Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка3/5
Дата конвертації30.04.2017
Розмір0,87 Mb.
1   2   3   4   5

Політика. Політичні науки
252. РА423542 Багацький Є. В. Взаємодія внутрішніх та зовнішніх чинників повоєнної трансформації Боснії і Герцеговини : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Багацький Євген Володимирович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 24 с.
253. РА423425 Кавилін О. А. Інституціоналізація політичної участі молоді в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кавилін Олексій Анатолійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с.
254. РА423541 Майстренко Ю. І. Регіон Західні Балкани: зовнішні чинники та особливості політичних трансформацій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Майстренко Юлія Іванівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 19 с.
255. РА423545 Терещук М. І. Брендингові технології у реалізації національних інтересів держави на міжнародній арені (на прикладі країн ЦСЄ) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Терещук Марина Ігорівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 19 с.
256. ВА802941 Бондарчук Я. О. Докумети профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні : монографія / Ярослав Бондарчук ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка, 2015. - 245 с. : іл.
258. АО273528 Кук В. С. Державотворча діяльність ОУН. Акт Відновлення Української держави 30 червня 1941 р. : [спогади і роздуми] / [Василь Кук ; упоряд. і ред. Віктор Рог]. - Київ : Укр. вид. спілка ім. Юрія Липи, 2016. - 76, [3] с. : фот.
259. ВА803118 Лібералізм, посткомунізм і реформи: цикл конференцій "Людвіґ фон Мізес і сучасні суспільства" : зб. наук. пр. / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за наук. ред. Антоніни Колодій, Миколи Буника, Ірини Кіянки. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. - 258 с. : рис., табл. - (Цикл конференцій "Людвіґ фон Мізес і сучасні суспільсьтва")
260. ВА803086 "Трансформація зовнішньої політики України в умовах нестабільності", науково-практична конференція(2016 ; Київ).Матеріали науково-практичної конференції "Трансформація зовнішньої політики України в умовах нестабільності", 31 березня 2016 року, м. Київ / Т-во "Знання" України [та ін.]. - Київ : Знання України, 2016. - 87 с. : рис., табл.
261. ВА803100 Міжнародні організації : підручник / [В. М. Матвієнко та ін. ; за ред. В. В. Копійки] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 783 с.
262. В348582/2 Яворівщина у повстанській боротьбі. Т. 2: Яворів. - Львів : Растр-7, 2015. - 1079 с. : іл.


Держава і право. Юридичні науки
263. РА423371 Атрашкевич Є. В. Неокласичний прагматизм Сьюзан Хаак у сучасному англо-американському філософсько-правовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Атрашкевич Євгенія Валеріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 21 с.
264. РА423434 Березовський Д. О. Вдосконалення механізмів громадського моніторингу та контролю в системі державного управління України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Березовський Данило Олегович ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 с.
265. РА423452 Бєлявська С. Ю. Організаційно-правові засади впровадження інновацій у судове управління в умовах інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бєлявська Світлана Юріївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2016. - 21 с.
266. РА423347 Бітов А. І. Особливості касаційного провадження в адміністративному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бітов Андрій Іванович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
267. РА423455 Бондаренко О. С. Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондаренко Ольга Сергіївна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 20 с.
268. РА423335 Боровков Р. О. Адміністративно-правове регулювання мобільного зв'язку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Боровков Роман Олександрович ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2016. - 16 с.
269. РА423330 Борт О. П. Інститут договірного статуту у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борт Олександр Петрович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2016. - 24 с.
270. РА423404 Брильова О. В. Правовий статус організацій роботодавців, їх об'єднань як суб'єктів трудових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Брильова Ольга Валеріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
271. РА423346 Верба І. О. Право на доступ до правосуддя та його юридичне забезпечення: загальноправова характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Верба Ірина Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
272. РА423450 Відлер О. М. Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній міграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Відлер Ольга Миколаївна ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 с.
273. РА423430 Герц А. А. Договірні зобов'язання у сфері надання медичних послуг : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Герц Алла Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2016. - 38 с.
274. РА423345 Даценко О. М. Адміністративно-правове регулювання нафтогазового комплексу України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Даценко Олег Миколайович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
275. РА423599 Золотарьова Я. С. Адміністративні процедури проходження державної служби в судових органах України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Золотарьова Яна Сергіївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2016. - 20 с.
276. РА423377 Ільченко К. Р. Порядок та підстави переміщення через митний кордон України продуктів морського та річкового промислу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ільченко Катерина Романівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
277. РА423598 Кайдашев Р. П. Перегляд судових рішень в адміністративному процесі України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Кайдашев Роман Петрович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2016. - 40 с.
278. РА423378 Калімбет А. Л. Державне управління у галузі телебачення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Калімбет Андрій Леонідович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 23 с.
279. РА423372 Каплюченко Т. В. Правове регулювання ринкового нагляду на внутрішньому споживчому ринку непродовольчих товарів ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Каплюченко Тетяна Вікторівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
280. РА423348 Колесников Д. В. Адміністративно-правове регулювання в системі державного управління в умовах демократизації публічних систем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Колесников Денис Вікторович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
281. РА423376 Коробочкіна Л. Л. Паспортний режим в Україні як вид адміністративно-правового режиму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Коробочкіна Любов Леонідівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 22 с.
282. РА423337 Кузьменко Н. А. Адміністративно-процесуальні гарантії прав та законних інтересів публічних службовців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кузьменко Наталія Андріївна ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2016. - 16 с.
283. РА423566 Лазебний А. М. Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень проти громадського порядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лазебний Анатолій Миколайович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. - Ірпінь, 2016. - 19 с.
284. РА423631 Мармура О. З. Система ознак, що кваліфікують злочин за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мармура Олег Зіновійович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2016. - 18 с.
285. РА423403 Мельник О. В. Особисті немайнові права дитини при усиновленні за законодавством України та окремих зарубіжних країн : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мельник Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
286. РА423568 Мілевська А. О. Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з підробленням нотаріальних документів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мілевська Альона Олександрівна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. - Ірпінь, 2016. - 19 с.
287. РА423451 Мойсей Л. О. Адміністративно-правові аспекти реалізації конституційного права військовослужбовців на житло : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мойсей Любомир Олексійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2016. - 21 с.
288. РА423642 Мусатов Ф. В. Государство как субъект права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мусатов Филипп Викторович. - Екатеринбург, 2016. - 36 с.
289. РА423373 Овчиннікова А. П. Феноменологія правової культури: філософсько-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Овчиннікова Альбіна Петрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
290. РА423370 Ольшанецька С. В. Правовий статус осіб, свобода яких обмежена у зв'язку із неміжнародним збройним конфліктом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ольшанецька Софія Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
291. РА423427 Плекан В. В. Кримінальна відповідальність за посередництво у наданні та (або) одержанні неправомірної вигоди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Плекан Віталій Валерійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2016. - 19 с.
292. РА423336 Рибас А. В. Адміністративно-правові засади призначення суддів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рибас Алла Вікторівна ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2016. - 16 с.
293. РА423591 Свирида В. А. Адміністративно-правовий захист інтелектуальної власності органами, що здійснюють державну митну справу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Свирида Віталій Анатолійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2016. - 21 с.
294. РА423426 Сенюта С. Я. Правове регулювання господарської діяльності в телекомунікаційній галузі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Сенюта Святослав Ярославович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2016. - 20 с.
295. РА423379 Стрибко Т. І. Нормативно-правовий договір та договірний процес у суверенній Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стрибко Тетяна Іванівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 24 с.
296. РА423389 Тихончук Р. Г. Державно-правове регулювання акціонерної форми господарювання : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Тихончук Роман Георгійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса, 2016. - 20 с.
297. РА423402 Ткаленко О. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів публічної адміністрації щодо попередження насильства в сім'ї відносно дітей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ткаленко Ольга Михайлівна ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2016. - 19 с.
298. РА423460 Федченко О. С. Реалізація зарубіжного досвіду у процесі трансформації міліції України в Національну поліцію України (адміністративно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Федченко Олексій Сергійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2016. - 21 с.
299. РА423433 Червякова О. В. Розвиток механізмів трансформації державного управління в контексті суспільних змін : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Червякова Ольга Володимирівна ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 36 с.
300. РА423429 Шевченко В. В. Реалізація принципу свободи договору в земельному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шевченко Віталій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
301. РА423651 Григорян Р. Г. Правовое регулирование обращения облигаций в Республике Армения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Григорян Рафик Гришаевич ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2016. - 22 с.
302. РА423644 Котанджян Г. Л. Уголовно-правовые и криминологические проблемы, связанные с проституцией : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гурген Левонович Котанджян ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2016. - 22 с.
303. РА423643 Мадоян Г. Г. Организационно-правовые проблемы полицейской службы в Республике Армения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Мадоян Гурген Гагикович ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2016. - 22 с.
304. РА423641 Мегрян Г. А. Особенности заключения хозяйственными обществами крупных сделок и сделок с заинтересованностью : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мегрян Гурген Араратович ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2016. - 22 с.
305. РА423645 Оганесян А. А. Проблемы производства по делам об оспаривании арбитражных решений в Республике Армения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Оганесян Айк Арташесович ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2016. - 22 с.
306. РА423652 Сароян П. В. Возмещение вреда, причиненного администрированием : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Сароян Паргев Володяевич ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2016. - 22 с.
307. СО34509 Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: Коцан І. Я. та ін. ; уклад. Джурак Л. М.]. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 351 с.
308. ВА802946 Брацук І. З. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в національне право держав-членів : монографія / І. З. Брацук ; за наук. ред. проф. М. М. Микієвича ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. - 229 с.
309. ВА803079 Бущенко А. Precedent UA - 2015 : [результати дослідж., провед. Укр. Гельсін. спілкою з прав людини в Україні в 2015 р.] / [А. Бущенко, О. Сапожнікова, О. Шинкаренко] ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини, Open Society Inst. - Київ : КВІЦ, 2015. - 411 с. : фот.
310. ВА802950 Гутник В. В. Процесуальні права учасників міжнародних збройних конфліктів у міжнародних кримінальних судах : монографія / В. В. Гутник ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. - 301 с.
312. ВС61100 Змерзлый Б. В. Правовое регулирование торгового судоходства в Черноморско-Азовском регионе в конце XVIII - начале XX вв. : [исследование] / Змерзлый Б. В. - Симферополь : Феникс, 2014. - 511 с.
313. ВА803501 Капінос М. М. Інтелектуальна власність : підруч. для студентів ВНЗ / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2016. - 347 с. : рис., табл.
314. ВА803320 Конституційне право України : підручник / [Алмаші І. М. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права та порівнял. правознавства. - Ужгород : Гельветика, 2016. - 474 с.
315. В344461/Кн. 14 Україна. Конституційний Суд Конституційний Суд України. Рішення. Висновки. Кн. 14: 2014-2015 / відп. ред. Ю. В. Баулін, голова Конституц. Суду України ; [уклад.: К. О. Мольченко, О. І. Кравченко, Ю. М. Михеєнко]. - Київ : Логос, 2016. - 272 с.
316. ВА803085 Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. / за ред. М. В. Краснової та Т. О. Коваленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права. - Київ ; Чернівці : Кондратьєв А. В., 2016. - 371, [1] с.
317. ВА803306 Литовка В. М. Діяльність прокурора щодо захисту інтересів держави в сфері власних надходжень бюджетних установ : монографія / В. М. Литовка ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 145 с.
318. ВА803336 Лоскутов Т. О. Предмет регулювання кримінального процесуального права : монографія / Т. О. Лоскутов ; Донец. юрид. ін-т. - Київ : Юридичний світ, 2016. - 413 с.
319. ВА802949 Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [уклад.: Ю. Л. Бошицький, В. В. Луць, Р. Б. Шишка] ; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького та Р. Б. Шишки. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 215 с.
320. ВА803307 Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого : монографія / О. І. Марочкін ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2015. - 213 с.
321. ВА803418 "Теорія та практика сучасної юриспруденції", всеукраїнська наукова конференція(7 ; 2016 ; Харків).Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції "Теорія та практика сучасної юриспруденції" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 459 с.
323. ВА803406 Остапенко Л. О. Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені в сфері охорони праці : монографія / Л. О. Остапенко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Растр-7, 2016. - 223 с. : табл.
324. ВА803362 Права людини в контексті сучасного суспільствотворення : [монографія] / [М. Г. Вербенський та ін.] ; Держ. НДІ МВС України. - Київ ; Вінниця : Нілан, 2016. - 360 с.
325. ВА803373 Правове та технічне забезпечення експертної служби Міністерства внутрішніх справ України : монографія / [М. Г. Вербенський та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. - Вінниця : Нілан, 2016. - 381 с. : рис., табл. - (Спеціальна техніка в діяльності органів внутрішніх справ: правове та науково-технічне забезпечення)
326. ВА803305 Представництво прокурором у суді законних інтересів держави : наук.-практ. посіб. / [О. П. Натрус та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 261 с.
327. ВА803420 Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків : зб. наук. праць за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. круглого столу (2 березня 2016 р., м. Харків) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Держ. служба України з контролю за наркотиками, Упр. ООН з наркотиків і злочинності, Каф. адмін. права та адмін. діяльності Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого ; [ред. кол.: Ю. П. Битяк та ін.]. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 171 с.
328. ВС61068 Прокуратура України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2016 р., м. Київ / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; [підгот.: Барандич С. П. та ін.]. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 333 с.
329. ВА803080 Рахнянська Т. О. Еколого-правові засади правового режиму земель капітального будівництва : монографія / Т. О. Рахнянська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. - Чернівці : Кондратьєв А. В., 2016. - 279 с.
330. ВА802931 Різак М. В. Правове регулювання відносин обігу персональних даних : монографія / М. В. Різак ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Гельветика, 2013. - 223 с.
331. ВА802940 Сотула О. С. Кримінально-правова охорона життя людини в країнах романо-германської правової сім'ї: ретроспектива, компаративістика, моделювання : монографія / Олександр Сотула ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Харків : Іванченко І. С., 2015. - 429 с.
332. ВА802947 Стовпець В. Г. Процесуальне діловодство : навч. посіб. / В. Г. Стовпець, О. В. Стовпець ; Одес. нац. мор. ун-т. - Одеса ; Херсон : Грінь Д. С., 2016. - 199 с.
333. СО34513 Судове вирішення справ у спорах, пов'язаних із ґендерною дискримінацією : зб. кращих практик / USAID від америк. народу, Харків. обл. фундація "Громад. альтернатива", Проект "Справедливе правосуддя" ; [упоряд. Олена Уварова, Марія Ясеновська]. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 192 с.
334. ВА802951 Судові та правоохоронні органи України на шляху до Європи : навч. посіб. / С. С. Ненько [та ін.] ; ПВНЗ "Міжнар. ун-т бізнесу і права". - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2016. - 351 с.
335. ВА803421 Сучасний етап розвитку господарського законодавства України та його перспективи : зб. тез наук. доп. і повідомлень ІІ Регіон. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Харків, 28 квіт. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Д. В. Задихайно та ін.]. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 179 с.
336. ВА803431 Тітов М. І. Роздуми. Пошуки. Сподівання : за матеріалами власного архіву / Тітов М. І. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 424 с. : фото
337. ВА803614 Јанићијевић М. Дискурс законских аката на српском и енглеском језику: развојно-упоредни приступ / Марко Јанићијевић. - Београд : Јасен, 2015. - 237 с. : ил.


Культура. Наука. Освіта
338. РА423602 Бурла А. О. Побудова тренувального процесу юних біатлоністів 14-16 років у річному макроциклі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Бурла Артем Олександрович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2016. - 24 с. : табл.
339. РА423539 Ісаєнко О. В. Управління правовим захистом результатів інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Ісаєнко Олександр Васильович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2016. - 20 с.
340. РА423350 Каленський А. А. Система розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Каленський Андрій Анатолійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Київ, 2016. - 39 с.
341. РА423562 Мамон О. В. Педагогічне стимулювання майбутнього вчителя до самооцінки навчальної діяльності у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Мамон Олександр Васильович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2016. - 20 с.
342. РА423334 Мельник М. Г. Становлення та розвиток студентського спорту України в XXI столітті : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Мельник Михайло Григорович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2016. - 20 с.
343. РА423413 Мешко К. І. Виховання господарської дбайливості у студентів аграрних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Мешко Кристина Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2016. - 20 с.
344. РА423442 Назаренко Г. А. Теорія і практика виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Назаренко Галина Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Київ, 2016. - 44 с.
345. РА423367 Павлюченко Л. С. Формування готовності майбутніх учителів інформатики до контрольно-оцінювальної діяльності з використанням комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Павлюченко Лариса Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
346. РА423563 Примакова В. В. Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (1948 - 2012 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Примакова Віталія Володимирівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2016. - 38 с.
347. РА423338 Роман Т. М. Формування емоційно-вольової культури майбутніх учителів початкових класів у процесі психолого-педагогічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Роман Тетяна Миколаївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - 20 с.
348. РА423432 Струнгар А. В. Інформаційно-аналітичний портал бібліотеки як засіб наукової комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Струнгар Артур Валерійович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2016. - 19 с.
349. РА423352 Тогочинський О. М. Теоретичні і методичні основи формування соціальної компетентності слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тогочинський Олексій Михайлович ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2016. - 40 с.
350. РА423412 Фаласеніді Т. М. Педагогічна підтримка учнів з гіперактивним розладом у загальноосвітній школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Фаласеніді Тереза Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 21 с.
351. ВА803229 "Научные исследования современных ученых", международная научно-практическая конференция(5 (69) ; 2016 ; Киев).V (LXIX) Международная научно-практическая конференция "Научные исследования современных ученых" : сб. материалов. - Горловка : Пантюх Ю. Ф., 2016. - 87 с.
352. ВА803436 Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2016" : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 21-22 квіт. 2016 р., Черкаси, Україна / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін.]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 203 с. : рис., табл. - (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
353. ВА803437 Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2016" : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 21-22 квіт. 2016 р., Черкаси, Україна / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін.]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 327 с. : рис., табл. - (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
354. ВА803435 Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2016" : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 21 квіт. 2016 р., Черкаси, Україна / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін.]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 243 с. : рис., табл. - (Серія "Природничо-математичні та комп'ютерні науки")
355. ВА803386 Альошина А. І. Профілактика й корекція порушень опорно-рухового апарату в дошкільнят, школярів та студентської молоді в процесі фізичного виховання : монографія / А. І. Альошина ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 367 с. : табл., рис.
356. ВА803397 Бейлі А. А. Освіта Нової Епохи / Аліса А. Бейлі ; [пер. з англ. мови Богдана Дробенка] ; Міждисциплінар. центр психол.-інновац. культури. - Львів : Растр-7, 2016. - 155 с.
357. ВС60999 Билык Б. По ним звонит колокол / Борис Билык, Татьяна Гриненко. - Николаев : Швець В. Д., 2015. - 193, [2] с. : фот.
358. ВС61102 Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квітня 2015 р.) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства ; [уклад.: Бачинська Н. А. та ін.]. - Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. - 236 с. : рис.
359. ВА803497 Борисенко В. Д. Організація наукових досліджень в Україні : навч. посіб. / В. Д. Борисенко, С. А. Устенко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : МНУ, 2016. - 258 с. : табл.
360. ВА802983 Габович О. Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / Олександр Габович, Володимир Кузнєцов, Надія Семенова. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 282 с.
361. ВА803425 Грищенко Л. К. Основи навчання гри у волейбол : навч.-метод. посіб. / Л. К. Грищенко, О. М. Школа, Д. В. Пятницька ; Департамент науки і освіти Харків. облдержадмін., Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 139 с. : рис.
362. ВА803226 Гуска М. Б. Ігри та забави від народження до школи : метод. посіб. / М. Б. Гуска, М. В. Гуска, В. Й. Мазур ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 195 с.
363. ВА803341 Демченко І. І. Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній початковій школі : монографія / Демченко Ірина Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 500 с.
364. ВС61088 Зав'язкін О. В. Абетка. Великі літери. Навчальні завдання : [для дітей дошк. віку] / [О. В. Зав'язкін ; худож. Д. С. Турбаніст]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 63, [2] с. : іл. - (Готуємось до школи)
365. ВС61090 Зав'язкін О. В. Весела таблиця множення в малюнках і віршах / [О. В. Зав'язкін ; худож. Д'яченко Л. О.]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 63 с. : іл. - (Веселі уроки)
366. ВС61087 Завязкин О. В. Азбука. Крупные буквы. Обучающие задания : [для детей дошк. возраста] / [О. В. Завязкин ; худож. Турбанист Д. С.]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 63, [2] с. : ил. - (Готовимся к школе)
367. ВС61086 Завязкин О. В. Сказочная азбука. Большие буквы. Любимые герои. Веселые стихи : [для детей дошк. возраста] / [О. В. Завязкин ; худож. Зарби-Гальчук Е. В.]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2016. - 63, [2] с. : ил. - (Веселые уроки)
368. ВА803071 Ільницький Д. О. Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі : монографія / Д. О. Ільницький ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2016. - 445 с. : табл.
369. ВА803120 Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 трав. 2016 р., Україна, м. Тернопіль / Терноп. держ. с.-г. дослід. станція [та ін.] ; [редкол.: Водяник І. І. та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2016. - 326 с. : рис., табл.
370. ВА803419 "Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти", всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів(3 ; 2016 ; Харків).Історичні, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7-8 квітня 2016 року, м. Харків / Ін-т модернізації змісту освіти, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 169 с.
371. ВА803504 Кам'янець-Подільський державний український університет (1918-1921). Ювілейні спогади / Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., Центр дослідж. історії освіти Поділля ; [упоряд. та авт. передм. В. Р. Адамський]. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. - 359 с. - (Видавничий проект "Освітні символи Поділля")
372. ВА803503 Ковальчук Г. П. Педагогіка фізичної культури : [навч. посіб.] / Ковальчук Г. П., Присакар В. В. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. - 389 с. : рис., табл.
373. ВА803465 "Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів", всеукраїнська науково-технічна конференція(2 ; 2016 ; Рубіжне).Матеріали II Всеукраїнської науково-технічної конференції "Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів", 18-25 квітня 2016, Рубіжне / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля [та ін.] ; [ред.: Рубан Е. В., Гончаров В. В.]. - Рубіжне : О. Зень [вид.], 2016. - 383 с. : рис., табл.
374. ВА803360 Мієр Т. І. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : монографія / Тетяна Мієр ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ ; Кіровоград : Александрова М. В., 2016. - 423 с. : рис., табл.
375. ВА803428 На скрижалях історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / [авт. кол.: Балацинова А. Д. та ін. ; за заг. ред. Л. Д. Зеленської, С. Т. Золотухіної] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 113 с. : фото
376. ВА803376 Ніколаєнко С. М. Керівник навчального закладу : [навч. посіб.] / С. М. Ніколаєнко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : НУБіП України, 2016. - 172 с. : рис., табл.
377. ВА803070 Партнерство ради будущего : монография / под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е. В. Астаховой ; Нар. укр. акад. - Харьков : Изд-во НУА, 2016. - 235 с. : фот.
378. В356303/1 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ч. 1: Соціально-гуманітарний модуль / [Осадчий І. Г. та ін. ; за ред. І. Г. Осадчого]. - 2016. - 140 с. : рис.
379. В356303/2, 1 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ч. 2, 1: Професійний модуль - 1 / [Осадчий І. Г. та ін. ; за ред. І. Г. Осадчого]. - 2016. - 112 с. : рис.
380. В356303/2, 2 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ч. 2, 2: Професійний модуль - 2 / [Осадчий І. Г. та ін. ; за ред. І. Г. Осадчого]. - 2016. - 120 с.
381. ВА803104 Реформа фізичного виховання бакалаврів у вітчизняній вищій школі (компетентнісний підхід) : монографія / [В. В. Приходько та ін.] ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2016. - 321 с. : рис., табл.
382. ВА802942 Служинська З. Спогади і розповіді про середню школу № 5 імені Іллі та Іванни Кокорудзів у Львові / Зиновія Служинська, Лідія Боровець. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 255 с. : фот.
383. ВА803119 Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О. О. та ін.]. - Чернігів : ЧНТУ, 2016. - 204 с.
384. ВА803292 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новими підручниками. 4 клас : 12330 розв'язань : усі розв'язання до усіх підруч. / [Мисочка В. М. та ін.]. - Харків : Торсінг, 2016. - 927 с.
385. ВА803291 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 1-2 клас : 5940 розв'язань : усі розв'язання до усіх підруч. / [Павлова О. С. та ін.]. - Харків : Торсінг, 2016. - 1020 с.
386. В356299/1 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 11 клас. Т. 1. - 2016. - 1183 с.
387. В356299/2 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 11 клас. Т. 2. - 2016. - 1183 с.
388. ВА803296 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 3 клас : 6390 розв'язань : усі розв'язання до усіх підруч. / [Нечепоренко С. В. та ін.]. - Харків : Торсінг, 2016. - 831 с.
389. В356300/1 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 9 клас. Т. 1. - 2016. - 1023 с. : табл., рис.
390. В356300/2 Супер ГДЗ. Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 9 клас. Т. 2. - 2016. - 955 с.
391. ВА803289 Супер ГДЗ. Готовые домашние задания по новой школьной программе. 4 класс : 5470 решений : все решения ко всем учеб. / [Верховська Т. Г. та ін.]. - Харьков : Торсинг, 2016. - 319 с.
392. ВС61089 Хаткіна М. О. Перші уроки лічби : цікаві малюнки. Добрі вірші. Запитання і завдання : [для дітей дошк. віку] / [М. О. Хаткіна ; уклад. О. В. Зав'язкін ; худож. Зарбі-Гальчук О. В.]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 63, [2] с. : іл. - (Веселі уроки)
393. ВА803298 Черниш Н. І. Редагування енциклопедичних видань: теорія і практика : навч. посіб. для студентів спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш. - Львів : Світ, 2015. - 235 с. : рис.
394. ВА803395 Шаповалова О. В. Управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії : монографія / О. В. Шаповалова ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Цьома С. П., 2016. - 159 с.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка