Закон «Про загальну середню освіту»Скачати 392,24 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.10.2017
Розмір392,24 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

Методичні рекомендації щодо науково-методичного супроводу навчання

української мови та літератури у 2016-2017 навчальному році
ми зобов’язані прийняти концепцію нової української школи і ця концепція повинна бути обговорена до 1 вересня у фахових колах, серед громадськості, і після цього ми зможемо вносити новий закон «Про загальну середню освіту»
Лілія Гриневич

Стратегічним завданням Міністерства освіти і науки України, на думку міністра освіти Лілії Гриневич, є прийняття концепції української школи, укладання відповідної концепції мовно-літературної освіти, державного освітнього стандарту 12-річної школи. За словами Міністра, головна ідея полягає у реформуванні змісту навчання та визначення нових цілей середньої освіти. «Діти мають здобути в школі уміння і компетентності ХХІ століття, які узгоджені країнами Європейського Союзу і які потрібні сьогодні сучасному українцю. Окрім знання рідної, державної та іноземних мов, інформаційних технологій вміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, мати навички фінансової грамотності і підприємництва, нашим дітям потрібна освіта для життя. І це головна мета нової української школи».

Компетентнісний підхід і побудова партнерських стосунків між учнем, учителем і батьками – пріоритети реформування української школи. Він орієнований не на процес, не на накопичення фактів, а на результат: навчання має сформувати у дітей здатність практично діяти, застосовувати отримані знання, вміння і навички в життєвих ситуаціях.

Щоб навчання української мови й літератури відповідало сучасним

реаліям і вимогам, потрібно враховувати переорієнтацію освіти на новий вимір, будувати його на основі нових підходів – компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного, які задекларовані в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.

Компетентнісний підхід скеровує навчально-виховний процес на

формування в учнів ключових і предметних компетентностей. На уроках це

простежується у:

1. Спрямуванні уваги учня на усвідомленні себе як мовця/читача,

важливості умінь керувати мовленнєвим/читацьким саморозвитком.

2. Формуванні вмінь цілевизначення і планування, наявності навчального

маршруту, запитань і завдань для рефлексії навчальних досягнень, критеріїв

оцінювання результативності їх.

3. Наявності різнорівневих завдань, зокрема й компетентнісно

зорієнтованих:

а) для формування предметних компетентностей:

 мовних: мовленнєвої, мовної, соціокультурної, діяльнісної;

 літературних: емоційно-ціннісної, літературознавчої,

загальнокультурної, компаративної, читацької;

б) для формування ключових компетентностей: інформаційно-

комунікаційної, комунікативної, загальнокультурної, самоорганізації;

в) звернення до різноманітних джерел інформації, проектних технологій.

Особистісно орієнтований підхід покликаний забезпечувати всебічний

розвиток і саморозвиток учня як суб’єкта пізнання і навчальної діяльності з

урахуванням його пріоритетів і здібностей. Це передбачає:

1. Спрямування уваги учня на усвідомлення себе як особистості, потреби

в самотворенні.

2. Наявність запитань і завдань:

 для створення ситуації успіху, вибору, прояву особистісних якостей;

 для роботи із суб’єктним досвідом, задіяння обох півкуль головного

мозку, провідних каналів інформації;

 формування ціннісних ставлень.

Діяльнісний підхід спрямовує навчально-виховний процес на опанування

учнями різних видів діяльності, в яких вони здобувають знання, набувають умінь і навичок, досвіду взаємодії з іншими людьми, із суспільством і світом.

Реалізується за умов:

1. Настанови на самостійну роботу з навчальним матеріалом.

2. Дотримання принципу первинності учнівської продукції.

3. Наявності завдань для самостійної і парної (групової) роботи.

4. Наявності завдань на формування умінь працювати з інформацією.

5. Звернення до інтерактивних прийомів, методів, видів робіт.

У навчанні мови недостатньо засвоїти пріоритетність мовленнєвого

розвитку над мовною теорією, на уроці важливо вміти організувати мовленнєву діяльність школярів під час виконання ними кожного виду роботи. Лише систематичні вправляння в усіх видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні, письмі – у поєднанні з внутрішньою потребою сприятимуть виробленню звички вдосконалювати себе як мовця. Фрагментарність, періодичність у цій справі створюють лише ілюзію навченості, заспокоюють психологічно.

Учитель і учень як суб'єкти навчального процесу мають усвідомлювати, що засвоєння мовної й мовленнєвої змістових ліній, в яких закладено відомості про мову й мовлення, – не самоціль у навчанні мови. Вони лише надають “будівельний матеріал” для створення учнями власного мовленнєвого продукту – висловлень (текстів). Поєднуючись у тексті й виконуючи властиву кожній функцію, забезпечують текстоцентризм у вивченні мови.

Саме на основі й довкола тексту вибудовується важлива частина роботи на уроці, в процесі якої реалізуються важливі функції тексту: інформаційно-пізнавальна, освітня, світоглядно-виховна, розвивальна, а також комунікативна цінність і методична доцільність. Робота з текстом не має на меті вичерпно обговорити всі порушені в ньому проблеми, як помилково вважають окремі вчителі. Достатньо акцентувати увагу на двох-трьох запитання за змістом, які акумулюють смисл тексту. Далі текст слугує взірцем гарного мовлення – засобом розвитку вмінь використовувати мовні засоби не тільки для запам’ятовування схем, моделей слів, словосполучень, речень, а й розуміння закономірностей їх функціонування в тексті, тобто в контексті мовлення, де добре видно, як взаємодіють мовні одиниці у процесі комунікації, яка їх роль у вираженні думки.

Із найвищим, найяскравішим виявом мовлення учні зустрічаються в

художньому тексті, де слово переливається всіма барвами, висвічує всіма

гранями, набуває здатності виражати естетичну функцію, виступає в такій ролі, до якої його може спонукати тільки справжній митець, майстер і цінитель його — письменник. Саме в художньому тексті діти зустрічаються зі словом-образом, запам'ятовують його, вчаться застосовувати у власних текстах.

Пов’язані з текстом аспектно-мовні завдання, усні й письмові вправи

аналітичного, конструктивного і творчого характеру забезпечать засвоєння

учнями знань, розвиток відповідних умінь і навичок, здатності застосовувати їх практично в новій ситуації. Система завдань на основі тексту дасть змогу

принагідно повторювати вивчений раніше граматичний і правописний матеріал.
Організація навчально-виховного процесу в ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів у 2016/2017 навчальному році здійснюється відповідно до:

наказів МОН України:

1. Від 14.07.2016 № 826 “Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

2. Від 03.06.2016 № 617 “Про організацію доопрацювання навчальних програм для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

3. Наказ МОН України № 491 від 10.05.2016 “Про надання підручникам грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».
Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

у 5-8 класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585);

у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. : Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585);

у 10-11 класах - за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту за змінами, затвердженими наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826.

Програми розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

Зміст програм з української мови для 5-9 класів та 5-12 класів, зокрема для 8 та 9 класів, у 2015 році доопрацьовано (таблиця).Клас

Спрощено тему

Вилучено тему

Додано тему

Перенесено тему

Змінено формулювання тексту програми

8 клас

( за програмою 2013)

У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі «Відтворення тексту»

спрощено шляхом заміни виду роботи:

«Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в науковому стилі»(усно) замінено на «в художньому»;

«Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі» (письмово) замінено на «докладний переказ».
У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі «Відтворення тексту»

вилучено


«Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі»(усно); «Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням» (письмово).

У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі «Створення власних висловлень» вилучено

«Твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)».

У розділі «Повторення та узагальнення вивченого» вилучено матеріал на повторення про словосполучення й речення; члени речення (також однорідні); звертання; вставні слова,

просте й складне речення;

пряма мова й діалог.З розділу «Синтаксис. Пунктуація», зокрема з підрозділу «Словосполучення. Речення», вилучено «Види речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням (повторення)»,

«Речення поширені й непоширені».

У всіх розділах програми для 8 класу в рубриці «Внутрішньо-предметні зв’язки» вилучено підпункти: «Лексикологія. Фразеологія», «Текст (риторичний аспект)».


У розділі «Повторення та узагальнення вивченого» додано на повторення теми: «Лексикологія. Фразеологія. Морфологія.

Основні правила правопису (за вибором учи­теля)»; внесено відповідні зміни в державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.


З розділу «Синтаксис. Пунктуація», зокрема з підрозділу «Словосполучення. Речення» перенесено теми «Порядок слів у реченні. Логічний наголос», «Речення двоскладні й односкладні» до підрозділу «Просте речення» .


Здійснено перерозподіл годин: знято 2 год. із теми «Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)» і додано до теми «Речення з відокремленими членами» .9 клас

(за програмою

2005)


У розділі «Повторення вивченого у 8 класі.

Просте неускладнене й ускладнене речення» у рубриці «Внутрішньопредметні зв’язки» спрощено представлення пунктів «Лексикологія і фразеологія», «Культура мовлення й стилістика», «Текст (риторичний аспект)».

У розділах «Синтаксис. Пунктуація»Пряма й непряма мова (повторення й поглиблення)», «Складне речення і його ознаки», «Безсполучникове складне речення», «Складне речення з різними видами сполучниково­го й безсполучникового зв'язку» у рубриці «Внутрішньопредметні зв’язки» спрощено представлення пунктів «Лексикологія і фразеологія», «Текст (риторичний аспект)».

У розділі «Відомості про мовлення»

вилучено матеріал про текст, основні ознаки його, види міжфразних зв’язків.У підрозділі «Монологічне мовлення»:

вилучено:

«Твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну тему» (усно);

«Твір у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему» письмово).

У розділі «Складнопідрядне речення» додано тему «Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях».

Здійснено перерозподіл годин (1 год. знято з підрозділу «Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності»), додано до «Повторення й систематизація вивченого» в кінці року.

У розділі «Пряма й непряма мова як засоби передачі чужої мови» внесено уточнювальні правки:

«Пряма й непряма мова (повторення й поглиблення)».

У розділі «Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності» внесено уточнювальні правки: «Будова тексту», «Повторення вивчених розділових знаків у простому й складному реченнях».


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Закон «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про загальну середню освіту»
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 29. 08. 2014...
Закон «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Затвердити звіт про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2013-2014 навчальний рік (додається)
Закон «Про загальну середню освіту» iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Закон «Про загальну середню освіту» iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...
Закон «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту»
Освітня політика в гімназії спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико–управлінську та аналітико – корекційну діяльність, психодіагностичну...
Закон «Про загальну середню освіту» iconЗвіт про виховну роботу школи у І семестрі 2015/2016 н р. виховну діяльність школи спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних І національних програм

Закон «Про загальну середню освіту» iconЗакон України "Про загальну середню освіту" стверджує: "Завдання загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей І обдарувань". Освіта ХХІ ст освіта для людини
Одним з найважливіших чинників формування життєво творчих компетенцій є вивчення історії в школі


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка