Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництваСторінка2/5
Дата конвертації30.04.2017
Розмір0,87 Mb.
1   2   3   4   5

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
94. РА423577 Ал-Хаддад А. Т. Дж. Основи хімії та технології поверхнево-активних речовин, які є похідними олеїнової кислоти й малеїнового ангідриду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Амір Тарк Джасім Ал-Хаддад ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2016. - 20, [1] с. : рис.
95. РА423381 Голембовська Н. В. Технологія пресервів з прісноводних риб та пряно-ароматичних коренеплодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Голембовська Наталія Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2016. - 19 с. : рис.
96. РА423658 Горшкова Р. М. Физико-химические и технологические основы получения продуктов распада протопектина растительного сырья : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 02.00.04 / Горшкова Раиса Михайловна. - Душанбе, 2016. - 47 с. : рис., табл.
97. РА423657 Кичкайло О. В. Керамические литийалюмосиликатные материалы для термостойких изделий хозяйственного назначения : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Кичкайло Ольга Владимировна ; Учреждение образования "Белорус. гос. технол. ун-т". - Минск, 2016. - 25 с. : рис.
98. РА423322 Мольченко С. М. Технологія безвідходної нейтралізації жирів водно-спиртовими розчинами карбонатів лужних металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Мольченко Світлана Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
99. РА423358 Нездолій А. О. Споживні властивості цукерок для осіб з тривалим статичним фізичним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Нездолій Андрій Олегович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
100. РА423574 Петров С. О. Розробка технології отримання похідних оксазол-5-онів на основі α,β-ненасичених кетонів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Петров Сергій Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
101. РА423391 Подгурська В. Я. Оптимізація структури та підвищення фізико-механічних властивостей матеріалів для керамічних паливних комірок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Подгурська Вікторія Ярославівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Львів, 2016. - 21 с. : рис., табл.
102. РА423636 Хамроев Ф. Б. Кинетика паро-углекислотной конверсии углеводородов, рациональные способы и катализаторы производства технологического газа : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 02.00.04 / Хамроев Фаридун Бегмуродович. - Душанбе, 2016. - 25 с. : рис., табл.
103. РА423639 Худоёров Д. Н. Щелочная переработка борсодержащих руд Таджикистана : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Худоёров Дониёр Нормахмадович. - Душанбе, 2016. - 24 с. : рис.
104. РА423615 Шакір Ш. М. Дослідження та розробка способів отримання металургійного коксу з шихти, що містить у складі малометаморфізоване вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Шакір Шван Мохаммед ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ, 2016. - 19 с. : рис., табл.
105. РА423357 Шульга О. С. Споживні властивості водно-дисперсійних фарб на основі каолінових наповнювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.08 / Шульга Ольга Сергіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2016. - 24 с. : табл., рис.
106. РА423380 Янчева М. О. Наукове обґрунтування використання композицій кріостабілізуючої дії в технології напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04 / Янчева Марина Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2016. - 40 с. : рис., табл.
107. ВА803084 "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості", міжнародна науково-технічна конференція(8 ; 2016 ; Львів).VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості", Львів, 16-21 травня 2016 р. : зб. тез доп. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Укр. нафтогаз. акад. ; [редкол.: М. Братичак (відп. ред.) та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 203 с. : рис., табл.
108. ВА803106 Богданов А. А. Технология механического обезвоживания : монография / А. А. Богданов ; Гос. вуз "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2016. - 99 с. : рис., табл.
109. ВС61075 Богданова А. Торты и пирожные без выпекания. Вкусные десерты без хлопот! / Алена Богданова. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 126, [2] с. : цв. ил.
110. СО34508 Маковій Ґ. Наша їжа / Ґарафіна Маковій ; [упоряд. Гаркушенко Галина]. - Чернівці : Факел Марії, 2016. - 454, [1] с.
111. ВС61105 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали : навч.-метод. комплекс : навч.-метод. посіб. для студентів, магістрів і наук.-пед. працівників інж. спец. аграр. ВНЗ / І. М. Бендера [та ін.] ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т [та ін.]. - Кам!янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2016. - 419 с. : рис., табл.
112. ВА803107 Петік П. Ф. Лужна нейтралізація жирів у системі полярних розчинників : [монографія] / П. Ф. Петік, І. П. Петік ; Нац. акад. аграр. наук України, Укр. НДІ олій та жирів. - Київ : Аграрна наука, 2015. - 67 с. : рис., табл.
113. ВС61109 Салати та закуски / [упоряд. Карпенко Ю. М.]. - Київ : Глорія, 2016. - 224 с. : кольор. іл.
114. ВС61000 Сочные блюда из курицы / [сост. Попович Н. Ю.]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 79, [1] с. : ил. - (Мамочкина вкуснятина)
115. ВА803408 Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30-31 трав. 2016 р. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Дніпропетр. облдержадмін., Ун-т харч. технологій, м. Пловдів. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2016. - 188 с. : рис., табл.


Соціологія. Демографія
116. РА423572 Арнаутова В. В. Соціально-психологічне забезпечення соціалізації вихованців закритих освітніх закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Арнаутова Вікторія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2016. - 20 с.
117. РА423418 Мещан І. В. Соціальне партнерство в управлінні соціальним обслуговуванням населення в Україні: регіональний контекст : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Мещан Ігор Вікторович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
118. РА423324 Чучиліна К. С. Чинники професійного успіху молодих фахівців у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Чучиліна Катерина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с.
119. ВА803449 Білущак Г. І. Математико-статистичні методи в соціології : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. І. Білущак, І. В. Когут ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Сорока Т. Б. [вид.], 2016. - 111 с. : рис., табл.
120. ВА803433 Лупаренко С. Є. Питання дитинства у вітчизняній педагогіці ХХ століття: теорія та практика : [монографія] / Лупаренко C. Є. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2015. - 370 с.
121. ВА803344 Нікон Н. О. Експериментальні дослідження у соціальній роботі : навч.-метод. посіб. / Н. О. Нікон ; Одес. нац. політехн. ун-т, Гуманітар. ф-т, Каф. соц. роботи та кадр. менеджменту. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2016. - 91 с.
122. СО34510 Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квіт. 2016 р. / Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [відп. ред. Волобуєва С. В.]. - Київ : НТУ, 2016. - 135 с.
123. ВА803508 Чекотовський Е. В. Статистичні методи. Історія і теорія : навч. посіб. / Е. В. Чекотовський. - Київ : Знання, 2016. - 191 с. : рис., табл.


Історія. Історичні науки
124. РА423366 Жиленкова І. М. Зовнішня торгівля українських губерній Російської імперії в контексті інтересів аграрно-промислового капіталу (90-ті рр. XIX ст. - 1914 р.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Жиленкова Ірина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 40 с.
125. РА423663 Остапенко А. А. Христианские древности Рязанской земли XI-XVI вв. (мелкая пластика) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Остапенко Александр Алексеевич ; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т археологии Рос. акад. наук. - Москва, 2015. - 22, [1] с.
126. РА423398 Панфілова Т. О. Українські громадські організації в суспільно-культурному та соціально-економічному житті Галичини (1923-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Панфілова Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2016. - 36 с.
127. РА423535 Парначова Н. В. Роль тижневика "Наше слово" у національно-культурному житті української діаспори в Польській Народній Республіці у другій половині 50 - 60-х роках XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Парначова Наталія Володимирівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2016. - 19 с.
128. РА423537 Петрик А. М. Андрій Яковлів: інтелектуальна біографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Петрик Артем Миколайович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2016. - 20 с.
129. РА423538 Федоренко Я. А. Суспільно-політичні та соціально-економічні перетворення в сільському господарстві України доби незалежності : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Федоренко Яніна Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2016. - 40 с.
130. СО34501 1946 - 1947. Голод в Україні : зб. спогадів / Нац. музей історії України у Другій світовій війні, Мемор. комплекс ; [редкол.: М. М. Гич та ін. ; упоряд.: Т. А. Куцаєва, Л. В. Рибченко]. - Київ : [б. в.], 2016. - 127 с. : фот.
131. ВА803312 Березницький М. О. Кримка: село крізь призму вічності : іст.-краєзн. есе з часу заснування села, його розвитку та основних іст. етапів / Микола Березницький. - Одеса : Прес-кур'єр, 2016. - 363 с. : іл.
132. ВА803389 Горобець В. М. Конфлікт і влада в ранньомодерній Україні. Сотник новгород-сіверський проти гетьмана Війська Запорозького, 1715 - 1722 : [дослідження] / Віктор Горобець. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. - 287 с.
133. ВА803077 Грабовський С. І. Війна і міф: Друга світова у дзеркалі новітнього неосталінізму / Сергій Грабовський. - Київ : Знання України, 2016. - 55 с.
134. В356297/1 Гула, Руслан Владимирович Агония Левиафана. Ч. 1: Пассионарии и юродивые. Политический террор и терроризм в Украине (1900-1914 гг.). - 2016. - 341 с.
135. ВА802992 Зыгарь М. Вся кремлевская рать. Краткая история современной России / Михаил Зыгарь. - Харьков : Фолио ; М. : Интеллектуальная Литература, 2016. - 408, [1] с.
136. ВА803244 Іваневич Л. А. Кость Широцький (у працях, статтях, некрологах, гаслах, матеріалах, документах) / Іваневич Л. А., Трембіцький А. М. - Хмельницький : Мельник А. А., 2016. - 179 с. : іл.
137. ВА803300 Історик і Влада : [колект. монографія] / [Ірина Колесник та ін. ; відп. ред. В. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 543 с.
138. ВА803402 Кияк В. На рідній і не своїй землі : біогр. повість [Осип Барецький] / Володимир Кияк. - Львів : ЗУКЦ, 2016. - 118, [1] с. : фот.
139. ВА803411 Кравченко М. Українська аргонавтика : іст. дослідж. / Микола Кравченко. - Мена : Домінант : Орієнтир, 2016. - 115 с. : іл., фото
140. ВС61101 Кульчицький С. Донеччина і Луганщина у XVII-XXI ст.ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі : [дослідження] / Кульчицький С., Якубова Л. ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. - 812 с. : табл.
141. ВА803416 Лук'яненко О. Г. Невже це було з нами? : спогади / Олександр Лук'яненко. - Мена : Домінант, 2016. - 331 с. : іл., фото. - (Серія "Бібліотека краєзнавця")
142. ВА803459 Ніточко І. І. 126 днів. Історія останньої депортації / І. І. Ніточко, М. О. Вернигора. - Одеса : Прес-кур'єр, 2016. - 335 с. : іл.
143. ВС61103 Нуссбаумер А. Примусові робітники в Пінцґау. Трудові відносини в період націонал-соціалізму. Життєві історії : [док. дослідж.] / Алоїз Нуссбаумер ; з нім. пер. Оксана Николайчук. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2015. - 191 с. : іл. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
144. ВА803455 Петренко І. М. Єлизавета Милорадович (1832-1890) в українському суспільно-політичному русі : монографія / І. М. Петренко ; ВНЗ Укоопспілки "Полавт. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 150, [1] с. : іл.
145. ВА803081 Портнов А. Історії для домашнього вжитку : есеї про пол.-рос.-укр. трикутник пам'яті / Андрій Портнов ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. - Київ : Критика, 2013. - 341, [1] с.
146. ВА802991 Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії : зб. наук. пр. / [Гирич І. Б. та ін.] ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2016. - 271 с. : іл.
147. ВА803456 Проклятие фараонов. Тайны Древнего Египта / [сост. Сергей Реутов]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 397 с. - (Мифы. Тайны. Загадки)
148. ВА803304 Сакевіч Т. Заповіт І Речі Посполитої / Томаш Сакевіч ; [пер. з пол. та наук. ред.: Богдан Гудь] ; Всеукр. громад. об-ня "Балто-Чорномор. конфедерація". - Київ ; Львів : Растр-7, 2016. - 144, [2] с.
149. ВА803227 Стаднік М. П. Повертайся додому : [іст.-краєзнав. нарис] / Микола Стаднік. - Житомир : Рута, 2016. - 116 с. : фот.
150. ВА803393 Старожитності Посулля : зб. наук. пр. : пам'яті Ф. І. Камінського (1845-1891) / Центр пам'яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С. О. та ін. ; відп. ред. Супруненко О. Б.]. - Київ : Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2016. - 174 с. : рис.
151. В355755/3 Терлецький, Михайло Миколайович Становлення роду Драго-Сасів. Ч. 3: Рік за роком. - Львів : ПАІС, 2016. - 334 с. : іл.
152. ВА803101 Циганок Н. О. Війна очима "дітей війни" : іст.-публіцист. зб., спогади / Н. Циганок. - Дніпродзержинськ ; Дніпропетровськ : Дріант, 2015. - 142 с. : іл.
153. ВА803310 Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього : зб. матеріалів ІІІ американознав. мультидисциплінар. конф., 12-13 квітня 2016 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин, Центр америк. студій ; [упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М.]. - Львів : ПАІС, 2016. - 431 с. : табл.
154. ВА803313 Шологон Л. І. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848-1947 рр.) : [монографія] / Лілія Шологон ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т історії, політології і міжнар. відносин. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. - 459 с.


Економіка. Економічні науки
155. РА423575 Аль-Оста С. А. Діагностика експортної діяльності промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2016. - 18 с. : рис.
156. РА423579 Антонюк Р. Р. Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Антонюк Роксолана Ростиславівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
157. РА423409 Банера Н. П. Економіко-організаційний моніторинг фінансової діяльності суб'єктів малого підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Банера Надія Петрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2016. - 20 с. : рис., табл.
158. РА423585 Беляк Т. О. Активізація впливу корпоративної культури на розвиток соціально-трудових відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Беляк Тетяна Олексіївна ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2016. - 20 с. : рис.
159. РА423328 Білецька О. О. Система формування та ефективного забезпечення організаційної культури підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Білецька Олександра Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2016. - 21 с.
160. РА423629 Бовсуновська Г. С. Розвиток ринку автотранспортного страхування України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Бовсуновська Ганна Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с.
161. РА423612 Владика Ю. П. Інвестиційне забезпечення виробництва та реалізації зерна сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Владика Юлія Павлівна ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпропетровськ, 2016. - 19 с. : табл.
162. РА423405 Войнаренко С. М. Формування рекламної стратегії в маркетинговій політиці підприємств мобільного зв'язку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Войнаренко Сергій Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 21 с. : табл., рис.
163. РА423588 Волкогон С. О. Податкова політика сприяння розвитку малого бізнесу у регіонах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Волкогон Світлана Олександрівна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2016. - 20, [1] с. : рис.
164. РА423622 Гринчук Ю. С. Управління формуванням та використанням виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гринчук Юлія Сергіївна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2016. - 38 с. : рис., табл.
165. РА423633 Гулай І. О. Управління системою фінансового контролю підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гулай Іванна Олексіївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2016. - 20 с. : табл.
166. РА423446 Дерев'янко О. Г. Формування репутаційного менеджменту на підприємствах харчової промисловості України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дерев'янко Олена Георгіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 41 с. : табл., рис.
167. РА423417 Домбик О. М. Облік і внутрішній контроль у системі управління діяльністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Домбик Ольга Миколаївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів, 2016. - 22 с. : рис.
168. РА423375 Завгородня Г. М. Моделі та інструменти управління невизначеністю при формуванні портфелів корпорації згідно рівня її компетенції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Завгородня Ганна Миколаївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 20 с. : рис., табл.
169. РА423331 Задворний С. І. Територіальна організація культурно-мистецької сфери регіону (на матеріалах Хмельницької області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Задворний Сергій Ігорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 21 с. : рис.
170. РА423647 Запорожченко Г. М. Городская потребительская кооперация Сибири в процессе модернизационного перехода. 1890-е - февраль 1917 г. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Запорожченко Галина Михайловна. - Новосибирск, 2016. - 43 с.
171. РА423590 Ільчук В. В. Організаційно-економічні засади функціонування підприємств - виробників картоплі на цільових ринках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ільчук Віра Василівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
172. РА423586 Ісаян А. М. Банківське кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ісаян Анна Мосесівна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
173. РА423454 Іщенко Ю. Д. Розвиток інноваційної діяльності в контексті формування полюсів соціально-економічного зростання в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Іщенко Юрій Дмитрович ; НАН України, Ін-т географії. - Київ, 2016. - 21, [4] с.
174. РА423363 Кальченко М. М. Економічна ефективність залучення і використання фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кальченко Микола Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2016. - 23 с. : табл., рис.
175. РА423561 Колібаба О. А. Облік і аналіз виробничих витрат у системі управління молокопереробними підприємствами України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Колібаба Олег Анатолійович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2016. - 20 с. : рис.
176. РА423369 Коробка В. М. Управління комерціалізацією інноваційної продукції аграрного сектору : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коробка Валентина Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
177. РА423351 Кузьмін Є. С. Ефективність інвестицій підприємств молочної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кузьмін Євгеній Сергійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
178. РА423600 Кухта К. О. Формування ефективного виробництва і реалізації зерна в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кухта Катерина Олексіївна ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава, 2016. - 20 с. : рис.
179. РА423416 Куценко В. І. Формування галузевої структури економіки регіонів України в умовах нестійкого економічного середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Куценко Владислав Ігорович ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
180. РА423411 Кушнір М. А. Поведінкове ціноутворення на фондовому ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кушнір Мирослава Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
181. РА423449 Лерніченко К. В. Механізм функціонування та розвитку підприємств пасажирського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лерніченко Катерина Валеріївна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
182. РА423453 Макогон І. І. Фінансовий механізм управління державним сектором економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Макогон Іван Іванович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2016. - 21 с.
183. РА423609 Масляєва О. О. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Масляєва Ольга Олександрівна ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпропетровськ, 2016. - 20 с. : табл.
184. РА423667 Муха Д. В. Макроэкономическая эффективность привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Муха Денис Викторович ; Гос. науч. учреждение "Ин-т экономики Нац. акад. наук Беларуси". - Минск, 2016. - 28 с.
185. РА423428 Немировська О. В. Формування ефективного механізму взаємодії національної економіки з транснаціональними корпораціями : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Немировська Оксана Вікторівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
186. РА423421 Нєчева Н. В. Забезпечення ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нєчева Наталя Валеріївна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2016. - 21 с. : табл., рис.
187. РА423410 Нога І. М. Організаційно-економічний механізм розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Нога Ірина Михайлівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2016. - 20 с. : рис., табл.
188. РА423589 Осипенко С. О. Місцеві бюджети в умовах децентралізації фінансових ресурсів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Осипенко Світлана Олександрівна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2016. - 20 с.
189. РА423329 Прозоров Р. Г. Формування та розвиток логістичної системи молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Прозоров Роман Геннадійович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
190. РА423444 Пугач А. М. Формування системи наукового забезпечення державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Пугач Андрій Миколайович ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 36 с.
191. РА423559 Рейнська В. Б. Податкове регулювання інвестицій в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Рейнська Вікторія Борисівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2016. - 20 с. : табл.
192. РА423623 Рибакова Л. П. Облік і внутрішній контроль витрат підприємств з виробництва цукру : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Рибакова Леся Петрівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів, 2016. - 21 с. : рис.
193. РА423635 Сарафонова І. С. Формування механізму регулювання діяльності підприємств на ринку олійно-жирової продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сарафонова Інна Сергіївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2016. - 20 с. : рис.
194. РА423625 Сашко О. П. Обліково-інформаційне забезпечення контролінгу витрат підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Сашко Ольга Петрівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів, 2016. - 21 с. : рис.
195. РА423400 Своробович Л. М. Формування мотиваційної складової внутрішнього економічного механізму підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Своробович Лілія Миколаївна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2016. - 18 с.
196. РА423458 Сорока А. М. Формування системи менеджменту в спеціалізованих птахівничих підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сорока Анна Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
197. РА423342 Тарасенко А. В. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Тарасенко Артем Валерійович ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2016. - 20 с. : рис.
198. РА423578 Терещенко С. І. Формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Терещенко Світлана Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2016. - 36 с. : табл., рис.
199. РА423607 Фаринович І. В. Економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фаринович Ірина Володимирівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2016. - 20 с. : рис.
200. РА423344 Ходаківська О. В. Організаційно-економічне регулювання екологізації аграрного виробництва : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ходаківська Ольга Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2016. - 36 с. : рис.
201. РА423624 Хомик Х. Р. Облік і внутрішній аудит екологічних витрат підприємств лісового господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Хомик Христина Романівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів, 2016. - 20, [1] с. : рис.
202. РА423601 Цундер О. Е. Механізм управління конкурентоспроможністю послуг підприємств телекомунікаційної галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Цундер Олена Едуардівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2016. - 21 с. : рис.
203. РА423567 Чаплигін О. В. Податкове стимулювання енергоефективних інвестицій в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чаплигін Олександр Васильович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. - Ірпінь, 2016. - 22 с. : рис.
204. РА423587 Шевченко С. В. Підготовка бакалаврів спеціальності "облік і аудит" до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шевченко Світлана Валеріївна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с. : рис.
205. РА423597 Шишпанова Н. О. Державне регулювання розвитку трудового потенціалу сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Шишпанова Наталія Олександрівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2016. - 25 с. : табл., рис.
206. РА423608 Щербан О. Я. Управління економічною безпекою туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щербан Ореста Ярославівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2016. - 20, [1] с. : рис.
207. ВА802938 Аудит та захист інтелектуального капіталу підприємства: теорія та методологія : монографія / [В. Д. Понікаров та ін. ; за заг. ред. Понікарова В. Д.]. - Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 375 с. : рис., табл.
208. ВА803297 Бабець І. Г. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності : підручник / І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова, О. А. Мокій ; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. І. Г. Бабець, д-ра екон. наук, проф. А. І. Мокія ; Запоріз. ін-т економіки та інформ. технологій, Львів. ін-т менеджменту. - Запоріжжя : Кругозір ; Львів, 2016. - 493 с. : рис., табл.
209. ВА803378 Берідзе Т. М. Засади моніторингу у реінжинірингу : монографія / Берідзе Т. М., Кононенко В. В., Пасічник Н. В. - Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2016. - 143 с. : рис., табл.
210. ВА803460 Бондар-Підгурська О. В. Науково-методологічні засади сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки : монографія / О. В. Бондар-Підгурська ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 531 с.
211. ВА803097 Борисова Т. М. Маркетинг некомерційних суб'єктів: теоретично-методологічні аспекти : монографія / Т. М. Борисова ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 475 с. : рис., табл.
212. ВА803112 Борисова Т. М. Міжнародна конкуренція : навч. посіб. / Т. М. Борисова, Г. В. Ціх ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Ф-т економіки і підприємн. діяльності. - Тернопіль : Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. - 162 с. : рис., табл.
213. ВА803392 Гнєдков А. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах глобалізації міжнародних інноваційно-інвестиційних процесів : монографія / Гнєдков А. В., Шиков М. М. ; Донбас. держ. техн. ун-т. - Лисичанськ : ДонДТУ, 2015. - 128 с. : рис., табл.
214. ВА803347 Гуцаленко Л. В. Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю невиробничих витрат : [монографія] / Л. В. Гуцаленко, Л. В. Дерій, А. Ю. Козаченко ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 239 с. : рис., табл.
215. ВА803162 Деньги и кредит : пособие для проведения семинар. занятий / Гудзинская Л. Ю. [и др.]. - Киев : Компринт, 2016. - 142 с.
216. ВА803384 Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [25 трав. 2016 р.] / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського [та ін.] ; [редкол.: Каминський П. Д. та ін.]. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2016. - 161 с. : рис., табл.
217. ВА803363 Енергозбереження на підприємствах гірничовидобувної промисловості. Проблеми, шляхи реалізації : монографія / І. О. Сінчук [та ін.] ; під ред. д-ра техн. наук, проф. Сінчука О. М. ; Держ. ВНЗ "Криворіз нац. ун-т", Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кривий Ріг ; Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2016. - 340 с. : рис., табл.
218. ВА802989 Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність: збірник тестових завдань для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів : навч. посіб. / І. Ю. Єпіфанова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 83, [1] с. : табл.
219. ВА803326 Жовновач Р. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування : монографія / Жовновач Руслана Іванівна ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2015. - 382 с. : рис., табл.
220. ВА803076 Іличок Б. І. Аналізування діяльності суб'єктів господарювання на товарних ринках : навч. посіб. / Б. І. Іличок ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 171 с. : табл., рис.
221. ВА803228 Ільчук В. П. Ринок IPO : монографія / В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко, І. В. Садчикова ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : Брагинець О. В. [вид.], 2016. - 226 с.
222. В356301/1 Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти. Вип. 1/ [Масленніков Є. І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, доц. Є. І. Масленнікова. - 2016. - 853 с. : рис., табл.
223. ВА802929 Калінеску Т. В. Оцінювання гнучкості інноваційного розвитку підприємств та виробничого персоналу : монографія / Т. В. Калінеску, О. Д. Кирилов, А. О. Фоменко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. - 314 с. : рис., табл.
224. ВА803372 Капрусь О. Еволюція структури та діяльності Всесвітньої туристичної організації у контексті сучасних глобалізаційних процесів : монографія / Ольга Капрусь ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. - 233 с.
225. ВА803498 Ковтуненко К. В. Економічне оцінювання інноваційної діяльності промислового підприємства: своєчасність процесу та достовірність результату : монографія / К. В. Ковтуненко, Л. П. Шацкова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Бондаренко М. О., 2015. - 253 с. : рис., табл.
226. ВА803113 Кузнєцова Т. В. Економічний механізм стимулювання еколого-інноваційного розвитку промислових підприємств регіону : монографія / Т. В. Кузнєцова, Л. Г. Сіпайло ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 217 с. : рис., табл.
227. ВА803496 Лаврук Н. А. Мотивація трудової діяльності жінок : монографія / Н. А. Лаврук, О. В. Лаврук ; Буковин. держ. фін.-екон. ун-т. - Чернівці : Медобори-2006, 2016. - 199, [14] с. : рис., табл.
228. ВА803245 Лучко М. Р. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / [М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон] ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 301 с. : табл.
229. ВА802935 Малєєва О. В. Управління логістичними процесами розподіленого виробництва : монографія / О. В. Малєєва, І. О. Гончар, А. В. Єлізєва ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2016. - 185 с. : рис., табл.
230. ВА803452 Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень : монографія / В. Д. Малигіна, О. Ю. Холодова, Л. М. Акімова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 247 с. : рис., табл.
231. ВА803374 Маловичко С. В. Електронна торгівля: теоретичні основи, механізм управління та стратегії розвитку : монографія / С. В. Маловичко ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2015. - 428 с. : рис., табл.
232. ВА803082 "Молодь у світі сучасних технологій", міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою "Методологічні аспекти управління проектами розвитку регіону"(5 ; 2016 ; Херсон).Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Молодь у світі сучасних технологій" за тематикою: "Методологічні аспекти управління проектами розвитку регіону", 2-3 червня 2016 р / [за заг. ред. Н. А. Соколової] ; Херсон. нац. техн. ун-т, Громад. орг. "Росток". - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 259 с. : рис., табл.
233. ВА803466 "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", щорічна наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету(2016 ; Львів).Матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", Львів, 13-14 травня 2016 р. / Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Растр-7, 2016. - 492 с. : рис., табл.
234. ВА803415 Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / Чернів. торг.-екон. ун-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [уклад.: Лошенюк І. Р. та ін.]. - Чернівці : Книги - XXI, 2015. - 159 с. : рис., табл.
235. ВА803366 Мотивація та управління персоналом і якістю (іноземний досвід) : навч. посіб. / Сокур М. І. [та ін.] ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2016. - 335 с. : рис., табл.
236. ВА803346 Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / Задорожний З. В. [та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 191 с. : табл., рис.
237. ВА803505 Основи охорони праці : підручник / Г. Г. Гогіташвілі [та ін.]. - Київ : Знання, 2016. - 311 с. : рис., табл.
238. ВА803399 Писаренко С. М. Особливості сучасного розвитку світової економіки : курс лекцій / Писаренко С. М., Українець Л. А., Черняга Л. П. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. - Львів : ЗУКЦ, 2016. - 206, [1] с.
239. СО34507 Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / [Богданова М. та ін.] ; за наук. ред. д-рів екон. наук, проф. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 387 с. : табл.
240. ВА803225 Складові регіонального розвитку національного господарства : монографія / [М. І. Маниліч та ін.] ; за наук. ред. канд.-екон. наук, доц. М. І. Маниліча, д-ра екон. наук, проф. В. Ф. Столярова, д-ра техн. наук, проф. Я. І. Виклюка ; Приват. ВНЗ "Буковин. ун-т". - Чернівці : Книги - XXI, 2014. - 156 с.
241. ВА803246 Смерічевська С. В. Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки: стратегічні імперативи : монографія / С. В. Смерічевська ; Донец. держ. ун-т упр. - Херсон : Гельветика, 2015. - 319 с. : рис., табл.
242. ВА802939 Сотниченко Л. Л. Управління розвитком інфраструктурного забезпечення конкурентоспроможності регіону: теорія, методологія, практика : [монографія] / Л. Л. Сотниченко. - Одеса : Грінь Д. С., 2015. - 523 с. : рис., табл.
243. ВА803464 Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали XVI Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 23 квіт. 2015 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., Ф-т менеджменту, Рада студент. самоврядування ; [редкол.: Майданюк С. І. та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - 245 с.
244. ВА803391 Тінізація економіки в Україні: причини та напрями подолання : [монографія] / [Онищенко В. О. та ін.] ; за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. - 323 с. : рис., табл.
245. ВА803299 Турянський Ю. І. Макроекономічне податкове регулювання розвитку національної економіки / Ю. І. Турянський. - Львів : Растр-7, 2016. - 363 с. : табл., рис.
246. ВА802937 Управління життєдіяльністю підприємств промисловості : монографія / [Ястремська О. М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ястремської О. М., канд. екон. наук, доц. Верещагіної Г. В. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 431 с. : рис., табл.
247. ВА803308 Управління соціально-економічним розвитком підприємств: методологія та інструментарій : монографія / [Фещур Р. В. та ін.] ; за наук. ред. проф. Р. В. Фещура ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Растр-7, 2016. - 224 с. : табл., рис.
248. ВА802936 Федорович О. Е. Исследование логистики снабжения и сбыта в разнородной транспортной инфраструктуре грузоперевозок : монография / О. Е. Федорович, Э. Е. Рубин, Н. В. Еременко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 199 с. : рис., табл.
249. ВА803309 Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : монографія / [Атаманчук З. А. та ін] ; [редкол.: Гелей Л. О., Атаманчук З. А.]. - Львів : Растр-7, 2016. - 171 с. : табл., рис.
250. ВА803364 Фінансовий механізм діяльності аграрних суб'єктів господарювання : монографія / Н. М. Давиденко [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Н. М. Давиденко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2016. - 317 с. : рис., табл.
251. ВА802948 Экономика труда : учеб. пособие / Л. И. Безтелесная [и др.] ; Нац. ун-т вод. хоз-ва и природопользования, Украина, РГП ПХВ "Евраз. нац. ун-т им. Л. Н. Гумилева", Респ. Казахстан. - Ровно ; Астана : НУВХП, 2015. - 167 с.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка