Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконанняСторінка1/5
Дата конвертації26.05.2017
Розмір1,14 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5

Звіт

про наукову роботу

факультету культури і мистецтв

у 2016 році
3. Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук. ступінь, наук. звання), № держреєстрації, термін виконання.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема):3.1 Резюме українською мовою (0,3с.);

На кафедрі бібліотекознавства і бібліографії виконується тема в межах робочого часу «Культурно-освітні, соціально-комунікативні пріоритети діяльності організацій, товариств, інституцій ХІХ – початку ХХІ ст. у царині книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства» (№ держреєстрації 0116U001691, термін виконання – 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.). Науковий керівник – доц. Демчук Н.Р.


Упродовж 2016 року тривала робота 1. над бібліографічним виявленням і добором матеріалу з історії бібліотек Львівщини періоду німецької окупації. На підставі публікацій газети “Львівські вісті” (1941–1944 рр.) зібрано бібліографічний масив (понад 50 позицій), що окреслює особливості функціонування книгозбірень Львівщини зазначеного періоду, а саме: реорганізаційні процеси в бібліотечній справі, склад і специфіку комплектування фондів бібліотечних інституцій Львова; 2. зі збору архівного матеріалу, який репрезентує книговидавничі пріоритети культурно-просвітницької діяльності Товариства імені Михайла Качковського (1874–1939 рр.); 3. із пошуку та збору матеріалу, який висвітлює становлення та діяльність дитячих бібліотек України; 4. із вивчення наукового доробку Михайла Павлика у сфері персональної бібліографії; 5. із опрацювання книжкових фондів бібліотек Львова і Вроцлава, які містять українські друки до 1939 р., із метою виявлення видів українських видавництв Галичини кінця ХІХ ст.–1939 р., вивчення їх основних завдань і особливостей їх тематичного репертуару. Особливу увагу зосереджено на діяльності маловідомих видавничих осередків Львова, зокрема, їхній ролі як закладів культурно-освітньої і соціальної комунікації.

За звітній період викладачами кафедри було опубліковано 25 статей у вітчизняних фахових виданнях, 8 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях. За межами наукової тематики викладачами кафедри було опубліковано 25 статей.


Викладачі кафедри музикознавства упродовж 2016 року працювали над розробкою кафедральної теми: «Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Ю. Є.; № держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 01.01.2013–31.12.2016 рр.).

За звітний період викладачі кафедри працювали над проблематикою музичної україністики, філософії мистецтв, дослідження взаємозв’язків української та західноєвропейської культури, етномузикознавчої європеїстики та орієнталістики. Досліджено окремі питання історії української музичної культури доби Бароко та Романтизму, які стосуються вибраних жанрів паралітургійної та світської музичної культури; окрему увагу було приділено питанням етномузикології, зокрема творчості В. Гошовського, специфіці сучасного функціонування музично-інструментальної культури Індії; проаналізовано тяглість традиції галицького бідермаєру в колекціях музичних альбомів домашнього музикування; здійснено аналіз творчості Р. Штайнера в контексті культурологічної думки ХХ століття;

За результатами дослідження за звітний період здійснено такий обсяг роботи:

2 монографії, 5 навчально-методичних посібників, 1 колективний посібник, 39 наукових статей, 5 енциклопедичних гасла, 8 нотних репертуарних збірники, 1 довідник, 4 рецензії на опубліковані видання, 5 публікації у формі тез наук. конференцій. Захищено 2 кандидатські дисертації

Упродовж року викладачі кафедри опублікували 19 наукових та науково-методичних праць. З них: 1 монографія, 1 стаття у міжнародному науковому часописі, 6 статей у фахових виданнях, 1 стаття у навчальному підручнику, опубліковано 2 тези доповідей, 1 довідник, 3 навчальних посібники.


Викладачі кафедри філософії мистецтв в межах робочого часу працюють над такою науковою темою: «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в глобалізованому світі» (№ держреєстрації 0116U001689. Термін виконання роботи 01.01.2016–31.12.2018 рр. Науковий керівник – професор Козаренко О. В.).

За звітний період викладачі кафедри опрацювавали основні напрямки планованої теми «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в глобалізованому світі». Осмислювалися філософські підходи до розуміння музичного мистецтва у писаннях Блаженного отця Іоанна (його монографій «Фортепіано як Орфеон», «Новий Парсіфаль»), естетика українського екслібриса з колекції Національної бібліотеки ім. В. Стефаника, міждисциплінарні підходи у вихованні молодого покоління української шляхти кінця ХІХ поч. ХХ століття, стильова визначеність лемківської етнічної культури тощо.

У межах теми було видано 1 монографія, 16 статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, 10 тез доповідей, виголошено 10 доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.
Викладачі кафедри музичного мистецтва в межах робочого часу працюють над такою науковою темою: «Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (науковий керівник – канд. пед. наук, професор Тайнель Е. З., № держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012–31.12.2016 рр.)

Упродовж звітного періоду викладачі кафедри дослідили історичні умови створення, основні принципи та методи розвитку музичних здібностей школярів, відомостей про авторів музично-педагогічних систем і концепцій ХХ століття. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва. Узагальнено досвід вокального виховання майбутнього актора драматичного театру і кіно. Окреслено новітні пріоритети всебічного формування вчителя музики української школи в контексті дефініції аспектів комплексної модернізації професійної освіти

В межах даної теми за весь звітний період було опубліковано 4 навчальних посібників, 1 хрестоматію, статті, було захищено 1 кандидатську дисертацію.

В цьому році викладачі кафедри видали 1 підручник, 3 посібники та 11 статей.


Викладачі кафедри хорового співу в межах робочого часу працювали над науковою темою: «Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М., № держреєстрації 0113U004170, термін виконання 01.01.2013–31.12.2016 рр.).

Досліджено фаховий підбір хористів в контексті створення хорового колективу, вивчено питання наповнення репертуару студентського хорового колективу творами сучасних українських композиторів, пріоритетні напрямки концертмейстерської діяльності в роботі з хоровим колективом, проаналізовано постаті диригентів, що діяли у Львові впродовж 1900-1939 рр., а також мистецтво диригентів-cучасників. Результати досліджень були впроваджені в організацію навчально-виховного процесу. Досліджено роль Дмитра Котка в процесі становлення професійного хорового виконавства Галичини. Проаналізовано мистецтво концертмейстера мішаного хору з позицій сьогодення Досліджено музично-хорове мистецтво, як складова частина формування світогляду особистості педагога-музиканта. Здійснено аналіз хорової творчості Лесі Дичко та композиторська творчість Дениса Січинського. Було вивчено диригентське мистецтво в музичних інституціях Львова першої третини ХХ століття.

За звітний період викладачами кафедри опубліковано 4 статті та 1 теза міжнародної наукової конференції.
Викладачі кафедри режисури та хореографії в межах робочого часу працюють над темою: «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (науковий керівник – професор Петрик О. О., № держреєстрації 0113U004174, термін виконання 01.01.2013–30.06.2016 року.).

За звітний період працівниками кафедри було зібрано та узагальнено наукові положення з теорії та історії хореографічної культури, на прикладі дослідження виконавських шкіл контепорарі-джаз-танцю та джаз-танцю, народно-сценічного та українського танцю.

Продовжено роботу над опрацюванням та аналізом провідного досвіду хореографів України та світу, на прикладі: К. Станіславського та В. Немировича-Данченка, А. Ваганової, М. Тарасова, В. Вичегжаніна, представників імпресіонізму у музичному та хореографічному мистецтві, колективів акордеоністів-акомпаніаторів Львова, митців-балетмейстерів хореографічні постановки яких поставлені на основі творів Т. Шевченка.

Досліджено теоретичне моделювання хореографічно-педагогічних процесів з використанням інноваційних методів навчання, що здійснювались у напрямку синтезу акторської та виконавської майстерності у роботі балетмейстера з виконавцем над створенням хореографічного образу, світогляду балетмейстера, використання та втілення сучасних прийомів перформансу в практиці режисури одноактного балету.

За звітний період викладачами кафедри було опубліковано 3 монографії, 3 збірники наукових праць, 2 навчально-методичні посібники, 1 навчальний посібник, 49 статей та 28 тез доповідей на конференціях. Було захищено 1 кандидатську дисертацію.

За звітний період у 2016 році викладачі кафедри опублікували 1 статтю та 14 тез доповідей на конференціях.


Викладачі кафедри театрознавства та акторської майстерності в межах робочого часу працювали над науковою темою: «Театральна Галичина між Заходом і Сходом: феномен мультикультурного простору (історичний аспект)». № держреєстрації 0116U001690. Термін виконання 01.01.2016–31.12.2019 рр. Науковий керівник – професор Козак Богдан Миколайович.

За звітний викладачі кафедри працювали над феноменом діяльності Українського театру міста Львова в період Другої світової війни. Опрацьовано австрійську німецькомовну періодику під оглядом присутності матеріалів до історії українського театру ХІХ – поч. ХХ ст. Велася робота над проблемою особливості українського дискурсу у польському театрі та драматургії ХІХ ст.

За звітний період було видрукувано 1 монографію, 1 журнал, 30 статей у закордонних та вітчизняних фахових виданнях.
3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ);

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях:

За звітний період на факультеті було опубліковано: 5 монографії, 4 навчальні посібники,2 збірники наукових праць, 1 науковий журнал, 1 Вісник, 139 статті, 11 словникових гасел, 20 тез доповідей.

5. Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо):а) Рецензування авторефератів дисертацій та інших наукових досліджень:

Біловус Г. Рецензія на рукопис статті “Михайло Павлик та Володимир Дорошенко – перші бібліографи Івана Франка” Н. А. Рибчинської до збірника наукових праць “Записки ЛННБУ ім. В. Стефаника” (Львів, 2016 р.).

Гарбузюк М. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Косаняк Наталії Володимирівни «Музичний театр в інфраструктурі культурно-мистецького життя Львова кінця XVIII – першої третини ХХ ст. (17.00.03, дата захисту 29 січня 2016 р., Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка);

Гарбузюк М. Рецензія на програму: Клековкін О. Ю. Історіографія театру: Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти — доктора філософії PhD спеціальності 026 «Сценічне мистецтво». — К., 2016. — 168 с.

Гарбузюк М. Рецензія на рукопис навчального посібника: Клековкін О. Театрознавство. Історія. Методи. Постаті. – Київ, 2016. – 312 с.

Демчук Н. Відгук на автореферат дисертації Мудрохи Валентини Олександрівни «Науково-методична діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історико-функціональний аспект та інноівційні особливості», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, робота виконана у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. (дата захисту – 29.11.2016 р.).

Демчук Н. Відгук на автореферат дисертації Пристай Галини Іванівни «Бібліотека як складова культурно-мистецького середовища регіону», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, робота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України (дата захисту – 29.11.2016 р.).

Максименко С. Опонування при захисті кандидатської дисертації Захаревича М. В. на тему «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Динаміка соціокультурних перетворень 1920-2001 років» ( листопад, 2016 р., Київ) .

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Рось З.П. «Розвиток джазового фестивального руху в соціокультурному просторі України періоду незалежності (1991-20012рр.)» - листопад 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Маловічка С.М. «Тернопільщина в культурологічних дослідженнях кінця ХІХ поч.ХХІ ст.» - червень 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Кириченко А.Д. «Концепція світового театру в оперній творчості німецьких композиторів другої половини ХХ – поч..ХХІ ст.» - травень 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Олійника Д.Б. «Ксилофон у просторі музичної культури Європи» - квітень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Горбаля В.Я. «Німецький оркестр доби барокко і раннього класицизму» - березень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Шевченко Н.С. «Синтез співоцьких манер в українській музиці кінця ХХ поч.ХХІ ст.» – березень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Москвічової Ю.О. «Соціокультурна динаміка розвитку Вінничини періоду незалежності України» - лютий 2016р.

Медведик Ю. Опонування кандидатської дисертації Жулковського Б. Є. «Жанр кондака в українському церковно-монодійномуспівіXV – XIX століть» червень 2016..

Медведик Ю. Опонування кандидатської дисертації Ткаченка А. І. . «Українська сакральна монодія в сучасній композиторській творчості», жовтень, 2016

Медведик Ю. Відгук на автореферат дисертації Гиси Оксани Андріївни «Краківська та Львіська музикознавчі школи: історія, типологія, тенденції розвитку», березень, 2016.

Пасічник В. Відгук на автореферат дисертації Наталії Ярославівни Король “Народні традиції в моделюванні дитячого одягу в Україні другої половини XX – початку XXI століття” (10 жовтня 2016 р.).

Салдан С. Опонування кандидатської дисертації Гоблик О. В. « Музичні твори “AveMaria” : жанрово-стильовий аспект” , вересень, 2016.

Сирота Л. Відгук на магістерську програму «Цифрові і мережеві видання» Інституту наукової інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету, Польща. (Львів, 2016).

Хамула О. Відгук на автореферат дисертації Хощина Х. О. «Інформаційні ресурси місцевих державних архівних установ України: типологія, організація, перспективи розвитку», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство, робота виконана в Харківській державній академії культури. (дата захисту 20.11.2015 р.).
б)Членство у спеціалізованих учених, експертних радах, редколегіях наукових журналів тощо.
Белінська Л. - член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.

Гарбузюк М. – головний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”;

член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); Член редколегії «Записок НТШ. Праці театрознавчої комісії»; голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 6 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), член експертної ради Першого фестивалю сценічних мистецтв «The theatre time»/«Час театру» (Івано-Франківськ)Дубровний Т. Член Науково-технічної ради ЛНУ імені Івана Франка, Член Вченої ради факультету культури і мистецтв, член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв, Співредактор «Львівсько-Ряшівських наукових зошитів», Науковий редактор 3,4 тому «Львівсько-ряшівських наукових зошитів».

Козак Б. редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член комітету з Національної премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція);член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, член комітету по відзначенню 100-ліття від Дня смерті та 160-ліття від Дня народження І. Франка.

Козаренко О. Член редколегії «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; Член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів»,Член редколегії Вісника Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство», член Вченої ради факультету культури і мистецтв.

Коломиєць О.  Член Міжнародної ради з питань традиційної музики (ІСТМ) при ЮНЕСКО з 2007 р. та офіцер зв'язку від України у цій Раді з 2012 р.

Крохмальний Р. Член редколегії журналу «Міфологія і фольклор», Голова Вченої ради факультету, головний редактор Вісника Львівського університету. Серія мистецтвознавства..

Кундис Р. - член Асоціації акордеоністів-баяністів України;член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член Національної Всеукраїнської музичної спілки.

Кушніренко О.  Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв,

Лаврентій Р. – секретар Театрознавчої комісії НТШ.

Лань О. - Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Максименко С. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; Член експертної ради та Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам “Марія” (Київ). Та Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії – 2016» (Херсон).

Медведик Ю. - Експерт Наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»), Член науково-методичної ради МОН України (025 Музичне мистецтво), Член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, Член Вченої ради факультету культури і мистецтв, Член Національної спілки композиторів України, Дійсний член НТШ, Член Європейського товариства дослідників XVIII ст., Заступник головного редактора зб. «Вісник» ЛНУ ім. І. Франка. Серія Мистецтвознавство, Співредактор видання «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», Член редколегії міжвузівського зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук»

Пасічник В. Відповідальний секретар “Вісника Львівського університету” (серія мистецтвознавство), Член Національної Спілки композиторів України.

Паньків М. - Член Національної Всеукраїнської музичної спілки та асоціації баяністів акордеоністів України (2009). Член Світового товариства Християнської культури ім. Іоана Павла II (2009). Член творчої спілки діячів естрадного мистецтва України (2014).

Петрик О. - Голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Плахотнюк О.- Секретар Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК 3 з культури і мистецтва, Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія», Голова науково-методичних семінарів кафедри режисури та хореографії; Керівник студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії; Секретар науково-методичної ради факультету культури і мистецтв; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка; Член Національної хореографічної спілки України; Член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». Куратор та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Директор та організатор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-данс».

Седляр О. – секретар редакційної колегії “Вісника Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”(Львів), член редакційної колегії (Rady Redakcyjnej) періодичного наукового видання “Studia o Książce i Informacji” (Вроцлав, Польща).

Стригун Ф. - головний редактор журналу «Театральна бесіда».;голова Львівського міжобласного відділення НСТД України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент Академії мистецтв України.

Хамула О. – член редколегії збірника матеріалів студентської науково-практичної міжнародної конференції «Printing Future Days» (Німеччина), член редакційної колегії наукового видання «Мир науки» (Росія) включеного в базу даних РІНЦ.

Шіт Т. - Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Ямаш Ю. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України;
6. Зовнішні зв'язки:
6.1.Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України (наукові стажування, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи):
Кафедра театрознавства та акторської майстерності:

Угода про співпрацю з Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені І.Карпенка-Карого.

З 13 по 30 червня 2016 р. на кафедрі театрознавства та акторської перебувала доктор мистецтвознавства, професор Наталія Вікторівна Владимирова. Вона приїхала для перегляду вистав випускників напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво) кафедри театрознавства та акторської майстерності та їх подальшої участі у фестивалях театральних шкіл України.


6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).
Кафедра бібліотекознавства та бібліографії

Угода про співпрацю з Вроцлавським університетом (Республіка Польща).

Стажування Сироти Л.Б. у Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету (2–9.11.2015 р.).

Стажування на кафедрі бібілотекознавства і бібілографії ад’юнкта Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету Галіни Гєртих-Русінської (13–20.04.2016 р.).

Кафедра театрознавства та акторської майстерності:

Угода про співпрацю з Вроцлавським університетом (Республіка Польща).

1 - 9 листопада 2015 року студенти кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка: групи КМА-21 –Кіндрат Денис, Смульська Ольга, Губрій Тетяна, Гордієнко Дарина, Поцілуйко Уляна, групи КМТ-41 Матюнка Андрій, Солов`юк Вікторія, Ліпська Ірина, Андросюк Ольга під керівництвом викладача кафедри – доцента Світлани Максименко перебували на стажуванні у Вроцлавському університеті (Польща). Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку в рамках підписаної поміж цими університетами Угоди про співпрацю, дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн.
9 по 19 травня 2016 р. У рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Вроцлавським університетом у Львівському університеті (кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв) перебувала група студентів Вроцлавського університету. Керівник групи: викладач Гжегож Малецькі

Для студентів була складена окрема програма, яка включала перегляд вистав львівських театрів, екскурсії містом, відвідини Національного музею, наукової бібліотеки ім. В.Стефаника, наукової бібліотеки університету та інше.

Асистент Патрон І. провела 11 травня для студентів відкриту лекцію-обговорення про творчість українського режисера О.Довженка та перегляд його фільму «Земля».

9 – 18 лютого 2016 р. на прохання Фундації європейської культури і мистецтва «ARS LONGA» групу студентів четвертого курсу (група КМА-41) напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво) кафедри театрознавства та акторської майстерності під керівництвом асистента Євгена Худзика було запрошено для реалізації спільного етнографічно-музично театрального проекту

Кафедра музикознавства

В рамках угоди про співпрацю з Ряшівським університетом (РП)

доц. Дубровний Т.М. - керівник українсько-польського наукового проекту «Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання – 2014-2016 рр.
Кафедра філософії мистецтв

В рамках співпраці з Інститутом культурознавства Вроцлавського університету, педагогічним факультетом Ряшівського університету, Українським Вільним Університетом (Мюнхен), Інститутом історії Віденського університету.

Відбулися концерти фортепіанної музики А.Кос-Анатольського у Мюнхені (лютий 2016р.), Барселоні (вересень 2016р.), у виконанні проф.Козаренка О.В.

Стажування у Ряшівському університеті доц. Белінської Л. С. (квітень 2016р.)Інші заходи проведені в межах зовнішніх і внутрішніх зв’язків:
Кафедра театрознавства та акторської майстерності:
Лаврентій Роман – старший викладач кафедри із 2012 року є учасником польсько-українського науково-дослідницького проекту «Театральне життя Львова кін. ХVІІІ – першої пол. ХХ ст.” (в рамках співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка та Ягеллонського університету (Краків, Польща).

Гарбузюк Майя – доцент кафедри отримала Наукову стипендію ім. Королеви Ядвіги (Ягеллонський університет, Польща) 15.01.2016 – 15.02.2016).


Співпраця у наукових виданнях кафедри :

 • членами редколегії театрознавчого журналу «Просценіум» є : Грейзенеггер В. (Відень, Австрія), Ратайчакова Д. (Познань, Польща), Безгін І. (Київ), Богдашевський Ю. (Київ), Єрмакова Н. (Київ), Корнієнко Н. (Київ), Липківська Г. (Київ), Міляєва Л. (Київ), Заболотна В. (Київ).Кафедра музикознавства

проф. Медведик Ю.Є. – міжнародний проект «Spiritualsongsascollectorsitems» -

дослідницький німецько-українсько-бельгійсько-словацький джерелознавчо-археграфічний проект). Розпочато роботу від липня 2015 р. Термін закінчення 2019 р. Співголова Проекту.Коломиєць О.І. Стажування у Чиказькому університеті (США) в рамках наукової програми імені Фулбрайта, 2015-2016 рр.
Кафедра філософії мистецтв

проф. Козаренко О.В. - прочитано курс лекцій з історії українського музичного мистецтва в УВУ (Мюнхен, січень- лютий 2016р.)
7.1. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури: 

Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закінчення

Дата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації7.2 Захист дисертацій співробітниками:

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації


8. Студентська наукова робота (кількість наукових гуртків та кількість студентів, що беруть участь у їх роботі; участь (кількість студентів) у виконанні бюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях: вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; індивідуальні та спільні з викладачами публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.
Кафедра режисури та хореографії:
Діє студентський науковий гурток, в якому бере участь 27 студентів.

Організація конференцій, семінарів, дебатів та інших наукових заходів; Видання періодичних та неперіодичних видань студентських наукових праць; Співробітництво з навчальними закладами та громадськими організаціями у сфері правових досліджень студентів; Сприяння студентській науково-дослідницькій роботі шляхом надання матеріальної та іншої допомоги; Створення допоміжних органів та організацій з метою поліпшення студентської науково-дослідницької роботи; Залучення спонсорської та благодійницької допомоги на проведення студентських наукових досліджень у сфері художньої культури, режисури, хореографічних дисциплін, хореографічної педагогіки, хореології, балетознавства та проведення наукових заходів; Здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать меті створення СНГ.Проведено V Всеукраїнську студентську наукову конференцію на базі Університету, секція «Хореографія (Хореологія)» «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (13 квітня 2016 року). Студентами кафедри було виголошено 14 доповідей.

Кафедра театрознавства та акторської майстерності
А)Діяльність студентського театрознавчого наукового гуртка 2015/2016 н.р.:
Упродовж 2015 – 2016 н. р. діяльність студентського наукового гуртка була скерована реалізацію індивідуальних наукових тем студентів, а також на організацію та проведення VІ Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції та участі в наукових заходах, що відбувались на кафедрі, факультеті, в Університеті. Також продовжувалась робота над підготовкою студентів до інших наукових заходів та конференцій в межах України.

На початку навчального року було визначено наукові теми студентів, плани роботи над ними, обрано наукових керівників (вересень).

У листопаді учасникам було організовано та проведено навчально-наукове стажування студентів 2,3 та 4 курсу театрознавчого відділення у Вроцлавському університеті (листопад 2015).

У грудні відбулось низка робочих засідань, присвячених підготовці VІ Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції: уточнення формулювання тем наукових доповідей, з’ясування стану їх готовностей, наукові консультації, організаційні питання.

У грудні двоє студентів виступило на Конференції з нагоди ювілею Харківського театру юного глядача (м. Харків)

У березні 2016 р. студентка-учасник наукового гуртка виступила на XVІ науковій конференції студентів та аспірантів ХНУМ ім. І. Котляревського (Харків).

У квітні було проведено VІ Всеукраїнську студентську театрознавчу конференцію “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи”. Виголошено 9 доповідей студентів театрознавчого відділення кафедри театрознавства та акторської майстерності. У програмі конференції також відбулись: круглий стіл «Театр як біль суспільства», перегляди та обговорення вистав чинного репертуару театрів Львова та Харкова.

16 вересня відбулася зустріч учасників театрознавчого гуртка з театрознавцем С. Васильєвим.

Студенти групи КМТ-31 з керівником курсу доц Максименко С.М. були учасниками фестивалю моно вистав «Марія» (жовтень 2016 р., Київ).
Б) Студентська наукова конференція
6-9 квітня 2016 року відбулась VІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи»

Організатор – кафедра театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка; учасники: студенти-театрознавці Львівського національного університету ім. Івана Франка та Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського.

На конференції студенти кафедри виголосили 9 доповідей:

В)Заохочення студентів:
Заохочувальні грамоти:

За участь у концертах з нагоди святкувань 202-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка:

Поліновський О.С. (КМА-32), Банько М.В. (КМА-41), Грицюк Б. Р. (КМА-41), Кміть М.Б. (КМА-41),Ковальчук О. (КМА-41),Котеленець В.С. (КМА-41), Лісовська А.Л. (КМА-41),Наумець Д.А. (КМА-41), Перець А.П. (КМА-41), Петрук А.В. (КМА-41), Сидорко В.В, (КМА-41), Сулик Ю.Р. (КМА-41), Ціхацька В.В. (КМА-41), Янчук В.І. (КМА-41), Прибиловський К.О. (КМА-21), Тур П.А. (КМА-21), Титар Н.В. (КМА-21), Алєйнікова Я.А. (КМА-21), Михайленко В.В. (КМА-21)
За популяризацію творчості українських поетів ХХ століття:

Білоус О.В. (КМА-31), Курило Ю.Р. (КМА-31), Збаразький О.Я, (КМА-31), Іванів Ю.І, (КМА-31), Побуринний Н.Ю. (КМА-31), Романчук І.Л. (КМА-31), Хавунка А.М. (КМА-31), Росчіс А.С. (КМА-31).


Д) участь студентів у інших (неуніверситетських) наукових конференціях (проектах, фестивалях):
14 -15 грудня 2015 р. – Конференція з нагоди ювілею Харківського театру юного глядача

(м. Харків)Солов’юк В.В. (КМТ-41) «Львівський період діяльності режисера Анатолія Горчинського  (1957-1968 рр.)»: конференція з нагоди ювілею Харківського Театру юного глядача (Харків,

Квятківська А.Е. (КМТ-41) «Маленький принц зі Львова (до творчого портрета Романа Віктюка)»

24-25 березня 2016 р.– XVІ наукова конференція «Мистетцво та його осмислення в дослідженнях молодих науковиців» (м. Харків):

Підлужна М.І. (КМТ-11) – доповідь «Театральна лабораторія міжнародної групи Subpoetics: європейський методі і його реалізація в Україні (з досвіду міжнародного проекту за участю студентів IV курсу акторського відділення ЛНУ ім. І. Франка)

Студенти групи КМА-51с 19 листопада 2015 р. у вечорі пам’яті Євгена Сверстюка з літературно-музичною композицією за книгою «На синьому крилі» у Національному музеї літератури у Києві.

Студенти групи КМА-21 Михайленко В.В., Алейнікова Я.А., Тур П.А,, Титар Н.В, взяли участь в Урочистому вечорі, присвяченому Т. Шевченку, що відбувся 15 березня 2016 р. у Львівській філармонії.

Студенти групи КМА-51с взяли участь в заходах, присвячених 145-річчю від Дня народження Лесі Українки, що відбувалися в ЦМБ імені Лесі Українки (м. Львів).

Студент групи КМА-31 Курило Ю.Р. отримав ІІ місце та спеціальну премію «за створення виразного художнього образу» від театрального журналу «Артерія» на VІІ Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Романа Черкашина (Харків).
Дипломом учасника VІІ Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Романа Черкашина (Харків) були нагороджені студенти групи КМА-31 Росчіс А.С., Романчук І.Л. та Хавунка А.-М.А..

Студентка групи КМА-31 Романчук І.Л. взяла участь у проведенні просвітянської конференції «Українське письменство: історія та сучасність» від Львівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Студенка групи КМА-31 Хавунка А.А. отримала подяку від ХVІІ різдвяного фестивалю «Велика коляда» за поширення християнських цінностей та розвиток українських різдвяних традицій (7-24 січня 2016 р.)
Кафедра бібліотекознавства та бібліографії
I. На базі університету було проведено:
а) IX Студентську наукову конференцію „Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору” (Львів, 19 квітня 2016 року).
Участь взяли студенти групи КМБ-21 (8 студ.), КМБ-31 (9 студ.), КМБ-41 (7 студ.), КМБ-51м (3 студ.), КМБ-61з (1 студ.)
б) ІІ Студентську інтернет-конференцію “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” (26 квітня 2016 року, Львів-Вроцлав-Харків-Мінськ).
1. Дасюк Галина, Дубенська Христина - Бібліотерапія – стратегічний напрям діяльності бібліотек для дітей (КМБ-31). Науковий керівник – доц. Демчук Наталія Романівна.

2. Скварок Марія «Цензура як знаряддя комунікаційного примусу» (КМБ-21). Науковий керівник – ст. викладач Пугач Любов Юріївна.Кафедра музичного мистецтва
Студентська наукова конференція (7 квітня 2016 р.) на якій студентами кафедри було виголошено 21 доповідь.
II. Участь студентів у інших (неуніверситетських) наукових міжнародних конференціях:

Кафедра бібліотекознавства та бібліографії

Загальнопольська студентська конференція "Нові простори інформації" (Вроцлав, 21 квітня 2016 р.). Участь взяло 2студентів груп КМБ-51з та КМБ-61з 

Кафедра філософії мистецтв

Міжнародна студентська конференція «Діалог міст» (Вроцлав, травень 2016р.) (за участю 12 студентів групи КМК-21)

б) Студентські статті (24):

Басай С. М. Брейк денс як форма спілкування / С. М. Басай // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 75–81. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Боліжевська Ю. В. Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина»: Історія розвитку і сучасна діяльність! / Ю. В. Боліжевська // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 119–124. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Вереснюк М. Р. Народного ансамблю танцю «Стрияночка» / М. Р. Вереснюк // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 124–130. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Наук. керівник – доц. Плахотнюк О.).

Віль Ю. С. Акторська майстерність в роботі танцівника / Ю. С. Віль // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 33–44. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Гавришків Т. П. Вплив хореографії на естетичне виховання та розвиток творчого мислення дітей / Т. П. Гавришків // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 15–23. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Горохівська О. В. Танець в супроводі декламаційного мистецтва / О. В. горохівська // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 113–119. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Губрій Т., Гордієнко Д., Поцілуйко У., Смульська О. Нотатки подорожніх студентів з Вроцлава. – Просценіум. – Львів, 2016. – Ч. 1-3(44-46). – С. 118.

Довганюк Я. М. Ансамбль народного танцю «Покуття» під керівництвом Дани Демків / Я. М. Довганюк // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 130–137. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Долайчук Х. В. Заснування Ярославом Чуперчуком вокально-хореографічного ансамблю «Галичина» / Х. В. Долайчук // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 137–141. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Кондера О. Р. Творче життя від заснування і до сьогодення Заслуженого ансамблю танцю України «Юність» / О. Р. Кондера // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 141–149. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Кшен К. С. Прояв жанру Реквієму та його вплив на мистецтво / К. С. Кшен // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 88–95. (студентка V курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О.).

Літовченко О. А. Балетна мізансцена – вагома складова хореографічного образу/ О. А. Літовченко // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі: Зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 травня 2016 р. – К. : НАККіМ, 2016. – С. 126–131.

Матюнка А. Шоста наукова зустріч майбутніх театрознавців / Андрій Матюнка // Просценіум. – Львів, 2016. – Ч. 1-3(44-46). – С. 96-98.

Паляничка О. “Різдвяна ніч“: Дітям до 16” [Електронний ресурс] http://zbruc.eu/node/47680 // (15.02.2016). – Назва з екрану.

Пантелеймонова Ю. Я. Проблеми естетичного виховання учнівської молоді засобами хореографічного мистецтва / Ю. Я. Пантелеймонова // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 11–15. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Пилип’як Х. М. Народний ансамбль танцю «Мрія» / Х. М. Пилип’як // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 66–75. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Пинда О. В. Музично-ритмічне виховання Еміля Жак-Далькроза: ритмічна гімнастика / О. В. Пинда // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 23–33. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Рижевська Я. А. «Фаєрінг» як вид мистецтва. Представники стилю – колектив «Фаєр Драйв» / Я. А. Рижевська // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 163–168. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Сальникова З. О. Площини чоловічої ролі у балеті: Переосмислення хореографами головних партій у класичних постановках / З. О. Сальникова // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі: Зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 травня 2016 р. – К. : НАККіМ, 2016. – С. 145–151.

Сидорук С. М. Прояв підсвідомості у творчості балетмейстера / С. М. Сидорук // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 100–107. (студентка V курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О.).

Сікан М. Р. Навички, знання і вміння майбутнього студента-хореографа / М. Р. Сікан // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 5–11. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Терентьева А. А. Інсценізації та екранізації повісті Вільяма Шекспіра «ромео і Джульєтта» / А. А. Терентьева // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 107–113. (студентка V курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Тинянова В. С. Грим – як доповнення хореографічного образу / В. С. Тинянова // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 81–88. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Фесюк О. О. Відтворення проблеми безкомпромісності поколінь в одноактному балеті «сучасна історія Червоного Капелюшка» / О. О. Фесюк // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 95–100. (студентка V курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).


в) отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.

Кафедра театрознавства та акторської майстерності:

Студент групи КМА-21 Титар Н.В. протягом 2015-2016 року отримав стипендію Фундації Лозинських.


За успіхи в навчанні, відмінне оволодіння майстерністю актора до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво):

Стипендію імені заслуженої артистки України Віри Левицької (засновник – Юрій Левицький, США) отримали: • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Алейнікова Я.А.

 • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Панцерно О.О.

 • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Кузіна В.В.

Стипендію Богдана Козака, народного артиста України, Лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка НАМ України отримав: • студент четвертого курсу, гр. КМА-41 Грицюк Б.Р.

Стипендію Юрія Хвостенка та Андрія Сніцарчука (артистів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької) отримали: • студент третього курсу, гр. КМА-32 Деркач О.В,

 • студентка третього курсу, гр. КМА-32 Магденко К.Є.

Стипендію заслуженої артистки України Олександри Лютої (артистки Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької) отримала • студентка третього курсу, гр. КМА-31 Романчук І.Л.

За успіхи в навчанні та активну науково-пошукову роботу до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (театрознавство):


Стипендію імені Григора Лужницького (засновник – родина Лужницького у США) отримала:

 • студент другого курсу, гр. КМТ-21 Гугнин Д.А.

 • студентка третього курсу, гр. КМТ-31 Кондратюк Т.В.

 • студентка четвертого курсу, гр. КМТ-41 Оліщук О.С.


9. Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання iconЗвіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи: "Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ-XV ст." за рахунок другої половини робочого часу викладачів
Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах іх–xv ст.” за рахунок другої половини робочого часу викладачів
Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання iconРись Лариса Федорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент

Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання iconПасик Людмила Адамівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: Посада: асистент

Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання iconВчене звання – канд філол наук науковий ступінь – канд філол наук посада

Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання iconКозак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент
Посада: доцент кафедри німецької філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання iconЛисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент
Посада: доцент кафедри німецької філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання iconТворчі колективи міського будинку культури заслужений ансамбль танцю України „Полісянка” Звання колективу
Звання колективу: здобув звання „народний” аматорський в 1964 році, звання „заслужений” у 1967 році
Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання iconВидання, які пропонуються за списком обмінного фонду Праці викладачів університету
Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання : зб наук праць за матеріалами доп. І повідомлень Восьмого Всеукр...
Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання iconЦісар Андрій Миколайович Науковий ступінь: Вчене звання: Посада: асистентБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка