Книга І періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇСторінка3/3
Дата конвертації18.05.2017
Розмір0.59 Mb.
ТипКнига
1   2   3

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографія
1. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія / Олена Пастушенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 564 c. 
Статті у фахових виданнях та наукометричних базах
2. Пастушенко О. В. Бібліографічні покажчики з історії преси та наукової періодики в Україні (1990–2011 рр.) як джерельна база історико-бібліографічних досліджень / О. В. Пастушенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2012. – Вип. 16. – С. 498–514.

3. Пастушенко О. В. Бібліографознавчий аналіз пресознавчих дисертацій як метод дослідження ступеня розробки проблем и прогнозування розвитку науки / О. В. Пастушенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2014. – Вип. 18. – С. 513–525.

4. Пастушенко О. В. Бібліотека як комунікаційна установа в інформаційному просторі і розвиток функцій ресурсної бази науки / О. В. Пастушенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 1. – С. 16–24.

5. Пастушенко О. В. Динаміка розвитку дисертаційних досліджень книги і періодики в Україні (1992–2015) / О. В. Пастушенко // Бібл. вісн. – № 2. – 2016. – С. 40–46.

6. Пастушенко О. В. Дисертаційні дослідження з історії книжкових колекцій та книги в Україні і питання створення електронного ресурсу / О. В. Пастушенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. / відп. ред. Г. В. Боряк. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2014. – Вип. 25: Електронні інформаційні ресурси. – С. 149–197.

7. Пастушенко О. В. Дисертаційні дослідження періодики у книгознавстві, бібліотекознавстві та бібліографознавстві в аспектах соціальних комунікацій в Україні (1998–2013) / О. В. Пастушенко // Бібл. вісн. – 2013. – № 5.– С. 38–44.

8. Пастушенко О. В. Електронна періодика як складова інформаційних ресурсів у працях українських бібліотекознавців / О. В. Пастушенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 3. – С. 27–31.

9. Пастушенко О. В. Історико-книгознавчі дисертації як джерела з історії української періодики / О. В. Пастушенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 37. – С. 537–546.

10. Пастушенко О. В. Історичні книжкові колекції та зібрання як об’єкт дисертаційних досліджень з книгознавства в Україні (1999–2012) / О. В. Пастушенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. / відп. ред. В. В. Томазов. – К.: НАН України, Ін-т історії України, 2015. – Вип. 26–27. – С. 217–223.

11. Пастушенко О. В. Періодичні видання історико-бібліографічного, книгознавчого та бібліотекознавчого спрямування як об’єкт сучасних досліджень / О. В. Пастушенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.– 2012. – № 2. – С. 69–73.

12. Пастушенко О. В. Персональнi сторінки вчених в Інтернет і система оцінки оцінки наукових шкіл в книгознавстві, бібліотекознавстві, бібліографознавстві / О. В. Пастушенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 1. – С. 4–11.

13. Пастушенко О. В. Питання історії українського державотворення та періодичної преси у сучасних дисертаційних дослідженнях в Україні / О. В. Пастушенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 399–411.

14. Пастушенко О. В. Преса і періодика як об’єкт історичних та соціокомунікаційних дисертацій в галузі бібліотекознавства й бібліографознавства: до розподілу предмету досліджень / О. В. Пастушенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 4. – С. 27–31.

15. Пастушенко О. В. Релігійна преса і періодика України як об’єкт дисертаційних досліджень / О. В. Пастушенко / Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2013. – Вип. 17 – С. 480–493.

16. Пастушенко О. В. Розвиток дисертаційних досліджень з історії періодичної преси в Україні у 90-х ХХ ст. – початку 10-х років ХХІ ст.: бібліографічний аспект / О. В. Пастушенко // Рукописна на книжкова спадщина України. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 301–323.

17. Пастушенко О. В. Розвиток зведених та корпоративних електронних ресурсів періодики як науково-довідкового сегменту інформаційного простору України / О. В. Пастушенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 36. – С. 88–97.

18. Пастушенко О. В. Розвиток системи персоніфікації вченого в інформаційному середовищі Інтернет / О. В. Пастушенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2015. – Вип. 41. – С. 295–309. 

19. Пастушенко О. В. Сучасні дисертаційні дослідження української газетної періодики періоду національно-культурного руху та Української революції (друга пол. ХІХ ст. – перша чверть ХХ ст.) / О. В. Пастушенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 34. – С. 438–445.

20. Пастушенко О. В. Створення науково-довідкового ресурсу преси та періодики бібліотечних, архівних, музейних фондів України (90-х ХХ –10-х рр. ХХІ ст.) / О. В. Пастушенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 35. – С. 113–125.

21. Пастушенко О. В. Cучасна книга та книжкова комунікація в дисертаційних дослідженнях / О. В. Пастушенко // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2015. – Вип. 19. – С. 318–331.

22. Пастушенко О. В. Теорія книги в сучасних дисертаційних дослідженнях з книгознавства в Україні / О. В. Пастушенко // Бібл. вісн. – 2015. – № 2. – С. 23–26.
Тези доповідей та матеріали наукових конференцій
23. Пастушенко О. Періодична преса в контексті історії українського державотворення : (огляд сучасних вітчизняних дисертаційних досліджень) / О. Пастушенко // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття» (Київ, 9–10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. «Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33» / НАН України, НБУВ, АБУ ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – К., 2012. – 183 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – С. 135–137.

24. Пастушенко О. Проблема формування документального ресурсу періодики та преси як науково-довідкового сегменту інформаційного простору України / О. В. Пастушенко // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2013. – С. 21–23.

25. Пастушенко О. В. Історія української періодики в сучасних дисертаційних дослідженнях : зб. матеріалів наук.-теор. конф. «Перші наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора О. І. Путра», Київ, 19–20 берез. 2014 р. – К. : НАКККіМ, 2014. – С. 30–32.

26. Пастушенко О. В. Соціокомунікаційний аспект сучасних досліджень періодики як частини інформаційних електронних ресурсів бібліотек / О. В. Пастушенко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. – Київ : [НБУВ], 2014. – 531 с. : іл. – С. 26–28.

27. Пастушенко О. В. Сучасні бібліотекознавчі дисертаційні дослідження періодики як частини електронних інформаційних ресурсів бібліотек України / О. В. Пастушенко // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: [В. М. Андрієнко (голова), М. Г. Белопольський, М. С. Слободяник та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – C. 40–42.

28. Пастушенко О. В. Історія та теорія книги в українському книгознавстві в дисертаційних дослідженнях незалежної України / О. В. Пастушенко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. І. Попик [та ін.]. –Київ, 2015 – Ч. 1. – С. 193–195.

29. Пастушенко О. В. Історія української преси в сучасних дисертаційних дослідженнях: основні тенденції / О. В. Пастушенко // Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2014 р. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2015. – С. 267–269.

Анотації
Пастушенко Олена Василівна. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект. – Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016.Автором встановлено етапи, тематику, напрями та тенденції розвитку досліджень книги й періодики та формування нового наукового напряму «Соціальні комунікації». Доведено, що в умовах незалежності та інформаційного розвитку українського суспільства були проведені глибокі та різноманітні дисертаційні дослідження історії, теорії та практики, структури й функцій національної книги і періодики як знаннєвої системи, що не були актуалізовані раніше. Тим самим вони започаткували новий науковий напрям та міцну джерельну й бібліографічну базу для створення фундаментальної історії книги і періодики України.

Дисертаційні дослідження книги і періодики методологічно розглянуто як динамічну документну систему, соціально-комунікаційний засіб передавання та розвитку знання й духовності, національної пам’яті, важливу частину галузі соціальних комунікацій, сучасного глобального інформаційного простору науки. Розв’язання проблеми підвищення ефективності розвитку й прогнозування науки, її ролі в інформаційно-комунікаційних процесах можливо шляхом створення інформаційно-аналітичної експертної системи документальних та електронних ресурсів, теоретичну модель структури і функцій котрої було запропоновано.Ключові слова: дисертаційні дослідження книги і періодики, соціальні комунікації, знаннєва інформаційна система, експертиза наукових досліджень.
Пастушенко Елена Васильевна. Книга и периодика в диссертационных исследованиях независимой Украины: социокоммуникационный аспект. – Монография.

Диссертация на соискание научного звания доктора наук по социальным коммуникациям по специальности 27.00.03 – Книговедение, библиотековедение, библиографоведение. – Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского. – Киев, 2016.

Автор проанализировал тенденции развития, направления и проблематику диссертационных исследований книги и периодики в аспектах социальных коммуникаций и других гуманитарных наук, вопросы о формировании новой ресурсной базы библиотек и формировании информационно-аналитической экспертной системы социокоммуникационного пространства науки, интегрирующего традиционные и электронные ресурсы и веб-технологии с целью решения проблемы повышения эффективности использования потенциала информационного ресурса науки, в том числе экспертного анализа развития диссертационного процесса в области социальных коммуникаций.

Рассмотрены становление системы аттестации кадров высшей квалификации в Украине в период независимости, специфика и требования к диссертационному процессу, оформление научного направления «социальные коммуникации» и номенклатуры специальностей, роль диссертаций как особого вида научной работы и основного компонента системы подготовки квалификационных работ, а также содержательного источника исследования развития науки.

Доказано, что в условиях независимости и информационного развития украинского общества были проведены глубокие и разнообразные диссертационные исследования истории, теории и практики, структуры и функций национальной книги и периодики как системы знаний, которые не были актуализированы раньше, прежде всего в национальном аспекте. Тем самым они положили начало разработки нового научного направления и в гуманитарных науках и библиографической базы для создания фундаментальной истории книги и периодики Украины.

Диссертационные исследования книги и периодики методологически рассмотрены как динамическая документальная система, социально-коммуникационное средство передачи и развития знания и духовности, национальной памяти, важная часть области социальных коммуникаций, современного глобального информационного пространства науки. На основе различных критериев проанализированы общие тенденции развития диссертационного процесса в области книги и периодики, раскрыта динамика развития диссертационных работ в разных специальностях и в соотношении с диссертациями в области социальных коммуникаций.

Отдельно установлены предметно-тематические направления развития исследований как в области книги и книжной культуры, так и газетной и журнальной периодики, позитивные и негативные аспекты, рассмотрены понятийный аппарат, специфика, степень новизны проблематики и решения проблем, состав авторов и научных учреждений, подготовивших диссертантов, участников диссертационного процесса защиты диссертаций и т. п. Привлекались методы как содержательного анализа, так и наукометрические и библиометрические показатели, осуществлена классификация диссертаций по степени разработки тем и направлений, специальностям с целью определить пути объективной интеграции знания в этой сфере. Установлено, что на протяжении первых десяти лет исследуемого периода основное внимание было направлено на историческую ретроспекцию заполнения новой информацией по истории книги и периодики, ранее не исследовавшейся, в настоящее время обращено внимание на современные аспекты социальных коммуникаций.

Рассмотрены функции библиотек и развитие научно-прогностического и экспертного ресурса науки нового типа на основе интеграционных традиционных и электронных библиотечно-библиографических и информационно-аналитических ресурсов, оценки состояния развития науки (ученые, учителя, новые идеи, последователи, библиографический компонент), перспективы создания системного ресурса науки. Установлены структура и функции интегрированного массива информации о развитии научных направлений, научных школ и центров подготовки кадров высшей квалификации, «обогащенной среды» ученых, портала социокоммуникационного пространства науки и модель информационно-аналитической экспертной системы информационного ресурса. Решение проблемы повышения эффективности развития и прогнозирования науки, ее роли в информационно-коммуникационных процессах возможно путем создания информационно-аналитической экспертной системы документальных и электронных ресурсов, теоретическая модель, структура и функции которой предложены.Ключевые слова: диссертационные исследования книги и периодики, социальные коммуникации, знаниевая информационная система, экспертиза научных исследований.
Pastushenko Olena Vasylivna. Theses on book and periodical in the independent Ukraine. Social communication aspect. – Monography.

A for doctoral degree in social communications, specialty 27.00.03 – Book knowledge, library studies, bibliography science. – V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, 2016.

The author defines the stages, subject range and trends of the investigation into book and periodical, and tracks down forming of a new scientific field of “social communications”. The researcher argues that during the period of Ukrainian independence marked for informational development of the society, various profound studies on history, theory and practice, as well as structure and functions of the national book and periodical as a knowledge-bearing system have been carried out. They represented a new scientific field and provided a solid source and bibliographical basis for developing fundamental history of book and periodical in Ukraine.

The research on book and periodical is viewed methodologically as a dynamic documental system, a social-communicational way of passing and deepening knowledge and cultural heritage, a constituent of social communications, of a modern global information space of science. Solving the problem of boosting development and forecasting of science, highlighting the role it plays in information-communication processes can be made possible by formation of an information-analytical expert system of traditional and electronic resources. Its theoretical model, structure and functions are outlined.Keywords: doctoral research on book and periodical, social communications, knowledge-bearing information system, assessment of scientific research.
Каталог: sites -> default -> files -> disser
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Книга І періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект iconThe Oral History Усна Історія of Independent Ukraine Незалежної України 1988-1991
...
Книга І періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект iconКаденюк Леонід Костянтинович Герой України. Перший космонавт незалежної України, народний депутат України 4-го скликання

Книга І періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект iconПерши президенти незалежної України

Книга І періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект iconКнига світ, книга серцю привіт Методичні рекомендації ббк 8. 387. К 53
Книга — світ, книга — серцю привіт : метод реком. / Нац б-ка України для дітей; уклад. Ю. В. Осадча. — К., 2013. — 36 c
Книга І періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект icon„Самарський бір
Учнівський проект „Я – ровесник незалежної України” за напрямком „Природа очима душі”
Книга І періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект iconВіра Казидуб
Битва з амазонкою — сьома книга члена Національної спілки письменників України Віри Казидуб. Її перша книга —
Книга І періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект iconТ. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску

Книга І періодика в дисертаційних дослідженнях нЕзалежної України: соціокомунікаційний аспект iconА. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспектБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка