10; в = 15; б) а = 7; в = 0; в) а = 0; в = 7; г) а = 0; в = 0.

Перевір себе: 1.в); 2.г); 3.б); 4г).II. Виконання творчих вправ.

Розв’яжить рівняння за схемами.(5 +х) – (2+х)=х, х=18(9 + 2х) = 5(2 - 3х), х= -2


(2х-3)(4-х)=0

2х-3=0 або 4-х=0

х=1,5 або х=4

3(х+1)+5-2(х-3)=2, х=-12
|x-2|=4

x-2=4 або х-2= -4

х=6 або х= -2

|3x+8|= -4

Рівняння не має розв’язків

При розв’язуванні даних рівнянь необхідно згадати означення модуля та пригадати, коли добуток двох чи більше чисел рівний нулю.
III. Кросворд


 1. Рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою, називають…

 2. Число, при якому рівняння перетворюється в істину числову рівність називається …

 3. Рівність, яка справедлива при будь-яких значеннях змінних, називається …

 4. Рівняння виду ах=b, де а і b – довільні числа, називається …

 5. Якщо у рівняння виду ах=b коефіцієнт а відмінний від нуля, то дане рівняння називають рівнянням … степеня із однією змінною

 6. Рівняння, які мають спільні корені, або ж їх не мають, називаються …

 7. Кого ми називаємо «батьком алгебри»?

 8. Корінь рівняння

 9. Розділ математики, що вивчає рівняння

 10. При перенесенні доданків з однієї частини рівняння в іншу, знак доданка змінюємо на …

 11. , х=

 12. Число а у лінійному рівняння називають …

Контрольний тест по темі: «Рівняння»


Питання 1. Коренем рівняння 3х + 2 = 11 є число:

Варіанти відповіді: А - 3;

Б - 5;

В - 7.


Питання 2. Якщо 3х + 11 = 0, то х =…
А) Б) - В) Г) -

Питання 3. Якщо 15х - 3 = 13х - 13, то х…


А) - 8 Б) - В) - Г) - 5

Питання 4. Яке з рівнянь рівносильне рівнянню: 3х = 12?


Варіанти відповіді: А: х=15;

Б: х=9;


В: х-4=0;

Г: 2х-4=0

Питання 5. Яке з рівнянь не має розв’язків?
Варіанти відповіді: А: 2х-3=0;

Б: х+5=х;

В: х-12=5;

Г: 6х=30.

Питання 6. За два дні зорали 250 га. За перший день зорали в 4 рази більше, ніж за другий. Скільки гектарів поля зорали за другий день?

А) 50; Б) 200; В) 5: Г) 150.


Питання 7. При якому значенні х вирази 3х - 9(х - 5) і -11 + 2х набувають рівних значень?


Варіант відповіді: _________
Питання 8. Сума двох чисел дорівнює 68. Перше число становить 70% від другого. Знайти ці числа.

Яке з рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено друге число?


Варіанти відповіді: А: х+70=68;

Б: 0,3х+х=68;

В: 0,7х+х=68;

Г: 0,7х=68.


Питання 9. На двох ділянках було 150 кущів малини. Після того, як з першої ділянки пересадили 10 кущів на другу, на другій ділянці стало в 2 рази більше кущів, ніж на першій. Скільки кущів малини було спочатку на першій ділянці?
Варіант відповіді: _________
Питання 10. Розв’яжіть рівняння:

Варіант відповіді: _________
Питання 11.
Установіть відповідність між кожнім рівнянням (1-4),та кількістю його коренів (А-D)

А Б В Г Д1. 2х=4 А) Жодного 1

2. х(х-3)=0 Б) Один 2

3. х2=-4 В) Два 3

4. 3+х=х+3 Г) Безліч 4

Д) Три

Питання 12.Для рівнянь (1-4) установіть відповідність між рівносильними рівняннями (А-D)

А Б В Г Д1. х-2=8; А) х+9х-30=20; 1

2. 6х-2=14; Б) 6х=14-2; 2

3. 3х-1=4х+2; В) 6х=14+2; 3

4. 8х+2х=50. Г) х=10; 4

Д) –х=3.

Відповіді до тестових завдань


Тест №1

1-Б; 2-В; 3-В; 4-В,Г; 5-В; 6-Б; 7-Г; 8-(1-Б;2-В;3-А;4-Г); 9-В; 10-А; 11-Г; 12-х=4.


Тест №2

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-В; 5-(1-Г;2-В;3-Д;4-А); 6-В,Г; 7-А; 8-Г; 9-А; 10-Б; 11-х=-1; 12-А,Г,Д.


Тест №3

1-В; 2-Б; 3-В; 4-Б; 5-В; 6-Г; 7-Б; 8-А; 9-(1-Б;2-А;3-Г); 10-В; 11-А; 12-Г.


Тест №4

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Б; 5-В; 6-Г; 7-Б; 8-(1-Б;2-Г;3-А); 9-В; 10-А; 11-Г; 12-В.


Тест №5

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г; 5-Б; 6-В; 7-Г; 8-В; 9-2,3,1,4; 10-Б; 11-(1-В;2-А;3-Д;4-Б); 12-Б.


Завдання №6

1-В; 2-Г; 3-А; 4. 5х+2; 5. х+2; 6. 6n; 7. ; 8. - ; 9. 1250 г.; 10. 340 кг.; 11. 7 комп’ютерів.Завдання №7

1-Б; 2-В; 3-В; 4. 1,5 кг; 5. 100 км/год; 6. 8 км/год.Підсумкова робота до заняття №8

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В; 5-Б; 6-Б; 7. 7; 8-В; 9. 60; 10. 1; 11-(1-Б;2-В;3-Д;4-А); 12-(1-Г;2-В;3-Д;4-А).


Відповіді на кросворд

Рівнянням; коренем; тотожністю; лінійним; першого; рівносильними; Діофанта; число; алгебра; протилежний; шість; коефіцієнт.Висновки та пропозиції
Впровадження інформаційних технологій навчання є пріоритетним напрямом реформування вітчизняної системи загальної середньої освіти. Виконуючи навчальну, виховну й дослідну функції, зазначені технології можуть застосовуватися як на етапі підготовки до проведення занять, створенні навчально-методичного забезпечення, так і під час навчально-виховного процесу й у позаурочній роботі. Використання інформаційних технологій дозволяє створити принципово нову інформаційну освітню сферу, що надає широкі можливості для навчальної діяльності, значно впливає на перерозподіл ролей між її учасниками, підвищує мотивацію, розвиває самостійність, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу, сприяє модернізації традиційної системи навчання. 


Список використаних джерел
1.   Биков В.Ю. Дистанційні технології навчання в сучасній освіті // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Ред. кол. – К.: Педагогічна думка, 2004. – Вип. 5. – С. 15–22.

 1. http://www.mon.gov.ua/ – Міністерство освіти і науки України

 2. http://osvita.com/ - Єдине освітнє вікно України

 3. http://www.ime.edu-ua.net/ – Інститут засобів навчання АПН України

 4. http://www.osvita.org/ – Освітньо-консультативний центр "Освіта"

 5. http://www.kharkivosvita.net.ua/ – Офіційний сайт управління освіти Харківської міської ради

9.  Хуторской А.В. Дистанционное обучение и его технологии // Интернет-журнал "Эйдос". – 2005. – 10 сентября. http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-18.htm.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Ю.Є. Кравцова дистанційний курс рівняння. Застосування рівнянь до розв’язування задач icon2. Квадратні рівняння і їх розв’язання Означення квадратного рівняння
Особлива значимість цієї теми полягає в широкому застосуванні рівнянь в найрізноманітніших галузях застосування математики
Ю.Є. Кравцова дистанційний курс рівняння. Застосування рівнянь до розв’язування задач iconКвадратні рівняння
Мета: систематизувати знання, вміння І навички учнів стосовно видів І методів розв’язування квадратних рівнянь; перевірити набуті...
Ю.Є. Кравцова дистанційний курс рівняння. Застосування рівнянь до розв’язування задач iconУрок алгебри, 7 клас Тема уроку. Множення одночлена І многочлена. Розв’язування вправ. Мета уроку
Мета уроку. Закріпити І вдосконалити уміння застосовувати алгоритми множення одночлена на многочлен до перетворення (спрощення) цілих...
Ю.Є. Кравцова дистанційний курс рівняння. Застосування рівнянь до розв’язування задач iconДіофантові рівняння та методи їх розвязання
Крім цього, слід відзначити, що багато задач шкільного курсу геометрії теж розв'язується алгебраїчним способом, тобто за допомогою...
Ю.Є. Кравцова дистанційний курс рівняння. Застосування рівнянь до розв’язування задач iconЗміст робота з обдарованими дітьми-важлива ділянка роботи сучасної школи; Приклади І розв’язки нестандартних задач; Розв’язки рівнянь І систем рівнянь вищих степенів; Приклади самостійних І контрольних робіт вищого рівня
В цьому посібнику поміщені системи завдань, які можна розв’язувати з учнями додатково при вивченні тієї чи іншої теми. Також підібрані...
Ю.Є. Кравцова дистанційний курс рівняння. Застосування рівнянь до розв’язування задач iconПлан-конспект уроку з математики в 6 класі за темою: «Розв’язування задач на сумісну роботу»
Теоретичне обґрунтування проблеми розв’язання задач на одночасний рух та спільну роботу 6
Ю.Є. Кравцова дистанційний курс рівняння. Застосування рівнянь до розв’язування задач icon«Хвильова і квантова оптика». Розв'язування задач. Актуалізація знань
Задачі для розв'язування на уроці На який кут відхиляється промінь від початкового напряму поширення, якщо кут падіння на поверхню...
Ю.Є. Кравцова дистанційний курс рівняння. Застосування рівнянь до розв’язування задач iconТема. Рівняння
На цьому уроці ми з Вами маємо вивчити тему «Рівняння». З даною темою ви вже неодноразово стикалися, тому основна наша мета – поглибити...
Ю.Є. Кравцова дистанційний курс рівняння. Застосування рівнянь до розв’язування задач iconКнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Шеремет Т. А. Розвиток критичного мислення учнів під час розв’язування задач з фізики
Ю.Є. Кравцова дистанційний курс рівняння. Застосування рівнянь до розв’язування задач iconПоказникові рівняння та нерівності
Сподіваюся, сьогодні на нас чекає І успіх, І радість. Ви зможете продемонструвати власну обдарованість І компетентність. Перед вами...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка